§ 1. - Zm.: uchwała w sprawie wynagradzania nauczycieli.

Monitor Polski

M.P.1986.24.172

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 sierpnia 1986 r.
§  1.
W uchwale nr 97 Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1983 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli (Monitor Polski z 1985 r. Nr 36, poz. 242) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4 w ust. 3 w pkt 3 kwotę "2.500 zł" zastępuje się kwotą "3.000 zł";
2)
w § 8 w ust. 1 w pkt 1 dodaje się lit. f) w brzmieniu:

"f) szkołą ćwiczeń zakładu kształcenia nauczycieli";

3)
w § 10:
a)
w ust. 1 pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

"1) 2.000 zł miesięcznie - za I stopień specjalizacji,

2) 3.000 zł miesięcznie - za II stopień specjalizacji,

3) 4.000-5.000 zł miesięcznie - za III stopień specjalizacji.",

b)
dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć określonego w umowie o pracę.";

4)
w § 14:
a)
w ust. 1 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) nauczycielom wojewódzkich i terenowych poradni wychowawczo-zawodowych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych - 10% wynagrodzenia zasadniczego.",

b)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Nauczycielom i wychowawcom:

1) placówek resocjalizacyjnych i diagnostycznych przysługują dodatki za trudną pracę,

2) liceów wojskowych (lotniczych) przysługują dodatki za szczególne właściwości pracy

w wysokości i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.";

5)
załączniki nr 1 i 2 do uchwały otrzymują brzmienie ustalone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.