Zm.: uchwała nr 189 Rady Ministrów z dnia 5 marca 1955 r. o podatku dochodowym od spółdzielczości.

Monitor Polski

M.P.1964.8.37

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 stycznia 1964 r.

UCHWAŁA Nr 14
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 stycznia 1964 r.
zmieniająca uchwałę nr 189 Rady Ministrów z dnia 5 marca 1955 r. o podatku dochodowym od spółdzielczości.

Na podstawie art. 2 dekretu z dnia 21 września 1950 r. o opodatkowaniu przedsiębiorstw gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 44, poz. 399) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
W § 9 uchwały nr 189 Rady Ministrów z dnia 5 marca 1955 r. o podatku dochodowym od spółdzielczości (Monitor Polski z 1962 r. Nr 78, poz. 367) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) dokonywać zmian skali podatku dochodowego, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1".

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie również do zysków osiągniętych za 1963 r.