Monitor Polski

M.P.2015.1276

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2015 r.

MEMORANDUM O POROZUMIENIU
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i badań naukowych,
podpisane w Warszawie dnia 8 czerwca 2015 r.

Mając na uwadze dążenie Rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rządu Zjednoczonych Emiratów Arabskich (zwanych dalej "Stronami") do uzgodnienia i umocnienia współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i badań naukowych;

oraz jako bezpośredni rezultat spotkania przedstawicieli obu państw, właściwych do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, Strony uzgodniły zawarcie niniejszego Memorandum o Porozumieniu w sprawie współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i badań naukowych, w następującym brzmieniu:

Artykuł  1

Strony będą zachęcać do nawiązywania współpracy pomiędzy uniwersytetami oraz innymi szkołami wyższymi i jednostkami naukowymi w obu państwach poprzez zawieranie bezpośrednich porozumień między nimi.

Artykuł  2

Strony będą zachęcać do organizacji seminariów naukowych, kursów i konferencji, wygłaszania wykładów dotyczących wspólnych i wzajemnych zainteresowań, jak również udziału w seminariach, kursach i konferencjach organizowanych w obu państwach.

Artykuł  3

Strony będą prowadzić wymianę pracowników naukowych, ekspertów i personelu technicznego z różnych dziedzin naukowych zgodnie z uzgodnionymi przez Strony programami.

Artykuł  4

Strony będą współpracowały w dziedzinie szkolnictwa wyższego poprzez wymianę informacji dotyczących jakości i standardów kształcenia akademickiego, ocenę rezultatów, rozwoju metodologii oraz spraw studentów i absolwentów.

Artykuł  5

Strony będą wymieniać informacje na temat kwalifikacji uzyskiwanych w szkołach wyższych obu państw w celu ułatwiania wzajemnego uznawania tych kwalifikacji.

Artykuł  6
1. Szkoły wyższe i jednostki naukowe obu państw będą, w razie potrzeby, prowadzić wymianę studentów i doktorantów w celu udziału w naukowych, kulturalnych, sportowych i społecznych wydarzeniach, zgodnie z wcześniejszym porozumieniem obu stron.
2. Szkoły wyższe i jednostki naukowe obu państw będą dokonywać wymiany wystaw naukowych i artystycznych.
Artykuł  7
1. Wyznaczenie składu delegacji i uczestników seminariów oraz wszelkie kwestie związane z wymianą wizyt, jak również terminy i czas trwania kursów i spotkań, zostaną uzgodnione i zatwierdzone w drodze korespondencji między Stronami, pod warunkiem, że każda ze Stron zawiadomi o powyższym drugą Stronę drogą dyplomatyczną z minimum dwumiesięcznym wyprzedzeniem.
2. Strony będą pokrywać koszty własne, związane z realizacją wspólnych działań w ramach niniejszego Memorandum, zgodnie z ich odpowiednimi przepisami wewnętrznymi.
3. W celu zastosowania się do zasad i warunków realizacji mniejszego Memorandum o Porozumieniu, Strona wysyłająca pokryje wszelkie koszty podróży i zakwaterowania delegacji w państwie Strony przyjmującej. Ponadto Strona wysyłająca pokryje koszty pobytu, wydatki miejscowe oraz koszty szkolenia delegowanych osób.
4. Strona wysyłająca potwierdzi, że wszystkie osoby uczestniczące w wymianie na podstawie niniejszego Memorandum będą objęte odpowiednim, ważnym ubezpieczeniem, pokrywającym wszelkie wydatki, które podczas ich pobytu w państwie Strony przyjmującej mogą wyniknąć w związku z koniecznością powrotu do kraju zamieszkania z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią, w formie podróżnego ubezpieczenia medycznego lub ubezpieczenia zapewnionego przez Stronę wysyłającą, chyba że prawo do opieki zdrowotnej wynika z prawa państwa przyjmującego.
5. Przekazywanie danych osobowych związanych z wykonywaniem niniejszego Memorandum będzie się odbywać zgodnie z prawem wewnętrznym Stron.
Artykuł  8

Postanowienia niniejszego Memorandum nie wykluczają realizacji niewymienionych w nim form współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego i badań naukowych.

Artykuł  9
1. Niniejsze Memorandum wchodzi w tycie z dniem otrzymania drogą dyplomatyczną ostatniego pisemnego zawiadomienia o spełnieniu przez Strony wewnętrznych procedur wymaganych dla jego wejścia w tycie.
2. Niniejsze Memorandum pozostaje w mocy przez okres trzech lat i jest automatycznie przedłużane na takie same okresy, o ile jedna ze Stron nie zawiadomi drugiej Strony na piśmie drogą dyplomatyczną o woli jego wypowiedzenia, nie później niż na trzy miesiące przed upływem danego okresu obowiązywania.
3. Wygaśnięcie niniejszego Memorandum nie będzie miało wpływu na realizację trwających działań i/lub programów, które zostały uzgodnione przed datą wygaśnięcia niniejszego Memorandum, chyba że Strony postanowią inaczej.
4. Każda ze Stron może wnioskować o wprowadzenie zmian do niniejszego Memorandum. Po ich uzgodnieniu z drugą Stroną wejdą one w życie zgodnie z ustępem 1.

Sporządzono w Warszawie dnia 08.06.2015 r., w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, arabskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie rozbieżności tekst angielski będzie rozstrzygający.