Zjednoczenia państwowych przedsiębiorstw handlu wewnętrznego objętych planem terenowym.

Monitor Polski

M.P.1959.1.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1959 r.

UCHWAŁA NR 432
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 listopada 1958 r.
w sprawie zjednoczeń państwowych przedsiębiorstw handlu wewnętrznego objętych planem terenowym.

W celu zapewnienia koordynacji działalności państwowych przedsiębiorstw handlu wewnętrznego objętych planem terenowym oraz stworzenia tym przedsiębiorstwom właściwych warunków pracy i zapewnienia im pomocy przy realizacji zadań gospodarczych Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Upoważnia się prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) do tworzenia zjednoczeń przedsiębiorstw państwowego handlu terenowego, obejmujących państwowe przedsiębiorstwa handlu detalicznego, przemysłu gastronomicznego, przemysłu piekarniczego, handlu targowiskowego itp., objętych planem terenowym handlu - zwanych dalej "zjednoczeniami".
2.
Ilekroć w uchwale użyto określenia:
1)
przedsiębiorstwo - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwa, o których mowa w ust. 1,
2)
przedsiębiorstwo powiatowe - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwa powiązane z jednostkowym budżetem powiatowej (miejskiej) rady narodowej,
3)
prezydium wojewódzkiej rady narodowej - należy przez to rozumieć również prezydium rady narodowej miasta, wyłączonego z województwa,
4)
prezydiów powiatowej rady narodowej - należy przez to rozumieć również prezydium rady narodowej miasta stanowiącego powiat.
1.
Zjednoczenia są organizacjami gospodarczymi posiadającymi osobowość prawną, działającymi według zasad rozrachunku gospodarczego, i powinny być tworzone jako przedsiębiorstwa państwowe w trybie określonym w dekrecie z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. Nr 49, poz. 439 z późniejszymi zmianami).
2.
Zjednoczenia powołane są do reprezentowania wobec władz, instytucji i organizacji gospodarczych wspólnych interesów przedsiębiorstw, organizowania współpracy tych przedsiębiorstw i udzielania im fachowej pomocy. Zjednoczenia koordynują i nadzorują gospodarczą działalność przedsiębiorstw na terenie danego województwa w zakresie podanym w § 3.
3.
Zjednoczenia przy wykonywaniu swych zadań i uprawnień nie mogą naruszać ustalonego zakresu samodzielności przedsiębiorstw oraz uprawnień prezydiów rad narodowych, którym przedsiębiorstwa są bezpośrednio podporządkowane.
4.
Zjednoczenia mogą prowadzić działalność gospodarczą na zlecenie przedsiębiorstw bądź w zakresie niezbędnym dla obsługi przedsiębiorstw objętych działalnością zjednoczenia.
Do zakresu działania zjednoczenia należy:
1)
opracowywanie dla prezydium wojewódzkiej rady narodowej wniosków dotyczących dyrektywnych wskaźników dla prezydiów powiatowych rad narodowych w zakresie handlu państwowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, po zasięgnięciu opinii właściwych terenowo prezydiów rad narodowych i przy współpracy z przedsiębiorstwami,
2)
opracowywanie przy współpracy z przedsiębiorstwami projektów perspektywicznych i wieloletnich planów gospodarczych w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami,
3)
analiza i inspekcja wykonania planów przez przedsiębiorstwa,
4)
organizowanie i realizowanie wspólnych akcji, np. wspólnych inwestycji, zakupów scentralizowanych, budowy wspólnych obiektów gospodarczych itp. ze środków własnych przedsiębiorstw i na ich zlecenie,
5)
udzielanie pomocy przedsiębiorstwom w zakresie postępu organizacyjnego, ekonomicznego i technicznego,
6)
opiniowanie i składanie wniosków o zatwierdzenie rocznych sprawozdań finansowych przez prezydium powiatowej rady narodowej oraz zatwierdzenie sprawozdań finansowych przedsiębiorstw powiązanych z budżetem jednostkowym województwa,
7)
sporządzanie sprawozdań zbiorczych w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami,
8)
przeprowadzanie w porozumieniu lub na zlecenie prezydiów powiatowych rad narodowych okresowych rewizji dokumentalnych przedsiębiorstw i opracowywanie wniosków do zarządzeń porewizyjnych; przeprowadzanie okresowych rewizji dokumentalnych przedsiębiorstw powiązanych z budżetem jednostkowym województwa oraz wydawanie zarządzeń porewizyjnych,
9)
instruktaż w zakresie prawidłowego prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwach,
10)
opiniowanie celowości inwestycji scentralizowanych; opiniowanie na żądanie prezydiów powiatowych rad narodowych projektów i kosztorysów ważniejszych inwestycji,
11)
przyznawanie nagród indywidualnych w ramach kwot przyznanych z funduszu Ministra Handlu Wewnętrznego za osiągnięcia w działalności przedsiębiorstw, w trybie ustalonym szczególnymi przepisami,
12)
opiniowanie w sprawach powoływania, odwoływania i awansowania dyrektorów i ich zastępców oraz głównych księgowych przedsiębiorstw powiatowych; powoływanie i odwoływanie dyrektorów przedsiębiorstw powiązanych z budżetem jednostkowym województwa oraz ich zastępców i głównych księgowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
13)
opiniowanie w sprawach tworzenia, łączenia, likwidacji i wprowadzania zmian w zakresie działania przedsiębiorstw,
14)
systematyczne analizowanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw,
15)
organizowanie szkolenia zawodowego w porozumieniu z przedsiębiorstwami,
16)
udzielanie pomocy fachowej organizacjom handlu uspołecznionego danej branży nie należącym do zjednoczenia.
1.
Zjednoczeniom przysługują uprawnienia do przedstawiania prezydiom wojewódzkich rad narodowych wniosków w sprawie objęcia redystrybucją pewnej części zysku pozostającej zgodnie z obowiązującymi przepisami w dyspozycji przedsiębiorstw; wnioski te wymagają konsultacji z prezydiami powiatowych rad narodowych.
2.
Część zysku przeznaczona do redystrybucji zostaje odprowadzona przez przedsiębiorstwa na rachunek funduszu rezerwowego zjednoczenia i służy do podziału pomiędzy przedsiębiorstwa objęte działalnością zjednoczenia z przeznaczeniem na inwestycje zdecentralizowane.
3.
Zjednoczenia dokonują na podstawie uchwał prezydium wojewódzkiej rady narodowej powziętych w sprawie, o której mowa w ust. 1, redystrybucji określonej części zysku pomiędzy przedsiębiorstwa; decyzje w sprawach redystrybucji wymagają opinii kolegium zjednoczenia.
4.
Zasady odprowadzania części zysku, o której wyżej mowa, oraz zasady dokonywania redystrybucji ustali zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego wydane w porozumieniu z Ministrem Finansów.
1.
Zjednoczenia podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorstw państwowych.
2.
W stosunku do zjednoczeń posiadają odpowiednie zastosowanie przepisy dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. Nr 49, poz. 439 z późniejszymi zmianami).
1.
Zjednoczenia tworzone są w trybie obowiązujących przepisów przez właściwe prezydia wojewódzkich rad narodowych za zgodą Ministra Handlu Wewnętrznego.

2 Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio przy likwidacji zjednoczeń.

1.
Zjednoczenia są tworzone w zasadzie jako wielobranżowe wojewódzkie zjednoczenia.
2.
W wyjątkowych przypadkach, na podstawie szczegółowych zasad ustalonych przez Ministra Handlu Wewnętrznego, może być tworzone w województwie więcej niż jedno zjednoczenie dla większej ilości przedsiębiorstw branżowo pokrewnych.
3.
Utworzenie zjednoczenia powinno być poprzedzone przeprowadzeniem pełnej analizy celowości zgrupowania w nim określonych przedsiębiorstw ze względu na ich aktualny zakres działalności, powiązania rynkowe i perspektywy rozwojowe.
Nadzór nad zjednoczeniem sprawuje prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
1.
Statut nadaje zjednoczeniu prezydium wojewódzkiej rady narodowej. W statucie należy wymienić nazwę i siedzibę zjednoczenia, przedsiębiorstwa objęte działalnością zjednoczenia, teren działania zjednoczenia oraz określić cel i zasady działania zjednoczenia, stosunek do przedsiębiorstw, a w miarę potrzeby także inne dane.
2.
Statut podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym wojewódzkiej rady narodowej.
3.
Wzorcowy statut dla zjednoczeń wyda Minister Handlu Wewnętrznego.
1.
Struktura organizacyjna i zakres działania zjednoczeń powinny być dostosowane do charakteru i potrzeb danego rodzaju działalności.
2.
Minister Handlu Wewnętrznego wyda wytyczne dotyczące opracowania regulaminu organizacyjnego zjednoczenia.
3.
Regulamin zjednoczenia opracowany na podstawie wytycznych, o których mowa w ust. 2, zatwierdza dyrektor zjednoczenia.
Na czele zjednoczenia stoi dyrektor, który kieruje całokształtem działalności zjednoczenia i jest za nią odpowiedzialny.
1.
W zjednoczeniu działa kolegium jako organ opiniodawczo-doradczy.
2.
W skład kolegium wchodzą dyrektor zjednoczenia jako przewodniczący oraz zastępcy dyrektora zjednoczenia i dyrektorzy przedsiębiorstw objętych działalnością zjednoczenia.
3.
Do zakresu działania kolegium należy rozpatrywanie i opiniowanie podstawowych problemów ekonomicznych i organizacyjnych zjednoczenia i przedsiębiorstw.
4.
Szczegółowy zakres działania kolegium, jego organizację i tryb pracy ustala regulamin uchwalony przez kolegium na podstawie ramowego regulaminu wydanego przez Ministra Handlu Wewnętrznego.
1.
Koszty utrzymania zjednoczenia pokrywane są z wpłat przedsiębiorstw i obciążają koszty własne tych przedsiębiorstw.
2.
Zasady dokonywania przez przedsiębiorstwa wpłat oraz sporządzania preliminarza wpływów i wydatków zjednoczenia ustali Minister Handlu Wewnętrznego w porozumieniu z Ministrem Finansów.
3.
Preliminarze dochodów i wydatków zjednoczenia zatwierdza prezydium wojewódzkiej rady narodowej.
Do czasu ustalenia odrębnych zasad płac pracownicy zjednoczeń otrzymują wynagrodzenia zgodnie z zasadami ustalonymi uchwałą nr 192 Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1956 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w centralnych zarządach i zarządach (Monitor Polski Nr 33, poz. 412) oraz uchwałą nr 430 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1957 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów uchwały nr 192 Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1956 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w centralnych zarządach i zarządach na pracowników wojewódzkich i miejskich zarządów handlu miast liczących ponad 100.000 mieszkańców.
Prezydia powiatowych rad narodowych sprawują w ramach ogólnie obowiązujących przepisów bezpośredni nadzór nad przedsiębiorstwami powiatowymi, a w szczególności:
1)
ustalają zadania planowe dla przedsiębiorstw w ramach obowiązujących wskaźników,
2)
podejmują uchwały i wydają zarządzenia w sprawie utworzenia, łączenia i likwidacji przedsiębiorstw,
3)
powołują i odwołują dyrektorów przedsiębiorstw i ich zastępców,
4)
ustalają plan sieci placówek handlowych,
5)
kontrolują organizację i funkcjonowanie placówek handlowych, zwłaszcza pod kątem zapewnienia zaspokojenia potrzeb miejscowej ludności,
6)
przydzielają przedsiębiorstwom środki z budżetu terenowego zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami,
7)
powołują z udziałem zjednoczenia komisje rewizyjne do badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw,
8)
wydają zarządzenia porewizyjne,
9)
zatwierdzają sprawozdania finansowe i podział zysku.
Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Handlu Wewnętrznego, innym zainteresowanym ministrom oraz prezydiom wojewódzkich rad narodowych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1959 r.