Zasady wynagradzania pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi szkół.

Monitor Polski

M.P.1985.46.309 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1989 r.

UCHWAŁA Nr 146
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 września 1978 r.
w sprawie zasad wynagradzania pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi szkół.

Na podstawie art. 79 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141, z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1981 r. Nr 6, poz. 23, z 1982 r. Nr 31, poz. 214 oraz z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 35, poz. 162) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Przepisy uchwały stosuje się do pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi, zatrudnionych w:
1)
państwowych szkołach i w innych państwowych placówkach oświatowych i szkoleniowych, wychowawczych oraz opiekuńczo-wychowawczych, utworzonych i działających na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz. U. Nr 32, poz. 160, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1972 r. Nr 16, poz. 114, z 1975 r. Nr 45, poz. 234 i z 1984 r. Nr 49, poz. 253),
2)
zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych,
3)
bibliotekach pedagogicznych i w placówkach poradnictwa wychowawczo-zawodowego,
4)
miejskich (dzielnicowych) zespołach ekonomiczno-administracyjnych szkół, utworzonych i działających na podstawie ustawy, o której mowa w pkt 1,
5) 1
wojewódzkich ośrodkach metodycznych,
6)
ośrodkach szkolenia kursowego i w ośrodkach szkolenia zawodowego,
7) 2
głównych i okręgowych komitetach olimpiad dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
2.
Z zastrzeżeniem ust. 3 przepisów uchwały nie stosuje się do pracowników wynagradzanych według odrębnych zasad, a w szczególności do pracowników:
1)
transportu samochodowego,
2)
zatrudnionych w halach maszyn,
3)
obsługi kotłowni centralnego ogrzewania, jeżeli są wynagradzani według zasad obowiązujących dla tej kategorii pracowników w jednostkach gospodarki komunalnej.
3.
Do pracowników wymienionych w ust. 2 pkt 1 i 2 mają zastosowanie przepisy § 3, 4, 5, 9, 13 i 14, a w stosunku do pracowników wymienionych w ust. 2 pkt 3 - § 13 i 14.
4.
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1)
pracownikach bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi zatrudnionych w szkołach i innych jednostkach wymienionych w ust. 1,
2)
zespołach bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć miejskie i dzielnicowe zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół,
3)
szkołach bez bliższego określenia - należy przez to rozumieć szkoły i inne jednostki wymienione w ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 6.
 
1.
Ustala się maksymalną stawkę:
1)
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 72.200 zł,
2)
godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 330 zł,
3)
dodatku funkcyjnego w wysokości 25.000 zł.
2.
Minister Edukacji Narodowej w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej oraz po porozumieniu z Zarządem Głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego ustala tabelę stawek wynagrodzenia zasadniczego i tabelę zaszeregowania stanowisk pracy w oparciu o wyniki wartościowania pracy oraz wartość jednego punktu, ustalone zgodnie z przepisami w sprawie zasad wartościowania pracy w sferze budżetowej, a także tabelę stawek dodatku funkcyjnego.
1.
Pracownikowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, zwany dalej "dodatkiem za wysługę lat", w wysokości wynoszącej po pięciu latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
2. 4
Minister Edukacji Narodowej w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej i po porozumieniu z Zarządem Głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego określi zasady i warunki wypłacania dodatku za wysługę lat oraz okresy pracy uznawane za okresy pracy w jednej szkole. Przepisy te mogą również przewidywać wypadki, w których do okresu pracy w szkole zalicza się okresy zatrudnienia w innych zakładach pracy niż szkoła.
1.
Pracownikom przysługują za wieloletnią pracę nagrody jubileuszowe w wysokości:
1)
za 20 lat pracy - 75% wynagrodzenia miesięcznego,
2)
za 25 lat pracy - 100% wynagrodzenia miesięcznego,
3)
za 30 lat pracy - 150% wynagrodzenia miesięcznego,
4)
za 35 lat pracy - 200% wynagrodzenia miesięcznego,
5)
za 40 lat pracy - 300% wynagrodzenia miesięcznego.
2.
Zasady ustalania okresów i ciągłości pracy wymaganych do nabycia prawa do nagród jubileuszowych oraz zasady obliczania i wypłaty tych nagród określają ogólnie obowiązujące przepisy.
1.
Pracownicy, którzy na mocy odrębnych przepisów otrzymują dodatek za wysługę lat i mają prawo do nagród jubileuszowych, zachowują nadal te uprawnienia.
2.
W razie zbiegu uprawnień do dodatku za wysługę lat albo uprawnień do nagrody jubileuszowej wynikających z przepisów, o których mowa w ust. 1, oraz z przepisów § 3 i 4 pracownikowi przysługuje prawo tylko do jednego korzystniejszego dodatku i do jednej korzystniejszej nagrody jubileuszowej.
 
1.
W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia osobowe tworzy się fundusz premiowy z przeznaczeniem na premie dla pracowników.
2.
Regulaminy premiowania określają dyrektorzy szkół w porozumieniu z instancją Związku Nauczycielstwa Polskiego na podstawie ramowego regulaminu premiowania, określonego przez Ministra Edukacji Narodowej. Regulamin premiowania zatwierdza organ nadzorujący szkołę.
Minister Edukacji Narodowej w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej i Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej może w uzasadnionych wypadkach wprowadzić dla pracowników szkół dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych oraz określić wysokość i zasady przyznawania tego dodatku.
1.
Czas pracy i zasady wynagradzania za pracę w godzinach nadliczbowych pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu (dozorców, portierów, strażników) regulują odrębne przepisy.
2.
Za każdą godzinę przepracowaną ponad 8 godzin do 12 godzin na dobę w ramach miesięcznej normy czasu pracy wynikającej z przemnożenia wszystkich roboczych dni kalendarzowych w miesiącu przez 8 godzin pracownikowi zatrudnionemu przy pilnowaniu przysługuje dodatek w wysokości 10% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego.
Za każdą godzinę pracy wykonywanej w porze nocnej pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 20% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego, wynikającego z osobistego zaszeregowania.
Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników wynagradzanych miesięcznie ustala się przez podzielenie miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, wynikającego z osobistego zaszeregowania, przez:
1)
170 - jeżeli pracownika obowiązuje 40-godzinny tygodniowy wymiar czasu pracy,
2)
178 - jeżeli pracownika obowiązuje 42-godzinny tygodniowy wymiar czasu pracy.
Pracownicy obsługi są obowiązani w ramach ustawowego czasu pracy do spełniania różnych czynności techniczno-obsługowych, do których mają kwalifikacje i fizyczne możliwości ich wykonania. W takim wypadku powinni otrzymać wynagrodzenie zasadnicze według czynności najwyżej płatnej i według tej czynności określone stanowisko służbowe.
Wynagrodzenia wypłacane pracownikom z funduszu wynagrodzeń osobowych na podstawie uchwały lub przepisów wydanych na jej podstawie są wolne od podatku od wynagrodzeń i potrąceń na składkę emerytalną.
1.
Tworzy się fundusz nagród za szczególne osiągnięcia w wysokości 1% planowanego funduszu wynagrodzeń osobowych.
2. 7
Minister Edukacji Narodowej określa zasady wykorzystywania tego funduszu.
Pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nie określony, który przepracował w szkole co najmniej 10 lat, w związku z przejściem na emeryturę (rentę) przysługuje odprawa w wysokości 2-miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
Pracownikom pozostającym w stosunku pracy, a także po przejściu na emeryturę lub rentę inwalidzką, oraz ich współmałżonkom przysługuje prawo do korzystania z 50% ulgi taryfowej przy przejazdach kolejami na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Woźny szkolny i starszy woźny szkolny otrzymują umundurowanie za zwrotem 25% kosztów jego zakupu. Szczegółowe zasady dotyczące umundurowania woźnych i starszych woźnych szkolnych określa Minister Edukacji Narodowej w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej.
Pracownikom wykonującym dodatkowo czynności dozorców domowych, palenia w piecach lub inne czynności zlecone służbowo, nie wchodzące w zakres ich zwykłych obowiązków, może być przyznane dodatkowe wynagrodzenie według zasad ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej oraz po porozumieniu z Zarządem Głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Pracownik wykonujący dozór i opiekę nad budynkami szkoły, któremu powierzono obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej dla dozorców domowych, może otrzymać w placówce przez niego obsługiwanej mieszkanie funkcyjne na warunkach określonych przez Ministrów: Edukacji Narodowej oraz Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
1. 11
Minister Edukacji Narodowej w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej oraz po porozumieniu z Zarządem Głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego określa, którzy pracownicy są uprawnieni do korzystania z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych posiłków.
2.
Do czasu wydania przepisów, o których mowa w ust. 1, pracownicy zachowują uprawnienie do korzystania z posiłków bezpłatnych lub za częściową odpłatnością na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Niezależnie od wynagrodzeń wypłacanych na podstawie uchwały lub przepisów wydanych na jej podstawie pracownicy mogą otrzymywać świadczenia pieniężne lub w naturze w wysokości i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Minister Edukacji Narodowej może wyrazić zgodę na wynagradzanie pracowników obsługi kotłowni centralnego ogrzewania według zasad obowiązujących dla tej kategorii pracowników w jednostkach gospodarki komunalnej, z uwzględnieniem przepisu § 1 ust. 3.
Pracownicy zatrudnieni w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i w niektórych zakładach wychowawczych otrzymują dodatek specjalny za trudną pracę, określony w odrębnych przepisach.
1. 13
Minister Edukacji Narodowej ustala w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej:
1)
zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w placówkach wczasowych dla dzieci i młodzieży oraz w szkolnych schroniskach młodzieżowych,
2)
zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w warsztatach szkolnych i gospodarstwach pomocniczych szkół,
3) 14
zasady wynagradzania osób organizujących i prowadzących zajęcia w punktach katechetycznych,

na zasadach ustalonych w niniejszej uchwale albo na zasadach ustalonych dla danej kategorii pracowników w odpowiednich działach gospodarki narodowej.

2. 15
Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z właściwymi ogólnokrajowymi organizacjami związków zawodowych ustala zasady wynagradzania pracowników międzyresortowych, resortowych i branżowych ośrodków dokształcania i doskonalenia kadr.
Przepisy uchwały dotyczące pracowników szkół stosuje się również do pracowników zatrudnionych w zespołach wizytatorów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 5.
1 § 1 ust. 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały Nr 24 z dnia 23 lutego 1989 r. (M.P.89.5.51) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1989 r.
2 § 1 ust. 1 pkt 7 dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr 136 z dnia 8 sierpnia 1988 r. (M.P.88.22.198) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 września 1988 r.
3 § 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały Nr 136 z dnia 8 sierpnia 1988 r. (M.P.88.22.198) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 września 1988 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały Nr 24 z dnia 23 lutego 1989 r. (M.P.89.5.51) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1989 r.

4 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 6 uchwały Nr 136 z dnia 8 sierpnia 1988 r. (M.P.88.22.198) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 września 1988 r.
5 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały Nr 136 z dnia 8 sierpnia 1988 r. (M.P.88.22.198) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 września 1988 r.
6 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 6 uchwały Nr 136 z dnia 8 sierpnia 1988 r. (M.P.88.22.198) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 września 1988 r.
7 § 13 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 6 uchwały Nr 136 z dnia 8 sierpnia 1988 r. (M.P.88.22.198) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 września 1988 r.
8 § 16 zmieniony przez § 1 pkt 6 uchwały Nr 136 z dnia 8 sierpnia 1988 r. (M.P.88.22.198) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 września 1988 r.
9 § 17 zmieniony przez § 1 pkt 6 uchwały Nr 136 z dnia 8 sierpnia 1988 r. (M.P.88.22.198) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 września 1988 r.
10 § 18 zmieniony przez § 1 pkt 4 i 6 uchwały Nr 136 z dnia 8 sierpnia 1988 r. (M.P.88.22.198) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 września 1988 r.
11 § 19 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 uchwały Nr 136 z dnia 8 sierpnia 1988 r. (M.P.88.22.198) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 września 1988 r.
12 § 21 zmieniony przez § 1 pkt 6 uchwały Nr 136 z dnia 8 sierpnia 1988 r. (M.P.88.22.198) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 września 1988 r.
13 § 23 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 uchwały Nr 136 z dnia 8 sierpnia 1988 r. (M.P.88.22.198) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 września 1988 r.
14 § 23 ust. 1 pkt 3 dodany przez § 1 pkt 5 uchwały Nr 136 z dnia 8 sierpnia 1988 r. (M.P.88.22.198) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 września 1988 r.
15 § 23 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 6 uchwały Nr 136 z dnia 8 sierpnia 1988 r. (M.P.88.22.198) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 września 1988 r.