Zm.: uchwała w sprawie ograniczenia zużycia silnikowych paliw płynnych.

Monitor Polski

M.P.1982.15.117

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 czerwca 1982 r.

UCHWAŁA Nr 126
RADY MINISTRÓW
z dnia 31 maja 1982 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ograniczenia zużycia silnikowych paliw płynnych.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W uchwale nr 182 Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1981 r. w sprawie ograniczenia zużycia silnikowych paliw płynnych (Monitor Polski Nr 25, poz. 219) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Limity, o których mowa w ust. 1, stosuje się do każdego pojazdu oddzielnie; jednak w wypadkach gospodarczo uzasadnionych mogą być one wykorzystane dla innych pojazdów.";

2)
w § 5 skreśla się wyrazy: "służby zdrowia", a na końcu zdania dodaje się wyrazy: "oraz zdrowia i opieki społecznej."
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.