Zgłaszanie podjęcia i zakończenia działalności lekarza lub pielęgniarki wykonujących zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz tryb przekazywania tych zgłoszeń.

Monitor Polski

M.P.1997.68.670

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 października 1997 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 15 września 1997 r.
w sprawie zgłaszania podjęcia i zakończenia działalności lekarza lub pielęgniarki wykonujących zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz trybu przekazywania tych zgłoszeń.

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96, poz. 593) zarządza się, co następuje:
1.
Lekarz lub pielęgniarka praktykujący indywidualnie dokonują zgłoszenia podjęcia i zakończenia swojej działalności z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi w formie pisemnej we właściwym ze względu na miejsce wykonywania tej działalności wojewódzkim lub międzywojewódzkim ośrodku medycyny pracy.
2.
Zgłoszenie lekarza powinno zawierać:
1)
imię, nazwisko i adres lekarza, numer jego prawa wykonywania zawodu i numer z rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne,
2)
adres miejsca wykonywania praktyki indywidualnej, jeżeli jest inny niż adres miejsca zamieszkania,
3)
termin rozpoczęcia lub zakończenia działalności.
3.
Zgłoszenie pielęgniarki powinno zawierać:
1)
imię, nazwisko i adres pielęgniarki, numer jej prawa wykonywania zawodu i numer z rejestru pielęgniarek wykonujących zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej,
2)
adres miejsca wykonywania praktyki indywidualnej, jeżeli jest inny niż adres miejsca zamieszkania,
3)
termin rozpoczęcia lub zakończenia działalności.
1.
Zgłoszenia podjęcia i zakończenia działalności lekarza i pielęgniarki wykonujących zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej w podstawowej jednostce służby medycyny pracy będącej zakładem opieki zdrowotnej dokonuje w formie pisemnej kierownik tego zakładu.
2.
Zgłoszenie powinno zawierać:
1)
nazwę i adres zakładu,
2)
wskazanie organu, który utrzymuje zakład,
3)
dane osób wykonujących zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi z podaniem ich kwalifikacji i odpowiednio numeru z rejestru lekarzy lub pielęgniarek wykonujących zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz termin rozpoczęcia lub zakończenia działalności.
Zgłoszenie podjęcia lub zakończenia działalności, o której mowa w § 1 i 2, powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty zaistnienia odpowiedniego faktu.
Wojewódzki lub międzywojewódzki ośrodek medycyny pracy prowadzi wykazy zgłoszeń, o których mowa w § 1 i 2, według wzorów określonych w załączniku do zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.

ZAŁĄCZNIK

WZORY WYKAZÓW ZGŁOSZEŃ PODJĘCIA I ZAKOŃCZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE PROFILAKTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD PRACUJĄCYMI

I A. Wykaz lekarzy wykonujących zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej w podstawowej jednostce służby medycyny pracy będącej zakładem opieki zdrowotnej
Lp.

(Nr)

Imię, nazwisko i adres lekarzaNazwa i adres zakładu opieki zdrowotnejNr prawa wykonywania zawoduNr z rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczneData rozpoczęcia działalnościData zakończenia działalności
1234567

I B. Wykaz pielęgniarek wykonujących zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej w podstawowej jednostce służby medycyny pracy będącej zakładem opieki zdrowotnej

Lp.

(Nr)

Imię, nazwisko i adres pielęgniarkiNazwa i adres zakładu opieki zdrowotnejNr prawa wykonywania zawoduNr z rejestru pielęgniarek wykonujących zadania służby medycyny pracyData rozpoczęcia działalnościData zakończenia działalności
1234567

II A. Wykaz zgłoszeń podjęcia i zakończenia działalności lekarzy praktykujących indywidualnie, wykonujących zadania podstawowych jednostek służby medycyny pracy

Lp.

(Nr)

Imię, nazwisko i adres lekarzaMiejsce wykonywania praktykiNr prawa wykonywania zawoduNr z rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczneData rozpoczęcia działalnościData zakończenia działalności
1234567

II B. Wykaz zgłoszeń podjęcia i zakończenia działalności pielęgniarek praktykujących indywidualnie, wykonujących zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej

Lp.

(Nr)

Imię, nazwisko i adres pielęgniarkiMiejsce wykonywania praktykiNr prawa wykonywania zawoduNr z rejestru pielęgniarek wykonujących zadania z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnejData rozpoczęcia działalnościData zakończenia działalności
1234567