§ 2. - Zezwolenie na zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli szkoły podstawowej.

Monitor Polski

M.P.1969.52.415

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 grudnia 1969 r.
§  2.
1.
Właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego organ do spraw oświaty prezydium powiatowej (miejskiej w mieście stanowiącym powiat, dzielnicowej w mieście wyłączonym z województwa) rady narodowej ustala na wniosek przedstawiciela ustawowego młodocianego okoliczności, które spowodowały nieukończenie przez młodocianego szkoły podstawowej, i wydaje zezwolenie na zatrudnienie młodocianego mimo nieukończenia szkoły podstawowej.
2.
Ograniczenie zdolności fizycznych albo umysłowych młodocianego potrzebnych do ukończenia szkoły podstawowej organ określony w ust. 1 stwierdza na podstawie orzeczeń wydanych na zasadach ustalonych rozporządzeniem Ministra Oświaty z dnia 31 października 1962 r. w sprawie zasad i trybu uznawania dzieci za niezdolne do nauki w normalnych szkołach podstawowych (Dz. U. z 1962 r. Nr 64, poz. 305 i z 1969 r. Nr 12, poz. 89).
3.
Organ określony w ust. 1 przechowuje w swoich aktach całą dokumentację dotyczącą wydanych zaświadczeń, o których mowa w ust. 1.