Monitor Polski

M.P.1985.19.146

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 lipca 1985 r.

UCHWAŁA Nr 111
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 lipca 1985 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wynagradzania nauczycieli.

Na podstawie art. 36 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19, Nr 25, poz. 187 i Nr 31, poz. 214 oraz z 1983 r. Nr 5, poz. 33 i Nr 39, poz. 176) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. W uchwale nr 97 Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1983 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli (Monitor Polski Nr 28, poz. 153 i z 1984 r. Nr 20, poz. 137) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Nauczycielom, którzy nabyli prawo do emerytury, lecz ze względu na potrzeby kadrowe szkoły pozostają nadal w zatrudnieniu w pełnym wymiarze zajęć, może być przyznany dodatkowy awans w wysokości:

1) 1.500 zł miesięcznie w pierwszym roku pracy po uzyskaniu prawa do emerytury,

2) 2.000 zł miesięcznie w drugim roku pracy po uzyskaniu prawa do emerytury,

3) 2.500 zł miesięcznie w trzecim roku i dalszych latach pracy po uzyskaniu prawa do emerytury.",

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Minister Oświaty i Wychowania, w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych, określi szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatkowego awansu.";

2) w § 14 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) nauczycielom niewidomym i nauczycielom głuchym zatrudnionym w pełnym wymiarze w szkołach specjalnych dla niewidomych i dla głuchych - 25% wynagrodzenia zasadniczego";

3) w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wynagrodzenie za wychowawstwo klasy oraz za analizę i ocenę pisemnych prac i zajęć z języka polskiego wypłaca się miesięcznie z góry. Wynagrodzenie to wypłaca się również za czas nieobecności w pracy z powodu choroby, nie dłużej jednak niż do końca miesiąca, w którym nauczyciel zachorował, oraz za inne okresy na podstawie przepisów szczególnych. Za pozostałe zajęcia określone w ust. 1 wynagrodzenie wypłaca się miesięcznie z dołu za czas (zajęcia) faktycznie przepracowany, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.";

4) załączniki nr 1 i 2 do uchwały otrzymują brzmienie ustalone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
§  2. Minister Oświaty i Wychowania ogłosi w drodze obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr 97 Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1983 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu oraz z zastosowaniem ciągłej numeracji paragrafów, ustępów i punktów.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 1985 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

TABELA STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Lp.WykształcenieStaż pracy
do 2 lat2 i więcej4 i więcej6 i więcej8 i więcej10 i więcej12 i więcej14 i więcej16 i więcej18 i więcej20 i więcej22 i więcej24 i więcej26 i więcej28 i więcej30 i więcej
1stopień naukowy dr10.60010.90011.20011.50011.80012.10012.40012.70013.00013.30013.60013.90014.20014.50014.80015.100
2wyższe wykształcenie mgr z przygotowaniem pedagogicznym10.20010.50010.80011.10011.40011.70012.00012.30012.60012.90013.20013.50013.80014.10014.40014.700
3wyższe wykształcenie mgr bez przygotowania pedagogicznego9.80010.05010.30010.55010.80011.05011.30011.55011.80012.05012.30012.55012.80013.05013.30013.550
4wyższe wykształcenie zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym9.4009.6509.90010.15010.40010.65010.90011.15011.40011.65011.90012.15012.40012.65012.90013.150
5wyższe wykształcenie zawodowe bez przygotowania pedagogicznego9.1009.3509.6009.85010.10010.35010.60010.85011.10011.35011.60011.85012.10012.35012.60012.850
6studium nauczycielskie8.7509.0009.2509.5009.75010.00010.25010.50010.75011.00011.25011.50011.75012.00012.25012.500
7wykształcenie średnie pedagogiczne8.4508.7008.9509.2009.4509.7009.95010.20010.45010.70010.95011.20011.45011.70011.95012.200
8wykształcenie średnie8.0008.2008.4008.6008.8009.0009.2009.4009.6009.80010.00010.20010.40010.60010.80011.000
9inne wykształcenie7.7007.9008.1008.3008.5008.7008.9009.1009.3009.5009.7009.90010.10010.30010.50010.700

ZAŁĄCZNIK Nr  2

TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH

Poz.FunkcjaMiesięcznie złotych
123
1Szkoły wszystkich typów, z wyjątkiem zakładów kształcenia nauczycieli oraz szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich:
a) dyrektor2.000-7.000
- do 4 oddziałów2.000
- od 5 do 9 oddziałów3.000
- od 10 do 16 oddziałów4.000
- od 17 do 24 oddziałów5.000
- od 25 do 35 oddziałów6.000
- od 36 do 50 oddziałów6.500
- ponad 50 oddziałów7.000
b) wicedyrektor2.800-5.000
- do 11 oddziałów2.800
- od 12 do 24 oddziałów3.500
- od 25 do 35 oddziałów4.200
- od 36 do 50 oddziałów4.800
- ponad 50 oddziałów5.000
c) kierownik filii1.400-2.000
- do 2 oddziałów1.400
- od 3 do 4 oddziałów1.600
- ponad 4 oddziały2.000
d) kierownik warsztatu szkolnego, kierownik zajęć

praktycznych w szkołach górniczych

3.500-5.800
- do 8 oddziałów3.500
- od 9 do 15 oddziałów4.200
- od 16 do 20 oddziałów4.900
- ponad 20 oddziałów5.800
e) kierownik laboratorium, kierownik szkolenia praktycznego2.200-4.200
- do 8 oddziałów2.200
- od 9 do 15 oddziałów2.800
- od 16 do 20 oddziałów3.200
- od 21 do 24 oddziałów3.500
- ponad 24 oddziały4.200
f) kierownik wydziału, działu w szkole zawodowej

(artystycznej), kierownik sekcji w szkole artystycznej

1.700-2.300
g) zastępca kierownika warsztatu szkolnego oraz w szkołach

górniczych: kierownik szkolenia na powierzchni,

kierownik szkolenia pod ziemią

2.500-4.000
- do 8 oddziałów2.500
- od 9 do 15 oddziałów3.000
- od 16 do 20 oddziałów3.500
- ponad 20 oddziałów4.000
h) zastępca kierownika laboratorium, zastępca kierownika

szkolenia praktycznego

2.200-2.500
- do 20 oddziałów2.200
- ponad 20 oddziałów2.500
2Zakłady szkolenia nauczycieli
a) dyrektor4.000-7.000
- do 8 oddziałów4.000
- od 9 do 16 oddziałów5.500
- od 17 do 24 oddziałów6.000
- od 25 do 35 oddziałów6.500
- ponad 35 oddziałów7.000
b) wicedyrektor2.800-5.000
- do 8 oddziałów2.800
- od 9 do 16 oddziałów3.800
- od 17 do 24 oddziałów4.200
- od 25 do 35 oddziałów4.600
- ponad 35 oddziałów5.000
c) kierownik praktyki pedagogicznej2.500
3Przedszkola
a) dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie1.700-3.500
- do 2 oddziałów1.700
- od 3 do 5 oddziałów2.500
- od 6 do 8 oddziałów3.000
- ponad 8 oddziałów3.500
b) dyrektor przedszkola czynnego do 5 godzin dziennie1.500-2.200
- do 2 oddziałów1.500
- ponad 2 oddziały2.200
c) wicedyrektor przedszkola (każdego)1.200-2.400
4Bursy, internaty, schroniska młodzieżowe
a) dyrektor bursy3.000-5.000
- do 120 wychowanków3.000
- od 121 do 200 wychowanków3.600
- od 201 do 300 wychowanków4.400
- ponad 300 wychowanków5.000
b) wicedyrektor bursy2.000-3.500
c) kierownik internatu, kierownik stałego schroniska

młodzieżowego zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć

2.400-4.000
- do 120 wychowanków2.400
- od 121 do 200 wychowanków3.200
- od 201 do 300 wychowanków3.600
- ponad 300 wychowanków4.000
d) zastępca kierownika internatu1.700-2.800
5Półinternaty, świetlice, ogrody jordanowskie
a) kierownik półinternatu2.200-2.900
- do 200 wychowanków2.200
- ponad 200 wychowanków2.900
b) kierownik świetlicy szkolnej, świetlicy dworcowej,

ogrodu jordanowskiego

1.700-2.500
- do 100 wychowanków1.700
- od 101 do 200 wychowanków2.200
- ponad 200 wychowanków2.500
6Domy dziecka, domy wczasów dziecięcych
a) dyrektor3.000-5.000
- do 60 wychowanków3.000
- od 61 do 90 wychowanków3.700
- od 91 do 220 wychowanków4.400
- ponad 220 wychowanków5.000
b) wicedyrektor2.200-3.500
7Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży społecznie niedostosowanej, państwowe młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, państwowe pogotowia opiekuńcze
a) dyrektor5.000-7.000
- do 60 wychowanków5.000
- od 61 do 100 wychowanków6.000
- ponad 100 wychowanków7.000
b) wicedyrektor4.000-5.000
c) kierownik internatu3.800-5.000
- do 60 wychowanków3.800
- od 61 do 100 wychowanków4.400
- ponad 100 wychowanków5.000
d) zastępca kierownika internatu2.700-3.500
- do 100 wychowanków2.700
- powyżej 100 wychowanków3.500
e) kierownik grupy półwolnościowej, kierownik filii

państwowego młodzieżowego ośrodka wychowawczego

3.000
f) dyrektor szkoły, kierownik warsztatu szkolnego w

zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich

3.200-4.400
- do 60 uczniów3.200
- od 61 do 100 uczniów3.900
- ponad 100 uczniów4.400
g) zastępca kierownika warsztatu szkolnego w zakładzie

poprawczym lub schronisku dla nieletnich

2.300-3.000
8Inne specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki szkolno-wychowawcze
a) dyrektor4.000-6.500
- do 70 wychowanków4.000
- od 71 do 120 wychowanków4.500
- od 121 do 200 wychowanków5.500
- ponad 200 wychowanków6.500
b) wicedyrektor2.800-4.600
c) kierownik internatu2.800-4.400
- do 120 wychowanków2.800
- od 121 do 200 wychowanków3.500
- powyżej 200 wychowanków4.400
d) zastępca kierownika internatu2.000-3.000
e) kierownik wychowania w zakładzie leczniczo-wychowawczym2.000-4.200
- do 120 dzieci2.000
- od 121 do 250 dzieci2.800
- od 251 do 500 dzieci3.400
- ponad 500 dzieci4.200
f) zastępca kierownika wychowania w zakładzie leczniczo-

wychowawczym

1.400-3.000
9Państwowy Zespół Ognisk Wychowawczych, "Wioska Dziecięca"6.500
a) dyrektor
b) wicedyrektor4.600
c) kierownik ogniska wychowawczego w Państwowym Zespole

Ognisk Wychowawczych

3.500-5.400
- do 70 wychowanków3.500
- od 71 do 130 wychowanków4.200
- ponad 130 wychowanków5.400
10Państwowe Zaoczne Studium Kultury i Oświaty Dorosłych7.000
- dyrektor
- wicedyrektor5.000
- kierownik oddziału2.800
11Pałac młodzieży
a) dyrektor5.000-7.000
- posiadającego 4 działy i więcej5.000
- posiadającego 6 działów i więcej5.800
- posiadającego 8 działów i więcej7.000
b) wicedyrektor3.500-5.000
- posiadającego 4 działy i więcej3.500
- posiadającego 6 działów i więcej4.000
- posiadającego 8 działów i więcej5.000
c) kierownik zespołu "Gawęda"4.000-6.000
d) kierownik działu2.600
e) kierownik pracowni1.800
12Młodzieżowe domy kultury, ogniska pracy pozaszkolnej3.600-5.500
a) dyrektor młodzieżowego domu kultury
- posiadającego 2 działy i więcej3.600
- posiadającego 4 działy i więcej4.300
- posiadającego 6 działów i więcej5.500
b) wicedyrektor młodzieżowego domu kultury2.500-4.000
- posiadającego 2 działy i więcej2.500
- posiadającego 4 działy i więcej3.000
- posiadającego 6 działów i więcej4.000
c) dyrektor ogniska pracy pozaszkolnej (pozaszkolnej

placówki specjalistycznej)

2.900
d) kierownik działu2.300
e) kierownik pracowni1.800
13Planetarium i obserwatorium astronomiczne w Chorzowie6.500
- dyrektor
- wicedyrektor4.500
- kierownik działu2.500
- kierownik pracowni2.000
14Międzyszkolne ośrodki sportowe
a) dyrektor2.200-4.400
- do 500 uczestników2.200
- od 501 do 1.000 uczestników2.900
- od 1.001 do 1.500 uczestników3.600
- ponad 1.500 uczestników4.400
b) wicedyrektor1.500-3.000
15Centralny Ośrodek Metodyczny Poradnictwa Wychowawczo-Zawodowego, Centralny Ośrodek Pedagogiczny Szkolnictwa Artystycznego, Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Średnich Kadr Medycznych5.500-7.000
- dyrektor
- wicedyrektor4.500-5.600
- kierownik sekcji (wydziału)4.000-5.000
- nauczyciel instruktor3.500-4.000
16Poradnie wychowawczo-zawodowe
a) dyrektor wojewódzkiej poradni wychowawczo-zawodowej3.500-5.000
- do 5 poradni terenowych3.500
- od 6 do 12 poradni terenowych4.200
- ponad 12 poradni terenowych5.000
b) wicedyrektor wojewódzkiej poradni wychowawczo-zawodowej2.500-3.500
- do 5 poradni terenowych2.500
- od 6 do 12 poradni terenowych3.000
- ponad 12 poradni terenowych3.500
c) dyrektor terenowej poradni wychowawczo-zawodowej2.000-3.200
d) wicedyrektor terenowej poradni wychowawczo-zawodowej1.500-2.200
e) kierownik filii terenowej poradni wychowawczo-zawodowej1.500
f) nauczyciel instruktor poradni wychowawczo-zawodowej,

ośrodka adopcyjno-opiekuńczego

1.200
17Kierownik rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego w resorcie sprawiedliwości2.800-3.500
18Kierownik ośrodka adopcyjno-opiekuńczego2.800-3.500
19Ośrodki szkolenia zawodowego
a) dyrektor2.000-4.500
- do 50 uczniów2.000
- od 51 do 100 uczniów2.700
- od 101 do 200 uczniów3.300
- od 201 do 400 uczniów3.900
- ponad 400 uczniów4.500
b) wicedyrektor1.400-3.000
20Wojewódzkie (okręgowe) pracownie dydaktyczno-techniczne3.600-5.000
- dyrektor
- wicedyrektor2.600-3.500
- kierownik filii2.200-3.500
21Wojewódzkie biblioteki pedagogiczne (WBP)
a) dyrektor biblioteki posiadającej3.500-6.000
- do 6 filii3.500
- od 7 do 12 filii oraz WBP w Krakowie5.000
- od 13 do 20 filii5.500
- ponad 20 filii6.000
b) wicedyrektor biblioteki posiadającej2.500-4.200
- do 6 filii2.500
- od 7 do 12 filii oraz WBP w Krakowie3.500
- od 13 do 20 filii3.900
- ponad 20 filii4.200
c) kierownik filii2.200
d) kierownik wydziału2.000