Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.25.113

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 kwietnia 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SPRAWIEDLIWOŚCI, OBRONY NARODOWEJ I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 9 marca 1993 r.
w sprawie zawiadamiania o orzeczeniach wydanych w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia dotyczących osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej.

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254) oraz w związku z art. 13 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego (Dz. U. z 1969 r. Nr 13, poz. 98, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 16, poz. 125 i Nr 45, poz. 289, z 1985 r. Nr 23, poz. 100 i Nr 31, poz. 138, z 1988 r. Nr 20, poz. 135 oraz z 1990 r. Nr 14, poz. 85, Nr 34, poz. 198 i Nr 36, poz. 206) zarządza się, co następuje:
§  1. Sądy, prokuratury, zakłady karne i poprawcze oraz areszty śledcze przekazują wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast) zawiadomienia w zakresie przewidzianym w § 3, 5 i 6 dotyczące następujących osób podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej, które nie stawały do poboru:
1) mężczyzn - począwszy od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą 18 lat życia, do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym kończą 28 lat życia,
2) kobiet - posiadających kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - począwszy od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą 18 lat życia, do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia.
§  2. Sądy, prokuratury, zakłady karne i poprawcze oraz areszty śledcze przekazują wojskowym komendantom uzupełnień zawiadomienia w zakresie przewidzianym w § 3, 5 i 6 dotyczące następujących osób podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej, które stawały do poboru:
1) mężczyzn - począwszy od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą 19 lat życia, do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym kończą 50 lat, a posiadających stopień wojskowy chorążego lub oficera - 60 lat życia,
2) kobiet - posiadających kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - począwszy od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą 19 lat życia, do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym kończą 40 lat, a posiadających stopień wojskowy chorążego lub oficera - 50 lat życia.
§  3.
1. Sądy przekazują zawiadomienia o wydanych w stosunku do osób określonych w § 1 i 2 prawomocnych orzeczeniach w sprawach karnych dotyczących:
1) skazania na karę zasadniczą pozbawienia wolności lub na karę aresztu wojskowego, bez warunkowego zawieszenia jej wykonania,
2) skazania na karę dodatkową:
a) pozbawienia praw publicznych,
b) zakazu wykonywania określonego zawodu,
c) zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych lub innych pojazdów,
d) degradacji lub obniżenia stopnia wojskowego,
3) umieszczenia w zakładzie poprawczym,
4) zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności lub kary aresztu wojskowego, której wykonanie było warunkowo zawieszone.
2. Ponadto sądy przekazują zawiadomienia o:
1) zarządzeniu wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności,
2) zastosowaniu oraz uchyleniu tymczasowego aresztowania w postępowaniu sądowym.
§  4. Sądy przekazują zawiadomienia o wydanych w stosunku do osób określonych w § 1 i 2 prawomocnych orzeczeniach sądu i kolegium do spraw wykroczeń w sprawach o wykroczenia o ukaraniu:
1) karą zasadniczą aresztu bez warunkowego zawieszenia jej wykonania,
2) karą dodatkową zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych lub innych pojazdów.
§  5. Prokuratury w postępowaniu przygotowawczym przekazują zawiadomienie o zastosowaniu oraz o uchyleniu tymczasowego aresztowania w stosunku do osób określonych w § 1 i 2.
§  6. Zakłady karne i poprawcze oraz areszty śledcze przekazują zawiadomienia o osadzeniu (umieszczeniu) w zakładzie lub areszcie, jak również o zwolnieniu z tego zakładu lub aresztu osób określonych w § 1 i 2, z tym że w przypadku zwolnienia podają również jego przyczynę.
§  7. Zawiadomienia, według wzorów ustalonych w załącznikach nr 1-3, przekazuje się:
1) wójtom lub burmistrzom (prezydentom miast) właściwym ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) lub pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące osób określonych w § 1,
2) wojskowym komendantom uzupełnień prowadzącym ewidencję, którą są objęte osoby określone w § 2

- niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia albo po osadzeniu (umieszczeniu) lub zwolnieniu z zakładu karnego lub poprawczego albo aresztu śledczego.

§  8. Traci moc zarządzenie Ministrów Sprawiedliwości, Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych oraz Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 18 stycznia 1980 r. w sprawie zawiadamiania o wydanych orzeczeniach w sprawach karnych dotyczących osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej (Monitor Polski Nr 4, poz. 17).
§  9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZAWIADOMIENIE

.............................

(pieczęć nagłówkowa)

Znak akt........................

1.................................

(nazwa organu samorządu terytorialnego)

w................................

2. Wojskowy Komendant Uzupełnień*)

w................................

o zastosowaniu - uchyleniu*) tymczasowego aresztowania

Stopień wojskowy*), nazwisko i imię ....................................

Imiona rodziców .................................................

Data i miejsce urodzenia .............................................

Zamieszkały (a) ..................................................

postanowieniem Sądu, Prokuratora*) ..........................z dnia......

1) został tymczasowo aresztowany,

2) uchylono tymczasowe aresztowanie zastosowane w dniu*) ....................

......................

(podpis i stanowisko służbowe)

______

*) Zbędne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZAWIADOMIENIE

w ........................

(pieczęć nagłówkowa)

Znak akt ....................

1. .............................

(nazwa organu samorządu terytorialnego)

w ...........................

2. Wojskowy Komendant Uzupełnień*)

w ...........................

o osadzeniu w zakładzie karnym, areszcie śledczym, umieszczeniu w zakładzie poprawczym oraz o zwolnieniu z tych zakładów*)

Stopień wojskowy*), nazwisko i imię .....................................

Imiona rodziców ..................................................

Data i miejsce urodzenia ..............................................

Zamieszkały (a) ....................................................

1. został osadzony (umieszczony) w dniu ...........199..r. w ................

..............................................................

(nazwa zakładu karnego, poprawczego, aresztu śledczego)

na podstawie orzeczenia sądu, kolegium do spraw wykroczeń, prokuratora*) ...........

..............................................................

(wpisać datę i treść orzeczenia)

2. został zwolniony w dniu...........199..r. ...........................

............................................................

(nazwa zakładu karnego, poprawczego, aresztu śledczego)

z powodu ......................................................

..........................

(podpis i stanowisko służbowe)

______

*)Zbędne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr  3

ZAWIADOMIENIE

w ..................

(pieczęć nagłówkowa)

Znak akt ..............

1. .............................

(nazwa organu samorządu terytorialnego)

w ...........................

2. Wojskowy Komendant Uzupełnień*)

w ...........................

o prawomocnym orzeczeniu sądu, kolegium do spraw wykroczeń, zarządzeniu prezesa sądu*)

Stopień wojskowy*), nazwisko i imię ....................................

Imiona rodziców .................................................

Data i miejsce urodzenia .............................................

Zamieszkały (a) ..................................................

.............................................................

.............................................................

(podać datę i treść orzeczeniu sądu, kolegium do spraw wykroczeń, zarządzenia

............................................................

prezesa sądu)*)

.......................

(podpis i stanowisko służbowe)

______

*) Zbędne skreślić