Monitor Polski

M.P.2018.217 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 86
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 czerwca 2009 r.
w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Na podstawie art. 20 ust. 4 1  ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376 i 1475) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. 
1.  Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, zwanego dalej "RPO", przyjętego decyzją Komisji Europejskiej nr K(2007) 4558 z dnia 1 października 2007 r. w sprawie przyjęcia w ramach pomocy wspólnotowej programu operacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem "konwergencja" dla Województwa Opolskiego w Polsce, CCI 2007PL161PO012, zmienioną decyzją Komisji Europejskiej nr K(2011) 9364 z dnia 13 grudnia 2011 r., zwaną dalej "decyzją nr K(2011) 9364", oraz decyzją Komisji Europejskiej nr C(2016) 2225 final z dnia 19 kwietnia 2016 r., przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zwanego dalej "EFRR", do wysokości 491 446 973 euro, w tym 54 156 945 euro w ramach krajowej rezerwy wykonania i 10 145 215 euro w ramach dostosowania technicznego, co na dzień 14 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9364, wynosi odpowiednio 2 224 780 446,77 zł, w tym 245 168 490,02 zł i 45 927 388,31 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9364.
2.  Środki, o których mowa w ust. 1, zostaną przeznaczone na realizację następujących osi priorytetowych:
1) Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu;
2) Społeczeństwo informacyjne;
3) Transport;
4) Ochrona środowiska;
5) Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe;
6) Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych;
7) Pomoc techniczna.
3.  W ramach kwoty 491 446 973 euro na realizację RPO w ramach Osi priorytetowej 3 przeznacza się środki z budżetu państwa pochodzące z EFRR w ramach dostosowania technicznego, w kwocie 6 275 125 euro, co na dzień 14 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9364, wynosi 28 407 490,88 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9364. Środki te zostaną przeznaczone na realizację uzgodnionego z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego 2  projektu z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie opolskim, na terenie Gminy Cisek, z zastrzeżeniem ust. 4. Podział tych środków przedstawia się następująco:
Oś priorytetowaPoziom dofinansowania EFRR (%)Środki EFRR

(w euro)

Poziom wkładu krajowego (%)Środki wkładu krajowego

(w euro)

12345
Gmina Cisek
3856 275 125--
4.  Oszczędności rozumiane jako dodatnie różnice kursowe bądź ewentualne oszczędności powstałe na skutek zmniejszenia wartości projektu, o którym mowa w ust. 3, zostaną przeznaczone na dofinansowanie projektów z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie opolskim, na terenie Gminy Cisek, umieszczonych na liście rezerwowej. W przypadku braku projektów na liście rezerwowej oszczędności zostaną przeznaczone na realizację projektów z zakresu infrastruktury przeciwpowodziowej zlokalizowanych na terenie województwa opolskiego, z zastrzeżeniem ust. 5.
5.  Ewentualny niedobór środków, o których mowa w ust. 3, powstały na skutek zmian kursowych w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia podpisania preumowy bądź umowy o dofinansowanie projektu z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie opolskim, na terenie Gminy Cisek, będzie finansowany z oszczędności, o których mowa w ust. 4, a w przypadku braku oszczędności, gdy wyżej wymieniony okres nie przekroczy 4 miesięcy - ze środków budżetu państwa.
§  2. 
1.  Na realizację projektów objętych pomocą publiczną, realizację instrumentów inżynierii finansowej, w tym Inicjatywę JEREMIE oraz Inicjatywę JESSICA, oraz realizację innych projektów wskazanych przez Instytucję Zarządzającą w ramach RPO przeznacza się inne, niepochodzące z EFRR, środki z budżetu państwa przeznaczone na realizację programów operacyjnych, do wysokości 28 930 289 euro, w tym 1 107 375 euro na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków przyznanych w ramach dostosowania technicznego, co na dzień 14 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9364, wynosi odpowiednio 130 967 418,30 zł, w tym 5 013 086,63 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9364.
2.  W ramach kwoty 28 930 289 euro na realizację RPO przeznacza się środki z budżetu państwa niepochodzące z EFRR w kwocie 1 107 375 euro, co na dzień 14 grudnia 2011 r., to jest na dzień otrzymania notyfikacji decyzji nr K(2011) 9364, wynosi 5 013 086,63 zł, według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym otrzymano notyfikację decyzji nr K(2011) 9364. Środki te zostaną przeznaczone na realizację uzgodnionego z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego 3  projektu z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie opolskim, na terenie Gminy Cisek, z zastrzeżeniem ust. 5. Podział tych środków przedstawia się następująco:
Oś priorytetowaPoziom dofinansowania EFRR (%)Środki EFRR (w euro)Poziom wkładu krajowego (%)Środki wkładu krajowego

(w euro)

12345
Gmina Cisek
3--151 107 375
3.  Środki, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowią część wkładu krajowego.
4.  Środki, o których mowa w ust. 2, zostaną przeznaczone na finansowanie wkładu krajowego w ramach projektu z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie opolskim, na terenie Gminy Cisek. Poziom wkładu krajowego ustalony dla osi priorytetowej, o której mowa w ust. 2, określa maksymalny procentowy udział budżetu państwa w finansowaniu wkładu krajowego w ramach tego projektu.
5.  Oszczędności powstałe na skutek zmniejszenia wartości projektu, z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie opolskim, na terenie Gminy Cisek, zostaną zwrócone do budżetu państwa, z zastrzeżeniem ust. 6.
6.  Ewentualny niedobór środków, o których mowa w ust. 2, powstały na skutek zmian kursowych w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia podpisania preumowy bądź umowy o dofinansowanie projektu z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie opolskim, na terenie Gminy Cisek, będzie finansowany z oszczędności, o których mowa w ust. 5, a w przypadku braku oszczędności, gdy wyżej wymieniony okres nie przekroczy 4 miesięcy - ze środków budżetu państwa.
§  3.  Warunkiem dofinansowania RPO środkami, o których mowa w § 1 i 2, jest:
1) wykonanie przez Instytucję Zarządzającą obowiązków określonych w art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
2) podpisanie i realizacja kontraktu wojewódzkiego na podstawie art. 20 ust. 5 4  ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
3) wypełnianie przez Instytucję Zarządzającą zadań określonych w art. 26 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
4) zapewnienie przez Instytucję Zarządzającą, z zastrzeżeniem § 2, części wkładu krajowego przez zarządzanie RPO, polegające na wniesieniu przez beneficjentów RPO wkładu krajowego w wysokości niezbędnej do jego realizacji.
§  4.  Podział środków, o których mowa w § 1 ust. 1 i 3, § 2 ust. 1 i 2 i § 3 pkt 4, na osie priorytetowe RPO przedstawia się następująco:
Oś priorytetowaPoziom dofinansowania EFRR (%)Środki EFRR

(w euro)

Poziom wkładu krajowego

(%)

Środki wkładu krajowego

(w euro)

12345
163,79182 343 58136,21103 488 901
285,0029 784 34715,005 256 062
385,00137 904 15415,0024 336 028
481,6949 214 48118,3111 034 499
585,0044 714 48115,007 890 791
685,0034 171 58515,006 030 280
7100,0013 314 3440,000
ogółem na RPO75,67491 446 97324,33158 036 561
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
1 Uchylony przez art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.379), która weszła w życie z dniem 8 kwietnia 2014 r.; zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. uchwały, o których mowa w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zachowują moc i mogą być zmieniane.
2 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zostało przekształcone w Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz.U.2013.1390); na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki (Dz.U.2015.2076) zostało przekształcone w Ministerstwo Rozwoju.

Obecnie Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (Dz.U.2018.103).

3 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zostało przekształcone w Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz.U.2013.1390); na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki (Dz.U.2015.2076) zostało przekształcone w Ministerstwo Rozwoju.

Obecnie Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (Dz.U.2018.103).

4 Uchylony przez art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.379), która weszła w życie z dniem 8 kwietnia 2014 r.; kontrakty wojewódzkie zawarte przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują moc i mogą być zmieniane, zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014.379), która weszła w życie z dniem 8 kwietnia 2014 r.