Monitor Polski

M.P.1964.2.5

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 stycznia 1964 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO
z dnia 27 grudnia 1963 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie branżowych warunków dostaw warzyw i owoców świeżych, ziemniaków wczesnych oraz ogórków kwaszonych i kapusty kwaszonej.

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 16 maja 1956 r. o umowach dostawy pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 16, poz. 87) zarządza się, co następuje:
§  1. W § 34 branżowych warunków dostaw warzyw i owoców świeżych, ziemniaków wczesnych oraz ogórków kwaszonych i kapusty kwaszonej, stanowiących załącznik do zarządzenia Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 2 października 1959 r. (Monitor Polski Nr 86, poz. 456) wprowadza się następujące zmiany:
1) dotychczasowe brzmienie § 34 oznacza się jako ust. 1,
2) dodaje się ust. 2, 3, 4 i 5 w brzmieniu:

"2. Przy określaniu wagi znormalizowanych opakowań, w których dostarczane są świeże owoce, warzywa i ziemniaki wczesne produkcji krajowej, należy stosować średnią wagę tych opakowań (tarę), chyba że strony umówiły się inaczej.

3. Za średnią wagę znormalizowanych opakowań (ust. 2), bez wieczek i dodatkowych opakowań, jak wolina, papier itp., przyjmuje się:

Lp.Typ opakowaniaŚrednia waga w kg
1.Skrzynka L 1/1 ("jedynka" lita) do owoców i warzyw, wykonana według normy:
a) RN-57/MLiPD-05424,8
b) RN-61/MLiPD-030024,8
2.Skrzynka L 1/2 ("połówka" lita) do owoców i warzyw, wykonana według normy:
a) RN-57/MLiPD-05422,30
b) RN-61/MLiPD-030022,30
3.Skrzynka Ż 1/1 ("jedynka" żeberkowa) do owoców i warzyw, wykonana według normy:
a) RN-57/MLiPD-05434,20
b) RN-61/MLiPD-030024,20
4.Łubianka 2-kilogramowa do przewozu truskawek, malin i owoców pestkowych, wykonana według normy RN-54/ML-25650,30
5.Łubianka do jagód wykonana według normy PN-D-791500,30
6.Łubianka 2-kilogramowa do malin, truskawek i owoców pestkowych i łubianka 3-kilogramowa do innych owoców i grzybów, wykonane według normy PN-63/O-793800,30

4. Przy określaniu wagi opakowań nie wymienionych w ust. 2, w których dostarczane są świeże owoce, warzywa i ziemniaki wczesne produkcji krajowej, stosuje się rzeczywistą wagę tych opakowań (tarę) ustaloną w miejscu nadania towaru przez przysięgłego wagowego, chyba że strony umówiły się inaczej.

5. Przy odbiorze towaru loco magazyn dostawcy ustalenie rzeczywistej wagi opakowań (tary) następuje przy współudziale odbiorcy".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.