Monitor Polski

M.P.2016.484

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 64
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 31 maja 2016 r.
w sprawie Zespołu do spraw przygotowania założeń współpracy w zakresie projektów infrastrukturalnych do realizacji z Chińską Republiką Ludową

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Tworzy się Zespół do spraw przygotowania założeń współpracy w zakresie projektów infrastrukturalnych do realizacji z Chińską Republiką Ludową, zwany dalej "Zespołem".
2. Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.
§  2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1) określenie ram sektorowych i finansowych projektów infrastrukturalnych do realizacji we współpracy z Chińską Republiką Ludową, zwanych dalej "projektami", zbieżnych z założeniami Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, przyjętego uchwałą nr 14/2016 Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia "Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju", które nie mają obecnie zapewnionego finansowania z dostępnych źródeł;
2) przygotowanie listy projektów oraz schematów ich finansowania, z uwzględnieniem wkładu Rzeczypospolitej Polskiej, do realizacji z Chińską Republiką Ludową;
3) wypracowanie sposobu koordynacji prac międzyresortowych w sprawach będących przedmiotem niniejszego zarządzenia;
4) wypracowanie założeń kampanii informacyjnej w sprawach będących przedmiotem prac Zespołu.
§  3.
1. W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący Zespołu - Radosław Domagalski-Łabędzki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju;
2) wiceprzewodniczący Zespołu - Katarzyna Kacperczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych;
3) członkowie:
a) Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów,
b) Wojciech Kowalczyk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii,
c) Mikołaj Wild, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa,
d) Krzysztof Kozłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
e) Jerzy Szmit, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa,
f) Ryszard Zarudzki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
g) Piotr Naimski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej;
4) sekretarz Zespołu - Sebastian Wijas, pracownik Biura Ministra w Ministerstwie Rozwoju.
2. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.
3. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, w szczególności przedstawicieli:
1) innych ministrów i organów administracji rządowej, zainteresowanych tematyką prac Zespołu;
2) Banku Gospodarstwa Krajowego, Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A.;
3) polskich przedsiębiorców zaangażowanych w projekty.
§  4.
1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności - wiceprzewodniczący Zespołu.
2. Kierując pracami Zespołu, przewodniczący Zespołu albo jego wiceprzewodniczący w szczególności:
1) koordynuje realizację zadań, o których mowa w § 2, przez:
a) powierzanie poszczególnym członkom Zespołu wykonania określonych zadań,
b) monitorowanie stanu realizacji powierzonych członkom Zespołu zadań,
c) zlecenie członkom Zespołu przedstawienia opinii, ekspertyz lub projektów dokumentów mających na celu realizację zadań, o których mowa w § 2;
2) powołuje w ramach Zespołu grupy robocze do realizacji konkretnych zadań i wyznacza osoby kierujące ich pracami;
3) reprezentuje Zespół na zewnątrz.
§  5.
1. Zespół odbywa posiedzenia w miejscu i terminach określonych przez przewodniczącego Zespołu.
2. Przewodniczący Zespołu może, na wniosek członka Zespołu albo z inicjatywy własnej, zarządzić rozpatrzenie sprawy będącej przedmiotem prac Zespołu w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk przez członków Zespołu (tryb obiegowy).
3. Przewodniczący Zespołu może, na wniosek członka Zespołu albo z inicjatywy własnej, zarządzić niejawne posiedzenie Zespołu ze względu na ochronę informacji prawnie chronionych.
4. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia w formie uzgodnienia stanowisk.
5. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje osoba przewodnicząca obradom oraz sekretarz Zespołu.
§  6. Organy administracji rządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, na wniosek przewodniczącego Zespołu, udzielają Zespołowi, w ramach swoich kompetencji, pomocy przy wykonywaniu zadań, o których mowa w § 2, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.
§  7. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
§  8.
1. Obsługę techniczno-organizacyjną prac Zespołu zapewnia Ministerstwo Rozwoju.
2. Koszty obsługi, o której mowa w ust. 1, pokrywane są z budżetu państwa z części, których dysponentem jest Minister Rozwoju.
§  9. Przewodniczący Zespołu przedstawi Prezesowi Rady Ministrów sprawozdanie z realizacji zadań, o których mowa w § 2.
§  10.
1. Zespół tworzy się na okres wykonywania zadań, o których mowa w § 2.
2. Zespół zakończy prace po akceptacji przez Prezesa Rady Ministrów sprawozdania, o którym mowa w § 9.
§  11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.