Zm.: uchwała w sprawie zasad wynagradzania pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi szkół.

Monitor Polski

M.P.1988.22.198

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 sierpnia 1988 r.

UCHWAŁA Nr 136
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 sierpnia 1988 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi szkół.

Na podstawie art. 79 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141, z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1981 r. Nr 6, poz. 23, z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 35, poz. 162, z 1986 r. Nr 42, poz. 201, z 1987 r. Nr 21, poz. 124 oraz z 1988 r. Nr 20, poz. 134) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W uchwale nr 146 Rady Ministrów z dnia 29 września 1978 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi szkół (Monitor Polski z 1985 r. Nr 46, poz. 309) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 w ust. 1 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) głównych i okręgowych komitetach olimpiad dla uczniów szkół ponadpodstawowych",

2)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Minister Edukacji Narodowej, w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej oraz po porozumieniu z Zarządem Głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego, ustala dla pracowników objętych uchwałą:

1) tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w wysokości od 15.000 do 44.000 zł,

2) tabelę miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego w wysokości od 1.500 do 12.000 zł,

3) tabelę stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania.

2. Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego, o których mowa w ust. 1, obejmują dodatki do wynagrodzenia przyznane na podstawie przepisów uchwały nr 17 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1988 r. w sprawie dodatków z tytułu wzrostu cen (Monitor Polski Nr 3, poz. 20).";

3)
§ 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. 1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia osobowe tworzy się fundusz premiowy z przeznaczeniem na premie dla pracowników.

2. Regulaminy premiowania określają dyrektorzy szkół w porozumieniu z instancją Związku Nauczycielstwa Polskiego na podstawie ramowego regulaminu premiowania, określonego przez Ministra Edukacji Narodowej. Regulamin premiowania zatwierdza organ nadzorujący szkołę.";

4)
w § 18 wyrazy "Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej" zastępuje się wyrazami "Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa";
5)
w § 23 w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) zasady wynagradzania osób organizujących i prowadzących zajęcia w punktach katechetycznych";

6)
użyte w różnych przypadkach wyrazy "Minister Oświaty i Wychowania" oraz "Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "Minister Edukacji Narodowej" oraz "Minister Pracy i Polityki Socjalnej".
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 1988 r.