Podatek dochodowy od spółdzielczości.

Monitor Polski

M.P.1967.1.8 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 lipca 1970 r.

UCHWAŁA Nr 189
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 marca 1955 r.
o podatku dochodowym od spółdzielczości.

Na podstawie art. 2 dekretu z dnia 21 września 1950 r. o opodatkowaniu przedsiębiorstw gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 44, poz. 399) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

Podmiot opodatkowania.

§  1.
Obowiązkowi podatkowemu podlegają:
1)
spółdzielnie;
2)
centralne i inne związki spółdzielcze, jeżeli oprócz wykonywania czynności, przewidzianych w art. 162 ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o spółdzielniach i ich związkach (Dz. U. Nr 12, poz. 61), prowadzą także działalność gospodarczą;
3)
Naczelna Rada Spółdzielcza, jeżeli oprócz wykonywania czynności przewidzianych w art. 180 ustawy o spółdzielniach i ich związkach prowadzi także działalność gospodarczą.
§  2.
Opodatkowaniu według przepisów niniejszej uchwały nie podlegają spółdzielnie, w stosunku do których nadrzędna jednostka spółdzielcza stwierdziła, że prowadzą działalność niezgodną z zasadami spółdzielczości. Opodatkowanie tych spółdzielni następuje według przepisów o podatku dochodowym, obowiązujących podatników nie będących podmiotami gospodarki uspołecznionej.
§  3.
Od obowiązku podatkowego wolne są:
1) 1
rolnicze spółdzielnie produkcyjne w zakresie swej działalności podstawowej, obejmującej zespołową produkcję roślinną i hodowlaną, a także zyski z prowadzonych przez te spółdzielnie zakładów i warsztatów, osiągnięte z obrotu z własnymi członkami; zyski z hodowli lisów i norek nie są objęte zwolnieniem;
2)
nowo zorganizowane spółdzielnie pracy, produkujące wyłącznie z odpadów, na okres 2 lat od chwili rozpoczęcia produkcji;
3)
nowo zorganizowane jednostki spółdzielcze zrzeszone w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" na okres 2 lat od chwili rozpoczęcia działalności;
4)
spółdzielnie niewidomych, których rentowność za dany rok podatkowy nie przewyższa 15%.

Przedmiot (podstawa) opodatkowania.

§  4.
1.
Podstawę opodatkowania stanowi zysk bilansowy, wykazany w sprawozdaniu finansowym, zatwierdzonym w przepisanym trybie, sporządzonym zgodnie z obowiązującymi podatnika zasadami bilansowania na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.
2.
Jeżeli organ finansowy stwierdził, iż na skutek nieprzestrzegania przez podatnika obowiązujących przepisów w zakresie prowadzenia księgowości lub zasad bilansowania zysk bilansowy wykazany został w niewłaściwej wysokości, wzywa podatnika do sprostowania sprawozdania finansowego, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin oraz wskazując pozycje, które mają ulec sprostowaniu. Organ finansowy przesyła równocześnie odpis wezwania nadrzędnej jednostce spółdzielczej.
3.
Podatnikowi nie godzącemu się z ustaleniami zawartymi w wezwaniu do sprostowania sprawozdania finansowego służy prawo wniesienia odwołania do bezpośrednio wyższego organu finansowego; odwołanie należy wnieść w ciągu 14 dni od doręczenia wezwania. Wniesienie środka odwoławczego przerywa bieg terminu do sprostowania sprawozdania finansowego na okres od dnia złożenia odwołania do dnia doręczenia decyzji wydanej przez organ odwoławczy.
4.
W przypadku gdy księgi rachunkowe podatnika prowadzone są w sposób uniemożliwiający ustalenie podstawy opodatkowania we właściwej wysokości, organ finansowy ustala zysk podlegający opodatkowaniu w drodze oszacowania; organ finansowy wydając decyzję ustalającą wysokość podatku obowiązany jest podać równocześnie podatnikowi przyczyny pominięcia ksiąg jako dowodu i zawiadomić o tym nadrzędną jednostkę spółdzielczą.
5.
Przepisy ust. 4 mają odpowiednie zastosowanie w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe nie zostało sporządzone przed upływem terminu do złożenia rocznego sprawozdania podatkowego (§ 16), bądź też gdy podatnik nie dokonał odpowiedniego sprostowania sprawozdania finansowego w terminie ustalonym przez organ finansowy.
6.
Podstawę opodatkowania centralnych i innych związków spółdzielni stanowi zysk bilansowy osiągnięty z działalności gospodarczej, o której mowa w § 1 pkt 2. Przepis ten stosuje się odpowiednio do Naczelnej Rady Spółdzielczej.
§  5.
1. 2
Minister Finansów na wniosek centralnego związku spółdzielczego może zezwolić na odrębne opodatkowanie zakładów prowadzonych przez związki spółdzielcze i spółdzielnie, jeżeli zakłady te działają na zasadach pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego. W takich przypadkach właściwym organem finansowym do ustalania i poboru podatku dochodowego od tych zakładów jest organ finansowy prezydium rady narodowej (powiatowej, miejskiej i dzielnicowej), na którego terenie znajduje się siedziba zakładu. Podstawę opodatkowania zakładu stanowi zysk bilansowy, wykazany w sprawozdaniu finansowym zakładu, sporządzonym i zatwierdzonym zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. 3
Wydział finansowy prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady nagrodowej miasta wyłączonego z województwa) na wniosek spółdzielni wojewódzkiej może zezwolić na odrębne opodatkowanie podległych jej oddziałów, prowadzonych na zasadach pełnego wewnętrznego lub ograniczonego rozrachunku gospodarczego, jednakże płatnikiem podatku należnego od tych oddziałów jest spółdzielnia wojewódzka, w skład której wchodzą oddziały. Podstawę opodatkowania oddziałów stanowi zysk, wykazany w rachunku wyników oddziału, objętym sprawozdaniem finansowym płatnika. Właściwy do ustalania i poboru podatku dochodowego dla oddziału jest organ finansowy prezydium powiatowej (miejskiej, dzielnicowej) rady narodowej, na którego terenie znajduje się siedziba oddziału. Przewidziane w §§ 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16 obowiązki podatników ciążą na spółdzielni wojewódzkiej.
3. 4
Dla spółdzielni pracy zgrupowanych w ośrodku przemysłu meblarskiego, prowadzonych na zasadach rozrachunku gospodarczego, płatnikiem podatku należnego od tych spółdzielni jest ośrodek przemysłu meblarskiego. Podstawę opodatkowania spółdzielni stanowi zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym przez ośrodek przemysłu meblarskiego dla poszczególnych spółdzielni, zgrupowanych w ośrodku. Właściwy do ustalania i poboru podatku jest organ finansowy prezydium powiatowej (miejskiej, dzielnicowej) rady narodowej, na którego terenie znajduje się siedziba spółdzielni. Przewidziane w §§ 10-16 obowiązki podatników ciążą na ośrodku przemysłu meblarskiego.
§  6.
Opodatkowaniu nie podlegają:
1)
na okres dwóch lat - zyski nowo zorganizowanych w spółdzielniach pracy działów produkcji wyłącznie z odpadów, pod warunkiem że dochody i koszty tych działów będą odrębnie wykazywane;
2) 5
zyski z prowadzonych przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne zakładów i warsztatów, osiągnięte:
a)
z działalności polegającej na przetwarzaniu i uszlachetnianiu owoców i warzyw (z wyjątkiem produkcji win i miodów pitnych) oraz produkcji beczek i innych opakowań dla potrzeb tego przetwórstwa,
b)
z świadczonych usług remontowo-budowlanych i budowlano-montażowych oraz produkcji materiałów budowlanych, jeżeli obroty z tej działalności osiągnięte zostały ze sprzedaży rolniczym spółdzielniom produkcyjnym, kółkom rolniczym i rolnikom gospodarującym indywidualnie,
c)
z usług transportowych oraz innych usług świadczonych na rzecz spółdzielczych i indywidualnych gospodarstw rolnych - związanych z działalnością tych gospodarstw,
d)
z działalności nie wymienionej pod lit. a)-c) - na okres dwóch lat od chwili rozpoczęcia działalności.

Wysokość podatku.

§  7.
1.
Wysokość podatku wynosi:
1) 6
dla jednostek spółdzielczych zrzeszonych w Centralnym Związku Spółdzielczości Pracy, z wyłączeniem jednostek, które prowadzą wyłącznie działalność handlową, zależnie od udziału nakładów osobowych w nakładach ogółem oraz od rentowności według następującej skali:
% udziału nakładów osobowych w Stawka podatku dochodowego od każdej części zysku wynosi przy rentowności
nakładach ogółemdo 5%powyżej 5 do 10%powyżej 10 do 15%powyżej 15%
do 10%60%85%90%95%
powyżej 10% do 20%48%
" 20% do 30%38%
" 30% do 40%28%80%
" 40% do 50%20%
" 50%15%

W spółdzielniach, w których wyłączną działalność stanowi świadczenie usług dla ludności, oraz w spółdzielniach powiatowych wielobranżowych i rejonowych wielobranżowych świadczących usługi w wysokości ponad 50% wartości całej działalności podatek wynosi 15% zysku bilansowego. W pozostałych spółdzielniach pracy świadczących usługi, których wyniki są wyodrębnione w dokumentacji i ewidencji księgowej, podatek od tej działalności wynosi 15% zysku osiągniętego z tej działalności pod warunkiem, że usługi dla ludności stanowią co najmniej 50% łącznej wartości usług. Jeżeli usługi dla ludności stanowią mniej niż 50% łącznej wartości usług, stawkę w wysokości 15% stosuje się tylko do usług dla ludności.

2) 7
a) dla gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska" oraz Spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych - 25% zysku;
b)
dla pozostałych spółdzielni zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", z wyjątkiem wojewódzkich spółdzielni transportu wiejskiego - 38% zysku;
3) 8
dla jednostek spółdzielczych zrzeszonych w "Społem" Związek Spółdzielni Spożywców - 58% zysku;
4)
dla jednostek spółdzielczych zrzeszonych w Centralnym Związku Rzemieślniczych Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu, z wyłączeniem tych jednostek, które prowadzą wyłącznie działalność handlową:
a)
15% zysku - dla spółdzielni nowo powstałych przez okres 3 lat, licząc od początku roku, w którym spółdzielnia powstała,
b)
25% zysku - dla spółdzielni, w których fundusze własne w obrocie według stanu na początek roku nie przekraczają 8% obrotu osiągniętego w roku poprzednim,
c)
35% zysku - dla pozostałych spółdzielni;
5) 9
dla spółdzielni zrzeszonych w Centralnym Związku Spółdzielczości Pracy, które prowadzą wyłącznie działalność handlową - 58%;
6) 10
dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych z działalności w zakresie hodowli lisów i norek - za okres roczny:
a)
100 zł od każdej samicy lisa stada podstawowego,
b)
50 zł od każdej samicy norki stada podstawowego;

za stado podstawowe uważa się liczbą samic posiadanych w hodowli w dniu 31 marca roku podatkowego;

7) 11
dla pozostałych jednostek spółdzielczych - 1/3 część zysku.
2.
Dla spółdzielni niewidomych obniża się podatek, przypadający według skali podanej w ust. 1 pkt 1, w sposób następujący:
przy rentownościobniżka podatku
ponaddowynosi
15%20%70%
20%25%60%
25%-50%
3.
Dla spółdzielni inwalidów obniża się podatek, przypadający według skali ust. 1 pkt 1, w sposób następujący:
przy rentownościobniżka podatku
ponaddowynosi
-5%70%
5%10%60%
4. 12
Obniża się podatek do wysokości 10% zysku osiągniętego:
1)
przez spółdzielnie zrzeszone w Centrali Spółdzielni Ogrodniczych i zakłady tej centrali za okres od dnia 1 stycznia 1968 r. do dnia 31 grudnia 1970 r.,
2)
przez spółdzielnie zrzeszone w Centralnym Związku Spółdzielni Mleczarskich i zakłady tego związku za okres od dnia 1 stycznia 1969 r. do dnia 31 grudnia 1975 r.

Obniżkę podatku stosuje się pod warunkiem przekazania przez poszczególne spółdzielnie i zakłady różnicy powstałej w związku z obniżką podatku na scentralizowany fundusz rozwoju w terminie płatności podatku, z przeznaczeniem jej w całości na finansowanie inwestycji. Niezachowanie powyższych warunków spowoduje pobór podatku w wysokości określonej w ust. 1 pkt 6.

5. 13
Rentowność, o której mowa w ust. 1 pkt 1, określa się przez ustalenie procentowego stosunku zysku bilansowego do kosztu własnego.
§  8.
1.
Przypadający podatek, obliczony w myśl § 7 ust. 1, ulega podwyższeniu o 10% w następujących przypadkach:
1)
jeżeli prowadzone przez podatników księgi rachunkowe zostaną pominięte jako dowód w postępowaniu podatkowym (§ 4 ust. 4 i 5);
2)
gdy sporządzony bilans nie został zatwierdzony przez walne zgromadzenie członków w terminie sześciu miesięcy po upływie roku kalendarzowego (rachunkowego).

W razie zbiegu przypadków wymienionych w pkt 1 i 2 stosuje się podwyżkę 10% jednokrotnie.

2.
Jeśli zatwierdzony bilans roczny nie został złożony w terminie przewidzianym w § 16, przypadający podatek, obliczony w myśl § 7 ust. 1, ulega podwyższeniu o 1%, jednak nie mniej niż o 1.000 zł, lecz nie więcej niż o 10% należnego podatku.
§  9.
Minister Finansów może:
1)
przyznać ulgi podatkowe z tytułu inwestycji w granicach 50% podatku dochodowego spółdzielniom inwalidów, które w okresie do dnia 31 grudnia 1965 r. wykonają inwestycje związane z oprzyrządowaniem i przystosowaniem stanowisk pracy do kalectwa inwalidów;
2)
podwyższyć stawkę podatku dochodowego dla Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa";
3)
podwyższać i obniżać obowiązujące stawki podatku dochodowego w zależności od lokalnych warunków działania spółdzielni, z tym aby przeciętne stawki w ramach poszczególnych centralnych związków spółdzielni odpowiadały stawkom ustalonym w uchwale;
4)
dokonywać zmian skali podatku dochodowego, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1;
5)
dokonywać zmian w zakresie stosowania ulg podatkowych przewidzianych w uchwale oraz wprowadzać dodatkowe ulgi na wniosek centralnych związków spółdzielni.

Płatność podatku.

§  10.
1.
Podatnicy obowiązani są uiszczać w ciągu roku podatkowego w terminie do dnia 25 następnego miesiąca za miesiąc ubiegły tytułem podatku dochodowego taki procent planowanego na dany miesiąc podatku dochodowego, jako wynika ze stosunku procentowego realizacji faktycznej tego miesiąca do planowanej na dany miesiąc realizacji. Za planowane na dany miesiąc podatek i realizację uważa się 1/3 odpowiednich kwot przewidzianych na dany kwartał w zatwierdzonym rocznym planie finansowym. Do czasu zatwierdzenia rocznego planu finansowego podatek należy wpłacać w wysokości podatku ustalonego zgodnie z powszechnymi zasadami za końcowy miesiąc okresu objętego ostatnim bilansem okresowym.
2.
Minister Finansów może ustalić, że wysokość wpłat miesięcznych ustala się na podstawie planów operatywnych lub miesięcznych sprawozdań terminowych.
§  11.
1.
Podatnicy obowiązani są w terminie do dnia 5 drugiego miesiąca po upływie I, II i II kwartału dokonać obliczenia podatku przypadającego od zysku wykazanego w bilansach sporządzonych na koniec tych kwartałów (bilansów okresowych). Przepisy § 4 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
2.
Podatnicy, z wyjątkiem wymienionych w ust. 3, obowiązani są w terminie do dnia 28 lutego roku następnego po upływie roku podatkowego dokonać wstępnego obliczenia rocznego podatku wynikającego ze sporządzonego bilansu na dzień 31 grudnia.
3.
Podatnicy zrzeszeni w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" dokonują wstępnego obliczenia rocznego podatku (ust. 2) w terminie do dnia 31 marca roku następnego po upływie roku podatkowego.
§  12.
1.
Podatnicy, którzy nie sporządzą bilansu kwartalnego (okresowego) przed upływem terminu ustalonego w § 11 ust. 1, obowiązani są uiścić w tym terminie - niezależnie od dokonanych wpłat miesięcznych - kwotę odpowiadającą 10% należnych wpłat za dany kwartał. Rozliczenie dokonanych w ten sposób wpłat nastąpi na podstawie złożonego przez podatnika najbliższego bilansu kwartalnego (okresowego).
2.
Podatnicy, którzy nie sporządzą bilansu rocznego (na dzień 31 grudnia) przed upływem terminu obliczenia wstępnej wpłaty rocznej, obowiązani są uiścić w tym terminie kwotę wynoszącą 10% wpłat, przypadających do uiszczenia w ciągu roku podatkowego.
§  13.
1.
Jeżeli kwota podatku wynikająca ze sporządzonych bilansów na dzień 31 marca, 30 czerwca, 30 września, 31 grudnia (§ 11) będzie wyższa od sumy dokonanych wpłat za te okresy, na podatniku ciąży obowiązek dokonania dodatkowej wpłaty w terminach przewidzianych w § 11.
2.
Jeżeli natomiast kwota podatku wynikająca ze sporządzonych bilansów (ust. 1) będzie niższa od sumy dokonanych wpłat za te okresy, nadpłacona kwota podlega zarachowaniu na bieżące należności podatku dochodowego, następnie zaś na inne należności podatkowe, a w ich braku podlega zwrotowi.
§  14.
1.
Podatnicy obowiązani są w ciągu trzech dni od daty otrzymania decyzji o zatwierdzeniu rocznego planu finansowego złożyć organowi finansowemu odpis tego planu (z podziałem na kwartały). W takim samym terminie obowiązani są podatnicy zawiadomić o ewentualnych zmianach planu.
2.
Podatnicy obowiązani są w terminach płatności (§ 10 i § 11) składać deklaracje miesięczne oraz sprawozdania kwartalne (okresowe). W składanych deklaracjach (sprawozdaniach) należy podać podstawę obliczenia podatku i jego wysokość. Do sprawozdań obejmujących obliczenia okresowe (§ 11) należy dołączyć odpowiedni bilans.
§  15.
Brak zysku bilansowego w poszczególnych okresach nie zwalnia podatnika od złożenia sprawozdania z odpowiednim bilansem.
§  16.
Podatnicy obowiązani są w terminie dwóch tygodni od daty zatwierdzenia bilansu rocznego złożyć organowi finansowemu roczne sprawozdanie podatkowe wraz z zatwierdzonym bilansem, z tym jednak że termin złożenia rocznego sprawozdania podatkowego nie może przekroczyć dnia 30 czerwca po upływie roku podatkowego. W tymże terminie należy uiścić podatek w wysokości różnicy pomiędzy kwotą podatku przypadającego od wykazanego w sprawozdaniu zysku, przy uwzględnieniu przepisów § 8, w sumą dokonanych uprzednio wpłat za dany rok podatkowy (§§ 10, 11 i 12). Nadpłacone kwoty ulegają zarachowaniu - po uprzednim stwierdzeniu przez organ finansowy prawidłowości złożonego sprawozdania (§ 18 ust. 1) - na bieżące należności podatku dochodowego, następnie zaś na inne należności podatkowe, a w ich braku podlegają zwrotowi.
§  17.
Właściwym do ustalania zobowiązań podatkowych z tytułu podatku dochodowego i do poboru tego podatku (poza przypadkami określonymi w § 5) jest organ finansowy prezydium powiatowej (miejskiej, dzielnicowej) rady narodowej, na którego terenie znajduje się siedziba zarządu spółdzielni (centrali związku itp.).
§  18.
1.
Organ finansowy obowiązany jest czuwać nad prawidłowością i terminowością składanych przez podatników deklaracji i sprawozdań podatkowych.
2.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości organ finansowy ustala należny podatek i wydaje decyzję co do uiszczenia nie dopłaconej różnicy.
3.
Różnica pomiędzy kwotą podatku, ustaloną przez organ finansowy, a sumą podatku, wynikającą z deklaracji (sprawozdania), płatna jest w ciągu 30 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe.
§  19.
Upoważnia się Ministra Finansów do zmiany trybu i terminu płatności podatku dla poszczególnych podatników lub grup podatników.
§  20. 14
(uchylony).

PRZEPISY KOŃCOWE.

§  21.
W przedmiotach nie uregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się odpowiednio przepisy dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1963 r. Nr 11, poz. 60), jak również przepisy dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1950 r. Nr 49, poz. 452, z 1959 r. Nr 11, poz. 61, z 1960 r. Nr 51, poz. 300, z 1961 r. Nr 33, poz. 166 i z 1966 r. Nr 24, poz. 151).
1 § 3 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 255 z dnia 12 sierpnia 1968 r. (M.P.68.35.243) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 24 sierpnia 1968 r.
2 § 5 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) uchwały nr 255 z dnia 12 sierpnia 1968 r. (M.P.68.35.243) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 24 sierpnia 1968 r.
3 § 5 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 39 z dnia 20 marca 1970 r. w sprawie zmian w zakresie działania prezydiów rad narodowych i ich wydziałów (M.P.70.10.85) z dniem 8 lipca 1970 r.
4 § 5 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) uchwały nr 255 z dnia 12 sierpnia 1968 r. (M.P.68.35.243) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1969 r.
5 § 6 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr 255 z dnia 12 sierpnia 1968 r. (M.P.68.35.243) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 24 sierpnia 1968 r.
6 § 7 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 229 z dnia 31 grudnia 1969 r. (M.P.70.2.10) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 24 stycznia 1970 r.
7 § 7 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 229 z dnia 31 grudnia 1969 r. (M.P.70.2.10) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 24 stycznia 1970 r.
8 § 7 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr 229 z dnia 31 grudnia 1969 r. (M.P.70.2.10) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 24 stycznia 1970 r.
9 § 7 ust. 1 pkt 5 dodany przez § 1 pkt 4 uchwały nr 229 z dnia 31 grudnia 1969 r. (M.P.70.2.10) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 24 stycznia 1970 r.
10 § 7 ust. 1 pkt 6:

- dodany przez § 1 pkt 4 lit. a) uchwały nr 255 z dnia 12 sierpnia 1968 r. (M.P.68.35.243) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 24 sierpnia 1968 r.

- według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 5 uchwały nr 229 z dnia 31 grudnia 1969 r. (M.P.70.2.10) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 24 stycznia 1970 r.

11 § 7 ust. 1 pkt 7:

- według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 4 lit. b) uchwały nr 255 z dnia 12 sierpnia 1968 r. (M.P.68.35.243) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 24 sierpnia 1968 r.

- według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 5 uchwały nr 229 z dnia 31 grudnia 1969 r. (M.P.70.2.10) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 24 stycznia 1970 r.

12 § 7 ust. 4:

- dodany przez § 1 pkt 4 lit. c) uchwały nr 255 z dnia 12 sierpnia 1968 r. (M.P.68.35.243) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 24 sierpnia 1968 r.

- zmieniony przez § 1 uchwały nr 149 z dnia 11 sierpnia 1969 r. (M.P.69.36.277) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 sierpnia 1969 r.

13 § 7 ust. 5 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 4 lit. d) uchwały nr 255 z dnia 12 sierpnia 1968 r. (M.P.68.35.243) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 24 sierpnia 1968 r.
14 § 20 uchylony przez § 25 pkt 3 uchwały nr 257 z dnia 12 sierpnia 1968 r. w sprawie podatku obrotowego od jednostek gospodarki uspołecznionej (M.P.68.35.244) z dniem 1 stycznia 1969 r.