Zawiadamianie o wydanych orzeczeniach w sprawach karnych dotyczących osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej.

Monitor Polski

M.P.1980.4.17

Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 1980 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW SPRAWIEDLIWOŚCI, OBRONY NARODOWEJ I SPRAW WEWNĘTRZNYCH ORAZ PROKURATORA GENERALNEGO POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 18 stycznia 1980 r.
w sprawie zawiadamiania o wydanych orzeczeniach w sprawach karnych dotyczących osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej.

Na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1979 r. Nr 18, poz. 111) oraz w związku z art. 13 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego (Dz. U. z 1969 r. Nr 13, poz. 98 i z 1975 r. Nr 45, poz. 234) zarządza się, co następuje:
Sądy i jednostki organizacyjne Prokuratury, kolegia do spraw wykroczeń, zakłady karne i poprawcze, areszty śledcze oraz ośrodki przystosowania społecznego przekazują wojskowym komendom uzupełnień i terenowym organom administracji państwowej stopnia podstawowego zawiadomienia w zakresie przewidzianym w § 2-5, dotyczące następujących osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej:
1)
mężczyzn od początku roku kalendarzowego, w którym kończą 18 lat i starszych, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie stawali do poboru i nie mają uregulowanego stosunku do obowiązku służby wojskowej,
2)
mężczyzn w wieku określonym w pkt 1, którzy stawali do poboru i zostali przeznaczeni do odbycia zasadniczej służby wojskowej, zastępczej służby poborowych, zasadniczej służby lub szkolenia poborowych w obronie cywilnej, zajęć wojskowych w czasie trwania studiów wyższych lub przeszkolenia wojskowego w jednostkach wojskowych albo którzy korzystają z odroczenia zasadniczej służby wojskowej lub zostali uznani za czasowo niezdolnych do służby wojskowej,
3)
mężczyzn zwolnionych z zasadniczej służby wojskowej, zastępczej służby poborowych, przeszkolenia wojskowego w jednostkach wojskowych, zasadniczej służby lub szkolenia poborowych w obronie cywilnej - bez przeniesienia do rezerwy,
4)
szeregowych i podoficerów rezerwy:
a)
mężczyzn - do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 50 lat życia,
b)
kobiet - do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 40 lat życia,
5)
chorążych i oficerów rezerwy:
a)
mężczyzn - do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia,
b)
kobiet - do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 50 lat życia.
1.
Sądy przekazują zawiadomienia o wydanych w stosunku do osób określonych w § 1 prawomocnych orzeczeniach dotyczących:
1)
skazania na karę zasadniczą:
a)
pozbawienia wolności, w tym również na karę aresztu wojskowego, bez lub z warunkowym zawieszeniem jej wykonania,
b)
ograniczenia wolności,
2)
skazania na karę dodatkową:
a)
pozbawienia praw publicznych,
b)
zakazu wykonywania określonego zawodu,
c)
zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych,
d)
degradacji lub obniżenia stopnia wojskowego,
3)
umieszczenia w zakładzie poprawczym lub w ośrodku przystosowania społecznego,
4)
darowania lub złagodzenia kary pozbawienia wolności, odroczenia jej wykonania lub udzielenia przerwy w jej odbywaniu,
5)
warunkowego przedterminowego zwolnienia,
6)
wykonania kary pozbawienia wolności, której wykonanie było warunkowo zawieszone, odwołania odroczenia wykonania kary lub przerwy w jej odbywaniu oraz odwołania warunkowego przedterminowego zwolnienia,
7)
darowania kary dodatkowej wymienionej w pkt 2 lub zwolnienia skazanego od reszty kary dodatkowej wymienionej w pkt 2 lit. a)-c).
2.
Ponadto sądy przekazują zawiadomienie o:
1)
zarządzeniu wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności oraz o jej wykonaniu,
2)
zastosowaniu oraz uchyleniu tymczasowego aresztowania w postępowaniu sądowym,
3)
ułaskawieniu osób skazanych na karę pozbawienia lub ograniczenia wolności.
Kolegia do spraw wykroczeń przekazują zawiadomienia o wydanych w stosunku do przedpoborowych i poborowych oraz mężczyzn wymienionych w § 1 pkt 3 prawomocnych orzeczeniach dotyczących ukarania:
1)
karą zasadniczą aresztu bez jej warunkowego zawieszenia,
2)
karą dodatkową zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Jednostki organizacyjne Prokuratury w postępowaniu przygotowawczym przekazują zawiadomienia o zastosowaniu oraz o uchyleniu tymczasowego aresztowania w stosunku do osób określonych w § 1.
Zakłady karne i poprawcze, areszty śledcze oraz ośrodki przystosowania społecznego przekazują zawiadomienia o osadzeniu (umieszczeniu) w zakładzie, areszcie lub ośrodku, jak również o zwolnieniu z tego zakładu, aresztu lub ośrodka osób określonych w § 1.
1.
Zawiadomienia, według wzorów ustalonych w załącznikach nr 1-3, przekazuje się, jeśli dotyczą osób wymienionych:
1)
w § 1 pkt 1 - terenowym organom administracji państwowej stopnia podstawowego, właściwym według miejsca pobytu stałego tych osób lub ich pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące,
2)
w § 1 pkt 2-5 - wojskowym komendom uzupełnień, w których ewidencji osoby te pozostają

- niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczeń lub wydaniu postanowień.

2.
Przynależność ewidencyjną osób do wojskowych komend uzupełnień określają wpisy zamieszczone w wojskowych dokumentach osobistych.
W związku z art. 11 ustawy z dnia 28 czerwca 1979 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 15, poz. 97) traci moc rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Obrony Narodowej z dnia 11 listopada 1969 r. w sprawie zawiadamiania o orzeczeniach w sprawach karnych dotyczących osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej lub służby w formacjach samoobrony (Dz. U. Nr 33, poz. 283).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Sąd, Prokuratura*) ....... ......... dnia .....19... r.

..........................

(pieczęć nagłówkowa)

Znak akt .................

1. ..............................

(nazwa terenowego organu

administracji państwowej)

w ......................

2. Wojskowa Komenda Uzupełnień*)

w ......................

ZAWIADOMIENIE

o zastosowaniu - uchyleniu*) tymczasowego aresztowania.

Stopień wojskowy, nazwisko i imię ..........................

Imiona rodziców ............................................

Data i miejsce urodzenia ...................................

Zamieszkały ................................................

postanowieniem Sądu, Prokuratora*) ........ z dnia .........

1) został tymczasowo aresztowany,

2) uchylono tymczasowe aresztowanie zastosowane w dniu*) ...

............................

(podpis)

______

*) Zbędne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Zakład karny, poprawczy, ........ dnia .... 19... r.

areszt śledczy,

ośrodek przystosowania

społecznego*)

w ...................

(pieczęć nagłówkowa) 1. ............................

(nazwa terenowego organu

administracji państwowej)

Znak akt ..... w .......................

2. Wojskowa Komenda Uzupełnień*)

w .......................

ZAWIADOMIENIE

o osadzeniu w zakładzie karnym, areszcie śledczym, umieszczeniu w zakładzie poprawczym, ośrodku przystosowania społecznego oraz o zwolnieniu z tych zakładów, aresztów, ośrodków*)

Stopień wojskowy, nazwisko i imię ..........................

Imiona rodziców ............................................

Data i miejsce urodzenia ...................................

Zamieszkały(a) .............................................

1. został osadzony(umieszczony) w dniu .... 19... r. w .....

............................................................

(nazwa zakładu karnego, poprawczego, aresztu śledczego,

ośrodka przystosowania społecznego)

na podstawie orzeczenia sądu, kolegium do spraw wykroczeń,

postanowienia sądu, prokuratora*) ..........................

............................................................

(wpisać datę i treść orzeczenia)

2. został zwolniony w dniu ........ 19... r. ...............

............................................................

(nazwa zakładu karnego, poprawczego, aresztu śledczego,

ośrodka przystosowania społecznego)

.......................

(podpis)

______

*) Zbędne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Sąd, Kolegium do spraw ........... dnia .....19... r.

wykroczeń*)

(pieczęć nagłówkowa)

Znak akt ............... 1. ..............................

(nazwa terenowego organu

administracji państwowej)

w ...........................

2. Wojskowa Komenda Uzupełnień*)

w ...........................

ZAWIADOMIENIE

o prawomocnym orzeczeniu (postanowieniu) sądu, kolegium do spraw wykroczeń*)

Stopień wojskowy, nazwisko i imię ..........................

Imiona rodziców ............................................

Data i miejsce urodzenia ...................................

Zamieszkały(a)..............................................

............................................................

(podać datę i treść orzeczenia sądu, kolegium do spraw

wykroczeń*) dotyczącego prawomocnego skazania lub ukarania oraz .......................................................

inne postanowienia sądu)

..............................

(podpis)

______

*) Zbędne skreślić.