Zm.: uchwała w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Monitor Polski

M.P.2013.359

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 kwietnia 2013 r.

UCHWALA Nr 71
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 kwietnia 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.1)) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W uchwale nr 86 Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (M.P. Nr 38, poz. 581, z 2011 r. Nr 45, poz. 501 oraz z 2012 r. poz. 307) w § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Na realizację projektów objętych pomocą publiczną, realizację instrumentów inżynierii finansowej, w tym Inicjatywę JEREMIE oraz Inicjatywę JESSICA, oraz realizację innych projektów wskazanych przez Instytucję Zarządzającą w ramach RPO przeznacza się inne, niepochodzące z EFRR, środki z budżetu państwa przeznaczone na realizację programów operacyjnych, do wysokości 28.930.289 euro, w tym 1.107.375 euro na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków przyznanych w ramach dostosowania technicznego, co na dzień 14 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9364, wynosi odpowiednio 130.967.418,30 zł, w tym 5.013.086,63 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9364.

2. W ramach kwoty 28.930.289 euro na realizację RPO przeznacza się środki z budżetu państwa niepochodzące z EFRR w kwocie 1.107.375 euro, co na dzień 14 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9364, wynosi 5.013.086,63 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9364. Środki te zostaną przeznaczone na realizację uzgodnionego z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego projektu z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie opolskim, na terenie Gminy Cisek, z zastrzeżeniem ust. 5. Podział tych środków przedstawia się następująco:

Oś priorytetowaPoziom dofinansowania EFRR (%)Środki EFRR (w euro)Poziom wkładu krajowego (%)Środki wkładu krajowego

(w euro)

12345
Gmina Cisek
3--151.107.375".
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 279, poz. 1644 oraz z 2012 r. poz. 1237.