Art. 1. - Zm.: Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2011.33.387

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 maja 2011 r.
Art.  1.

W uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. z 2009 r. Nr 5, poz. 47, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 126:
a)
w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) analizy wykorzystania wynikających z kontroli wniosków dotyczących stanowienia lub stosowania prawa,",

b)
w ust. 2 wyrazy "przedkładane przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli okresowe plany pracy" zastępuje się wyrazami "przedkładany przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli roczny plan pracy",
c)
ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Uwagi, sprawozdania, informacje i analizy określone w ust. 1 pkt 1-2a Marszałek Sejmu kieruje do Komisji do Spraw Kontroli Państwowej i do właściwych komisji sejmowych.",

d)
w ust. 4 wyrazy "sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w roku ubiegłym" zastępuje się wyrazami "coroczne sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli",
e)
dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Sprawozdanie z przeprowadzonego audytu zewnętrznego w zakresie wykonania budżetu oraz gospodarki finansowej Najwyższej Izby Kontroli wraz ze stanowiskiem Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Marszałek Sejmu przesyła do Komisji do Spraw Kontroli Państwowej.";

2)
w art. 169 w ust. 2 w pkt 12 wyrazy "sprawozdanie Najwyższej Izby Kontroli ze swojej działalności" zastępuje się wyrazami "coroczne sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli";
3)
w art. 170 w ust. 3 po wyrazach "Rzecznik Praw Obywatelskich," dodaje się wyrazy "Rzecznik Praw Dziecka," a po wyrazach "Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa," dodaje się wyrazy "Prokurator Generalny,";
4)
w art. 171 w ust. 1 po wyrazach "Prezesa Trybunału Konstytucyjnego," dodaje się wyrazy "Prokuratora Generalnego," a wyrazy "oraz Rzecznika Praw Obywatelskich" zastępuje się wyrazami ", Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka";
5)
w art. 186 w ust. 3 po wyrazach "Rzecznikowi Praw Obywatelskich," dodaje się wyrazy "Rzecznikowi Praw Dziecka," a po wyrazach "Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa," dodaje się wyrazy "Prokuratorowi Generalnemu,";
6)
w załączniku do uchwały - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej "Przedmiotowy zakres działania komisji sejmowych" w pkt 3 wyrazy "planów pracy Najwyższej Izby Kontroli i rocznych sprawozdań z działalności Najwyższej Izby Kontroli oraz Państwowej Inspekcji Pracy, ich budżetów i sprawozdań z ich wykonania," zastępuje się wyrazami "rocznych planów pracy Najwyższej Izby Kontroli i corocznych sprawozdań z działalności Najwyższej Izby Kontroli oraz Państwowej Inspekcji Pracy, ich budżetów i sprawozdań z ich wykonania, opiniowanie wniosków Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie powołania i odwołania wiceprezesów Najwyższej Izby Kontroli, opiniowanie wniosków Prezesa Najwyższej Izby Kontroli w sprawie powołania na członków Kolegium Najwyższej Izby Kontroli".