Zm.: uchwała w sprawie wynagradzania nauczycieli.

Monitor Polski

M.P.1986.24.172

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 sierpnia 1986 r.

UCHWAŁA Nr 113
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 lipca 1986 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania nauczycieli.

Na podstawie art. 36, w związku z art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19, Nr 25, poz. 187 i Nr 31, poz. 214 oraz z 1983 r. Nr 5, poz. 33) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W uchwale nr 97 Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1983 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli (Monitor Polski z 1985 r. Nr 36, poz. 242) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4 w ust. 3 w pkt 3 kwotę "2.500 zł" zastępuje się kwotą "3.000 zł";
2)
w § 8 w ust. 1 w pkt 1 dodaje się lit. f) w brzmieniu:

"f) szkołą ćwiczeń zakładu kształcenia nauczycieli";

3)
w § 10:
a)
w ust. 1 pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

"1) 2.000 zł miesięcznie - za I stopień specjalizacji,

2) 3.000 zł miesięcznie - za II stopień specjalizacji,

3) 4.000-5.000 zł miesięcznie - za III stopień specjalizacji.",

b)
dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zajęć określonego w umowie o pracę.";

4)
w § 14:
a)
w ust. 1 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) nauczycielom wojewódzkich i terenowych poradni wychowawczo-zawodowych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych - 10% wynagrodzenia zasadniczego.",

b)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Nauczycielom i wychowawcom:

1) placówek resocjalizacyjnych i diagnostycznych przysługują dodatki za trudną pracę,

2) liceów wojskowych (lotniczych) przysługują dodatki za szczególne właściwości pracy

w wysokości i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.";

5)
załączniki nr 1 i 2 do uchwały otrzymują brzmienie ustalone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 1986 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

TABELA STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Lp.WykształcenieStaż pracy
do 2 lat2 i więcej4 i więcej6 i więcej8 i więcej10 i więcej12 i więcej14 i więcej16 i więcej18 i więcej20 i więcej22 i więcej24 i więcej26 i więcej28 i więcej30 i więcej
1stopień naukowy dr13.00013.50013.80014.10014.40014.70015.00015.30015.60015.90016.20016.50016.80017.10017.40017.700
2wyższe wykształcenie mgr z przygotowaniem pedagogicznym12.20012.70013.00013.30013.60013.90014.20014.50014.80015.10015.40015.70016.00016.30016.60016.900
3wyższe wykształcenie mgr bez przygotowania pedagogicznego11.50012.00012.25012.50012.75013.00013.25013.50013.75014.00014.25014.50014.75015.00015.25015.500
4wyższe wykształcenie zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym10.90011.40011.65011.90012.15012.40012.65012.90013.15013.40013.65013.90014.15014.40014.65014.900
5wyższe wykształcenie zawodowe bez przygotowania pedagogicznego10.30010.80011.05011.30011.55011.80012.05012.30012.55012.80013.05013.30013.55013.80014.05014.300
6studium nauczycielskie9.90010.40010.65010.90011.15011.40011.65011.90012.15012.40012.65012.90013.15013.40013.65013.900
7wykształcenie średnie pedagogiczne9.5009.7009.90010.10010.30010.50010.70010.90011.10011.30011.50011.70011.90012.10012.30012.500
8wykształcenie średnie i inne8.8009.0009.2009.4009.6009.80010.00010.20010.40010.60010.80011.00011.20011.40011.60011.800

ZAŁĄCZNIK Nr  2

TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH

Poz.FunkcjaMiesięcznie złotych
123
1Szkoły wszystkich typów, z wyjątkiem zakładów kształcenia nauczycieli oraz szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich
a) dyrektor2.600-8.500
- do 4 oddziałów2.600
- od 5 do 9 oddziałów4.100
- od 10 do 16 oddziałów5.300
- od 17 do 24 oddziałów6.100
- od 25 do 35 oddziałów7.200
- od 36 do 50 oddziałów7.800
- ponad 50 oddziałów8.500
b) wicedyrektor3.500-6.000
- do 11 oddziałów3.500
- od 12 do 24 oddziałów4.300
- od 25 do 35 oddziałów5.000
- od 36 do 50 oddziałów5.500
- ponad 50 oddziałów6.000
c) kierownik filii1.800-2.400
- do 2 oddziałów1.800
- od 3 do 4 oddziałów2.000
- ponad 4 oddziały2.400
d) kierownik warsztatu szkolnego, kierownik zajęć

praktycznych w szkołach górniczych

4.200-6.200
- do 8 oddziałów4.200
- od 9 do 15 oddziałów4.800
- od 16 do 20 oddziałów5.300
- ponad 20 oddziałów6.200
e) kierownik laboratorium, kierownik szkolenia praktycznego2.600-4.800
- do 8 oddziałów2.600
- od 9 do 15 oddziałów3.400
- od 16 do 20 oddziałów3.800
- od 21 do 24 oddziałów4.200
- ponad 24 oddziały4.800
f) kierownik wydziału, działu w szkole zawodowej

(artystycznej), kierownik sekcji w szkole artystycznej

2.000-2.700
g) zastępca kierownika warsztatu szkolnego oraz w szkołach

górniczych: kierownik szkolenia na powierzchni, kierownik

szkolenia pod ziemią

2.900-4.300
- do 8 oddziałów2.900
- od 9 do 15 oddziałów3.400
- od 16 do 20 oddziałów3.700
- ponad 20 oddziałów4.300
h) zastępca kierownika laboratorium, zastępca kierownika

szkolenia praktycznego

2.600-2.900
- do 20 oddziałów2.600
- ponad 20 oddziałów2.900
2Zakłady kształcenia nauczycieli
a) dyrektor5.000-8.500
- do 8 oddziałów5.000
- od 9 do 16 oddziałów6.500
- od 17 do 24 oddziałów7.200
- od 25 do 35 oddziałów8.000
- ponad 35 oddziałów8.500
b) wicedyrektor3.500-6.000
- do 8 oddziałów3.500
- od 9 do 16 oddziałów4.600
- od 17 do 24 oddziałów5.000
- od 25 do 35 oddziałów5.600
- ponad 35 oddziałów6.000
c) kierownik praktyki pedagogicznej3.000
3Przedszkola
a) dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie2.100-4.400
- do 2 oddziałów2.100
- od 3 do 5 oddziałów3.100
- od 6 do 8 oddziałów3.800
- ponad 8 oddziałów4.400
b) dyrektor przedszkola czynnego do 5 godzin dziennie1.800-2.600
- do 2 oddziałów1.800
- ponad 2 oddziały2.600
c) wicedyrektor przedszkola (każdego)1.500-2.900
4Bursy, internaty, schroniska młodzieżowe
a) dyrektor bursy3.600-6.000
- do 120 wychowanków3.600
- od 121 do 200 wychowanków4.300
- od 201 do 300 wychowanków5.200
- ponad 300 wychowanków6.000
b) wicedyrektor bursy2.500-4.200
c) kierownik internatu, kierownik stałego schroniska

młodzieżowego zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć

2.900-4.800
- do 120 wychowanków2.900
- od 121 do 200 wychowanków3.800
- od 201 do 300 wychowanków4.300
- ponad 300 wychowanków4.800
d) zastępca kierownika internatu2.000-3.400
5Półinternaty, świetlice, ogrody jordanowskie
a) kierownik półinternatu2.600-3.500
- do 200 wychowanków2.600
- ponad 200 wychowanków3.500
b) kierownik świetlicy szkolnej, świetlicy dworcowej, ogrodu

jordanowskiego

2.000-3.000
- do 100 wychowanków2.000
- od 101 do 200 wychowanków2.600
- ponad 200 wychowanków3.000
6Domy dziecka, domy wczasów dziecięcych
a) dyrektor3.600-6.000
- do 60 wychowanków3.600
- od 61 do 90 wychowanków4.400
- od 91 do 120 wychowanków5.300
- ponad 120 wychowanków6.000
b) wicedyrektor2.500-4.200
7Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży społecznie niedostosowanej, państwowe młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, państwowe pogotowia opiekuńcze
a) dyrektor5.800-7.800
- do 60 wychowanków5.800
- od 61 do 100 wychowanków6.800
- ponad 100 wychowanków7.800
b) wicedyrektor4.100-5.500
c) kierownik internatu4.000-5.500
- do 60 wychowanków4.000
- od 61 do 100 wychowanków4.800
- ponad 100 wychowanków5.500
d) zastępca kierownika internatu3.000-3.800
- do 100 wychowanków3.000
- powyżej 100 wychowanków3.800
e) kierownik grupy półwolnościowej, kierownik filii

państwowego młodzieżowego ośrodka wychowawczego

3.000
f) dyrektor szkoły, kierownik warsztatu szkolnego w zakładzie

poprawczym lub schronisku dla nieletnich

3.400-4.400
- do 60 uczniów3.400
- od 61 do 100 uczniów3.900
- ponad 100 uczniów4.400
g) zastępca kierownika warsztatu szkolnego w zakładzie

poprawczym lub schronisku dla nieletnich

2.500-3.200
8Inne specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki szkolno-wychowawcze
a) dyrektor4.500-7.000
- do 70 wychowanków4.500
- od 71 do 120 wychowanków5.000
- od 121 do 200 wychowanków6.000
- ponad 200 wychowanków7.000
b) wicedyrektor2.800-4.900
c) kierownik internatu3.000-4.800
- do 120 wychowanków3.000
- od 121 do 200 wychowanków3.800
- powyżej 200 wychowanków4.800
d) zastępca kierownika internatu2.100-3.400
e) kierownik wychowania w zakładzie leczniczo-wychowawczym2.200-4.600
- do 120 dzieci2.200
- od 121 do 250 dzieci3.000
- od 251 do 500 dzieci3.800
- ponad 500 dzieci4.600
f) zastępca kierownika wychowania w zakładzie leczniczo-

wychowawczym

1.500-3.200
9Państwowy Zespół Ognisk Wychowawczych "Wioska Dziecięca"7.000
a) dyrektor
b) wicedyrektor4.900
c) kierownik ogniska wychowawczego w Państwowym Zespole

Ognisk Wychowawczych

3.800-5.600
- do 70 wychowanków3.800
- od 71 do 130 wychowanków4.500
- ponad 130 wychowanków5.600
10Państwowe Zaoczne Studium Kultury i Oświaty Dorosłych8.500
- dyrektor
- wicedyrektor6.000
- kierownik oddziału3.300
11Pałac młodzieży
a) dyrektor5.800-7.800
- posiadającego 4 działy i więcej5.800
- posiadającego 6 działów i więcej6.800
- posiadającego 8 działów i więcej7.800
b) wicedyrektor4.100-5.600
- posiadającego 4 działy i więcej4.100
- posiadającego 6 działów i więcej4.800
- posiadającego 8 działów i więcej5.600
c) kierownik zespołu "Gawęda"5.000-7.000
d) kierownik działu2.600
e) kierownik pracowni2.000
12Młodzieżowe domy kultury, ogniska pracy pozaszkolnej
a) dyrektor młodzieżowego domu kultury4.000-6.000
- posiadającego 2 działy i więcej4.000
- posiadającego 4 działy i więcej4.700
- posiadającego 6 działów i więcej6.000
b) wicedyrektor młodzieżowego domu kultury2.800-4.200
- posiadającego 2 działy i więcej2.800
- posiadającego 4 działy i więcej3.600
- posiadającego 6 działów i więcej4.200
c) dyrektor ogniska pracy pozaszkolnej (pozaszkolnej placówki

specjalistycznej)

3.500
d) kierownik działu2.600
e) kierownik pracowni2.000
13Planetarium i obserwatorium astronomiczne w Chorzowie7.000
- dyrektor
- wicedyrektor4.900
- kierownik działu2.600
- kierownik pracowni2.000
14Międzyszkolne ośrodki sportowe
a) dyrektor2.500-5.000
- do 500 uczestników2.500
- od 501 do 1.000 uczestników3.200
- od 1.001 do 1.500 uczestników4.000
- ponad 1500 uczestników5.000
b) wicedyrektor1.800-3.500
15Centralny Ośrodek Metodyczny Poradnictwa Wychowawczo-Zawodowego, Centralny Ośrodek Pedagogiczny Szkolnictwa Artystycznego, Centrum Metodyczne Doskonalenia Nauczycieli Średniego Szkolnictwa Medycznego6.500-8.000
- dyrektor
- wicedyrektor5.000-6.400
- kierownik sekcji (wydziału)4.500-5.500
- nauczyciel-instruktor3.500-4.500
16Poradnie wychowawczo-zawodowe
a) dyrektor wojewódzkiej poradni wychowawczo-zawodowej4.500-6.500
- do 5 poradni terenowych4.500
- od 6 do 12 poradni terenowych5.500
- ponad 12 poradni terenowych6.500
b) wicedyrektor wojewódzkiej poradni wychowawczo-zawodowej3.500-4.500
- do 5 poradni terenowych3.500
- od 6 do 12 poradni terenowych4.000
- ponad 12 poradni terenowych4.500
c) dyrektor terenowej poradni wychowawczo-zawodowej3.000-4.000
d) wicedyrektor terenowej poradni wychowawczo-zawodowej2.000-3.000
e) kierownik filii terenowej poradni wychowawczo-zawodowej2.000
17Kierownik rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego w resorcie sprawiedliwości2.800-3.500
18Kierownik ośrodka adopcyjno-opiekuńczego2.800-3.500
19Ośrodki szkolenia zawodowego
a) dyrektor2.500-4.500
- do 50 uczniów2.500
- od 51 do 100 uczniów3.000
- od 101 do 200 uczniów3.500
- od 201 do 400 uczniów4.000
- ponad 400 uczniów4.500
b) wicedyrektor1.800-3.200
20Wojewódzkie (okręgowe) pracownie dydaktyczno-techniczne4.000-6.000
- dyrektor
- wicedyrektor2.800-4.200
- kierownik filii2.200-4.000
21Wojewódzkie biblioteki pedagogiczne (WBP)
a) dyrektor biblioteki posiadającej4.000-6.500
- do 6 filii4.000
- od 7 do 12 filii oraz WBP w Krakowie5.500
- od 13 do 20 filii6.000
- ponad 20 filii6.500
b) wicedyrektor biblioteki posiadającej2.800-4.600
- do 6 filii2.800
- od 7 do 12 filii oraz WBP w Krakowie3.900
- od 13 do 20 filii4.200
- ponad 20 filii4.600
c) kierownik filii2.500
d) kierownik wydziału2.300