§ 2. - Zgłaszanie podjęcia i zakończenia działalności lekarza lub pielęgniarki wykonujących zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz tryb przekazywania tych zgłoszeń.

Monitor Polski

M.P.1997.68.670

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 października 1997 r.
§  2.
1.
Zgłoszenia podjęcia i zakończenia działalności lekarza i pielęgniarki wykonujących zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej w podstawowej jednostce służby medycyny pracy będącej zakładem opieki zdrowotnej dokonuje w formie pisemnej kierownik tego zakładu.
2.
Zgłoszenie powinno zawierać:
1)
nazwę i adres zakładu,
2)
wskazanie organu, który utrzymuje zakład,
3)
dane osób wykonujących zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi z podaniem ich kwalifikacji i odpowiednio numeru z rejestru lekarzy lub pielęgniarek wykonujących zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz termin rozpoczęcia lub zakończenia działalności.