Zezwolenie na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowymi związane z realizacją uprawnień z wynalazków.

Monitor Polski

M.P.1963.76.376

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 września 1968 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 2 października 1963 r.
w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu wartościami dewizowymi związane z realizacją uprawnień z wynalazków.

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy dewizowej z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 133) zarządza się, co następuje:
Zezwala się przedsiębiorstwu handlu zagranicznego "Polservice" na wpłacanie w kraju na bankowe rachunki walutowe właścicieli patentów na wynalazki niepracownicze oraz twórców wynalazków pracowniczych kwot w zagranicznych środkach płatniczych, przypadających im z tytułu realizacji uprawnień, wynikających z tych patentów i wynalazków.
1. 1
Zezwala się właścicielom patentów na wynalazki niepracownicze oraz twórcom wynalazków pracowniczych na zakup artykułów w eksporcie wewnętrznym za kwoty posiadane na bankowych rachunkach walutowych z tytułu wymienionego w § 1.
2. 2
Kwoty dopuszczone do wykorzystania w eksporcie wewnętrznym mogą być bez osobnego zezwolenia dewizowego użyte także na pokrycie kosztów przejazdu za granicę właściciela patentu na wynalazek niepracowniczy oraz twórcy wynalazku pracowniczego, ich współmałżonków i dzieci, jak również na wydatki tych osób w czasie pobytu za granicą do równowartości zł 24.000 rocznie według kursu specjalnego.
3.
Uprawnienia do wywozu za granicę zagranicznych środków płatniczych na wydatki za granicą (ust. 2) stwierdza w każdym poszczególnym przypadku, w formie umożliwiającej należytą kontrolę dewizową graniczną, Narodowy Bank Polski albo Bank Handlowy w Warszawie S.A. lub Bank Polska Kasa Opieki S.A., w zależności od tego, który z tych banków prowadzi rachunek walutowy wynalazcy.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 2 września 1968 r. (M.P.68.38.271) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 września 1968 r.
2 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 2 września 1968 r. (M.P.68.38.271) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 września 1968 r.