§ 10. - Zjednoczenia państwowych przedsiębiorstw handlu wewnętrznego objętych planem terenowym.

Monitor Polski

M.P.1959.1.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1959 r.
§  10.
1.
Struktura organizacyjna i zakres działania zjednoczeń powinny być dostosowane do charakteru i potrzeb danego rodzaju działalności.
2.
Minister Handlu Wewnętrznego wyda wytyczne dotyczące opracowania regulaminu organizacyjnego zjednoczenia.
3.
Regulamin zjednoczenia opracowany na podstawie wytycznych, o których mowa w ust. 2, zatwierdza dyrektor zjednoczenia.