Monitor Polski

M.P.2008.17.185

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 lutego 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 26 lutego 2008 r.
w sprawie Zespołu do spraw Polityki Bezpieczeństwa Energetycznego

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Tworzy się Zespół do spraw Polityki Bezpieczeństwa Energetycznego, zwany dalej "Zespołem".
2. Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.
§  2. Do zadań Zespołu należy podejmowanie działań pomocniczych w zakresie:
1) opracowania programu polityki bezpieczeństwa energetycznego państwa;
2) koordynowania i monitorowania działań organów administracji rządowej podejmowanych w zakresie polityki bezpieczeństwa energetycznego państwa;
3) przedstawiania propozycji inicjatyw dotyczących polityki bezpieczeństwa energetycznego na forum międzynarodowym;
4) prowadzenia spraw związanych z przygotowaniem projektów aktów prawnych i projektów zmian organizacyjnych dotyczących bezpieczeństwa energetycznego państwa;
5) współdziałania z krajowymi przedsiębiorcami uczestniczącymi w realizacji polityki bezpieczeństwa energetycznego państwa.
§  3.
1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący - Prezes Rady Ministrów;
2) Wiceprzewodniczący - Minister Gospodarki;
3) członkowie:
a) Minister Finansów,
b) Minister Infrastruktury,
c) Minister Skarbu Państwa,
d) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,
e) Minister Spraw Zagranicznych,
f) Minister Środowiska,
g) Sekretarz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych;
4) Sekretarz Zespołu - główny doradca Prezesa Rady Ministrów do spraw bezpieczeństwa energetycznego.
2. Funkcję Przewodniczącego może sprawować, w jego imieniu, upoważniona przez niego osoba.
§  4. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, bez prawa do głosowania, przedstawicieli innych organów administracji państwowej lub przedsiębiorców.
§  5.
1. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, co najmniej raz na kwartał.
2. Wiceprzewodniczący albo inny członek Zespołu wyznaczony przez Przewodniczącego zastępuje go w czasie jego nieobecności, w tym zwołuje posiedzenia i przewodniczy obradom Zespołu.
3. Tryb pracy Zespołu określa regulamin uchwalany przez Zespół.
§  6.
1. W ramach Zespołu tworzy się grupę roboczą.
2. Do zadań grupy roboczej należy:
1) merytoryczne przygotowywanie posiedzeń Zespołu;
2) prowadzenie bieżącego monitoringu zagadnień związanych z działalnością Zespołu;
3) prowadzenie monitoringu realizacji decyzji podjętych przez Zespół.
§  7. W skład grupy roboczej wchodzą:
1) Przewodniczący grupy roboczej - główny doradca Prezesa Rady Ministrów do spraw bezpieczeństwa energetycznego;
2) członkowie grupy roboczej - przedstawiciel Wiceprzewodniczącego oraz przedstawiciele członków Zespołu, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3.
§  8. Obsługę Zespołu i grupy roboczej zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
§  9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.