Monitor Polski

M.P.2014.1142

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 listopada 2014 r.

UCHWAŁA Nr 233
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 listopada 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Mazowieckiego

Na podstawie art. 14o ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. Zatwierdza się wynegocjowany przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz zarząd województwa mazowieckiego Kontrakt Terytorialny dla Województwa Mazowieckiego, stanowiący załącznik do uchwały.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK

KONTRAKT TERYTORIALNY DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Działając na podstawie art. 14o ust. 4 w związku z ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", biorąc pod uwagę postanowienia:

1. Uchwały nr 233 Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2014 r. zatwierdzającej wynegocjowany Kontrakt Terytorialny dla Województwa Mazowieckiego, podjętej na podstawie art. 14o ust. 2 pkt 1 ustawy,

2. Uchwały Zarządu Województwa nr ....... z dnia ......... zatwierdzającej wynegocjowany Kontrakt Terytorialny, podjętej na podstawie art. 14o ust. 3 ustawy,

3. Umowy Partnerstwa, zatwierdzonej przez Komisję Europejską w dniu 23 maja 2014 r., zwanej dalej "Umową Partnerstwa",

4. Regionalnego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, zwanego dalej "RPO",

5. Krajowych programów operacyjnych na lata 2014 - 2020, służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności,

6. Strategii Rozwoju Kraju 2020: aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo, przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 25 września 2012 r.,

7. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010 - 2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie, przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 13 lipca 2010 r.,

8. Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego przyjętej przez Sejmik Województwa w dniu 28 października 2013 r.,

9. Komunikatu Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu,

oraz przepisy:

10. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1303/2013",

11. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 289),

12. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470),

13. Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. poz. 1146), zwanej dalej "ustawą wdrożeniową",

14. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596, z późn. zm.),

15. Ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 743, z późn. zm.),

16. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115),

17. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.),

18. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.),

..................................................., Minister Infrastruktury i Rozwoju, zwany dalej "Ministrem",

oraz

Województwo Mazowieckie, zwane dalej "Stroną samorządową", reprezentowane przez Zarząd Województwa, w imieniu którego działają:

...................................................., Marszałek/Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego,

oraz

........................................................, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego,

zwane łącznie dalej "Stronami",

zawierają niniejszy Kontrakt Terytorialny, zwany dalej "Kontraktem".

Biorąc pod uwagę potrzebę koordynacji działań z zakresu polityki rozwoju podejmowanych przez stronę rządową i stronę samorządową w województwach w celu zwiększenia skuteczności i efektywności tych działań oraz efektywności wydatkowania środków publicznych, jak również zaangażowanie środków publicznych, europejskich i krajowych, na działania z zakresu polityki rozwoju, które zgodnie z szacunkami w latach 2014 - 2023 w skali całego kraju może wynieść około 400 mld zł, w tym w Województwie Mazowieckim może wynieść około 49,1 mld zł,

Strony postanawiają, co następuje:

ROZDZIAŁ  1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art.  1

[Przedmiot Kontraktu]

1. Przedmiotem Kontraktu jest określenie celów i przedsięwzięć priorytetowych o istotnym znaczeniu dla rozwoju kraju oraz Województwa Mazowieckiego, zwanego dalej "Województwem", co do których Strony deklarują współpracę w ramach realizacji właściwych programów operacyjnych na lata 2014 - 2020, służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności oraz innych instrumentów, z których mogą być finansowane przedsięwzięcia priorytetowe przyczyniające się do osiągnięcia celów Kontraktu.
2. Wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO oraz zasady dotyczące rozwiązywania sporów oraz warunków zmiany Kontraktu związanych z realizacją RPO, zostaną określone w Kontrakcie po zatwierdzeniu RPO przez Komisję Europejską, przy czym:
1) Strona samorządowa zapewnia, że RPO będzie realizowane zgodnie z Umową Partnerstwa;
2) Strona samorządowa jest odpowiedzialna za zapewnienie wkładu krajowego w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji RPO. Na wkład krajowy składają się środki:
a) instytucji zaangażowanych w realizację RPO: instytucji zarządzającej, instytucji pośredniczącej,
b) innych podmiotów niewymienionych w lit. a, w szczególności beneficjentów RPO;
3) Strona rządowa może zapewnić środki budżetu państwa na pokrycie części wkładu krajowego. Wysokość tych środków określa Minister, w uzgodnieniu z Ministrem Finansów, po zatwierdzeniu RPO przez KE;
4) Strona samorządowa zobowiązuje się do stosowania w trakcie realizacji RPO wytycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, oraz ich zmian;
5) Strona rządowa zapewnia opracowywanie projektów wytycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, oraz ich zmian, przy poszanowaniu zasady partnerstwa, mając na względzie rolę Strony samorządowej jako instytucji zarządzającej RPO.
Art.  2

[Okres obowiązywania Kontraktu]

1. Kontrakt obowiązuje w latach 2014 - 2023.
2. Skrócenie lub wydłużenie okresu obowiązywania Kontraktu wymaga zgody Stron.
Art.  3

[Źródła finansowania Kontraktu]

1. Źródłami finansowania Kontraktu są w szczególności: środki przeznaczone na realizację właściwych programów operacyjnych na lata 2014 - 2020, służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, budżet państwa, budżet Województwa, budżety innych jednostek samorządu terytorialnego, środki pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, środki państwowych funduszy celowych i inne środki publiczne.
2. W realizację Kontraktu mogą być również zaangażowane środki prywatne, zgodnie z zasadami danego źródła finansowania i właściwymi przepisami.
Art.  4

[Ogólne zasady współpracy]

Strony Kontraktu zobowiązują się do:

1) podejmowania w dobrej wierze działań w celu realizacji pełnego zakresu przedmiotowego Kontraktu;
2) podejmowania w dobrej wierze działań w celu pozyskania oraz zaangażowania jak najszerszego grona partnerów do realizacji zakresu przedmiotowego Kontraktu;
3) przekazywania dokładnych i rzetelnych informacji dotyczących realizacji postanowień Kontraktu.

ROZDZIAŁ  2

CELE ROZWOJOWE I PRZEDSIĘWZIĘCIA PRIORYTETOWE

Art.  5

[Cele rozwojowe i deklaracje stron w zakresie ich realizacji]

1. Strony deklarują wolę współpracy przy realizacji w szczególności następujących celów rozwojowych i kierunków działań na terenie Województwa:
1) poprawa jakości badań oraz wzmocnienie współpracy sektora nauki i gospodarki:
a) rozwój infrastruktury B+R, wysokich technologii, oraz innowacji wynikających ze specjalizacji krajowych i regionalnych,
b) rozwój międzynarodowej współpracy naukowo-badawczej najsilniejszych placówek i zespołów badawczych,
c) rozwój regionalnych sieci kooperacyjnych i przepływu nowoczesnych technologii w oparciu o istniejący potencjał obszaru metropolitalnego Warszawy,
d) promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania naukowe, rozwój powiązań między przedsiębiorstwami, centrami B+R i szkołami wyższymi, wspieranie badań technologicznych i stosowanych;
2) poprawa dostępności regionalnej oraz dalsze umacnianie metropolitalnych funkcji Warszawy:
a) budowa autostrad oraz dróg ekspresowych wiążących ośrodki regionalne i w korytarzach międzynarodowych,
b) rozbudowa układu drogowego, poprawa stanu dróg i bezpieczeństwa ruchu w celu poprawy dostępności wewnątrzregionalnej, a także do krajowego i europejskiego systemów komunikacji drogowej,
c) budowa obwodnic miejscowości z dużym natężeniem ruchu tranzytowego (w tym zwłaszcza ruchu ciężkiego),
d) przebudowa odcinków dróg stanowiących wąskie gardła w dostępności regionów,
e) rozbudowa i modernizacja powiązań kolejowych z sąsiednimi województwami,
f) poprawa stanu infrastruktury kolejowej umożliwiającej dostęp do lokalnych rynków pracy;
3) poprawa bezpieczeństwa energetycznego Województwa:
a) zwiększenie mocy wytwórczych w Województwie,
b) budowa i modernizacja systemów dystrybucyjnych i przesyłowych;
4) lepsze gospodarowanie wodami:
a) zmniejszenie dysproporcji w dostępie do usług komunalnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
b) zapobieganie negatywnym skutkom powodzi;
5) lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału przyrodniczego i kulturowego Województwa;
6) zwiększenie poziomu zatrudnienia w Województwie:
a) działania na rzecz aktywnej polityki rynku pracy wobec grup znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji na rynku pracy,
b) rozwój przedsiębiorczości,
c) upowszechnianie różnych form opieki nad dziećmi do lat 3,
d) poprawa adaptacyjności przedsiębiorstw i pracowników;
7) redukcja poziomu wykluczenia społecznego:
a) zwiększenie aktywności społecznej i przeciwdziałanie ubóstwu,
b) poprawa dostępu do usług społecznych i inwestycje niezbędne do realizacji usług społecznych i usług aktywnej integracji społecznej,
c) rozwój ekonomii społecznej;
8) podniesienie poziomu wykształcenia i kompetencji w regionie:
a) upowszechnienie edukacji przedszkolnej,
b) podniesienie jakości kształcenia zawodowego,
c) wsparcie edukacji ogólnej w zakresie kompetencji kluczowych dla funkcjonowania na rynku pracy,
d) upowszechnienie uczestnictwa osób w uczeniu się przez całe życie w powiązaniu z potrzebami rynku pracy;
9) podniesienie jakości i dostępności usług w zakresie ochrony zdrowia, w szczególności:
a) rozwój i racjonalizacja bazy ochrony zdrowia - inwestycje w infrastrukturę szpitali oraz innych jednostek świadczących usługi medyczne, inwestycje w ratownictwo medyczne,
b) rozwój różnych form opieki skierowanej do osób starszych, w tym opieki długotrwałej i paliatywnej;
10) rozwój miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie oraz miast regionalnych i subregionalnych;
11) kompleksowa rewitalizacja dzielnic i miast o wysokim nasileniu niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych.
2. Mając na uwadze cele rozwojowe i kierunki działań określone w ust. 1, Strony deklarują, że:
1) dla celu poprawa jakości badań oraz wzmocnienie współpracy sektora nauki i gospodarki:
a) w zakresie uzupełniania bazy niezbędnej infrastruktury B+R w jednostkach naukowych przy uwzględnieniu istniejącego potencjału:
- Strona rządowa będzie dążyć do realizacji przedsięwzięć wskazanych na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej, zwanej dalej "PMDIB", wyłonionych w konkursie w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, w ramach dostępnych środków finansowych, pod warunkiem, że zostaną spełnione wszystkie wymagania formalnoprawne niezbędne do realizacji tych inwestycji,
- Strona samorządowa będzie dążyć do realizacji w ramach RPO przedsięwzięć uzgodnionych w Kontrakcie, wskazanych na PMDIB lub innych uzgodnionych przez Strony, w ramach dostępnych środków finansowych, pod warunkiem, że zostaną spełnione wszystkie wymagania formalnoprawne niezbędne do realizacji tych inwestycji,
b) w zakresie wspierania regionalnych agend naukowo-badawczych opartych na regionalnych inteligentnych specjalizacjach i wynikających z nich projektów prowadzonych przez jednostki naukowe i konsorcja jednostek naukowych z przedsiębiorcami, w którym liderem jest jednostka naukowa:
- Strona rządowa w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, może przeznaczyć środki na projekty realizowane w ramach regionalnych agend naukowo-badawczych,
- Strona samorządowa może zgłosić propozycję regionalnej agendy naukowo-badawczej, samodzielnie lub wspólnie z innymi województwami, w ramach której będą realizowane projekty badawcze w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności,
- Strona rządowa dokona wyboru regionalnych agend naukowo-badawczych spośród propozycji zgłoszonych w tym zakresie przez województwa, w tym Województwo Mazowieckie,
- w ramach wybranych przez Stronę rządową regionalnych agend naukowo-badawczych, w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, w trybie konkursowym wyłaniane będą projekty badawcze, w których liderem (koordynatorem) będzie podmiot z województwa objętego regionalną agendą naukowo-badawczą;
2) dla celu poprawa dostępności regionalnej oraz dalsze umacnianie metropolitalnych funkcji Warszawy:
a) Strona rządowa będzie dążyć do realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury transportowej zgodnie z Dokumentem Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 24 września 2014 r., zwanym dalej "DI", Programem Budowy Dróg Krajowych, zwanym dalej "PBDK" lub Wieloletnim Programem Inwestycji Kolejowych, zwanym dalej "WPIK", w ramach dostępnych środków finansowych, pod warunkiem, że zostaną spełnione wszystkie wymagania formalnoprawne niezbędne do realizacji tych inwestycji,
b) Strona samorządowa będzie dążyć do realizacji inwestycji w zakresie dróg wojewódzkich zgodnie z opracowanym planem inwestycyjnym w ramach warunkowości ex-ante do RPO, na zasadach określonych w Umowie Partnerstwa, w ramach dostępnych środków finansowych, pod warunkiem, że zostaną spełnione wszystkie wymagania formalnoprawne niezbędne do realizacji tych inwestycji,
c) Strony podejmą starania na rzecz uzyskania dodatkowych środków innych niż źródła dostępne w ramach właściwych programów operacyjnych na lata 2014 - 2020 służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności na finansowanie inwestycji transportowych,
d) Strona rządowa podejmie starania na rzecz kontynuacji finansowego wsparcia inwestycji na drogach lokalnych na zasadach określonych dla właściwych źródeł finansowania, pod warunkiem dostępności środków finansowych w ramach tych źródeł;
3) dla celu poprawa bezpieczeństwa energetycznego Województwa:
a) Strona rządowa zidentyfikuje najważniejsze inwestycje w zakresie infrastruktury energetycznej w Project pipeline dla sektora energetyki,
b) Strona rządowa będzie dążyć, w ramach dostępnych środków finansowych w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, do zapewnienia wsparcia finansowego dla projektów zidentyfikowanych w Project pipeline dla sektora energetyki, pod warunkiem, że zostaną spełnione wszystkie wymagania formalnoprawne niezbędne do realizacji tych inwestycji,
c) Strona rządowa dokona wyboru projektów spośród inwestycji w zakresie infrastruktury energetycznej ujętych w Project pipeline dla sektora energetyki na zasadach przewidzianych we właściwym krajowym programie operacyjnym na lata 2014 - 2020, służącym realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności,
d) Strona samorządowa będzie dążyć do zapewnienia w ramach dostępnych środków finansowych w ramach RPO wsparcie finansowe dla projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii, pod warunkiem, że zostaną spełnione wszystkie wymagania formalnoprawne niezbędne do realizacji tych inwestycji;
4) dla celu lepsze gospodarowanie wodami:
a) Strony zapewnią, że ewentualne inwestycje związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym będą wynikać z tzw. "masterplanów", stanowiących uzupełnienie planów gospodarowania wodami do czasu ich aktualizacji w 2015 r., a po 2015 r. - ze zaktualizowanych planów gospodarowania wodami, zgodnie z dyrektywą 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 275, z późn. zm.), tzw. Ramową Dyrektywą Wodną, zwaną dalej "RDW",
b) Strony zapewnią, że ewentualne inwestycje związane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym będą uwzględniać opracowane mapy zagrożeń i mapy ryzyka powodziowego oraz będą spójne z planami zarządzania ryzykiem powodziowym, zgodnie z dyrektywą 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dz. Urz. UE L 288 z 06.11.2007, str. 27),
c) Strony podejmą starania w celu zapewnienia wsparcia finansowego dla inwestycji związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym w ramach dostępnych środków finansowych, pod warunkiem że zostaną spełnione wszystkie wymagania formalnoprawne niezbędne do realizacji tych inwestycji, odpowiednio w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, i właściwego RPO;
5) dla celu lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału przyrodniczego i kulturowego Województwa:
a) Strony podejmą działania na rzecz uzyskania dodatkowych środków z innych źródeł niż źródła dostępne w ramach właściwych programów operacyjnych na lata 2014 - 2020 służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności na finansowanie inwestycji w kulturę i dziedzictwo narodowe i regionalne,
b) Strona rządowa podejmie starania na rzecz kontynuacji finansowego wsparcia inwestycji z zakresu kultury, w szczególności ochrony zabytków, na zasadach określonych dla właściwych źródeł finansowania, pod warunkiem dostępności środków finansowych w ramach tych źródeł;
6) dla celu zwiększenie poziomu zatrudnienia w Województwie:
a) Strona rządowa podejmie starania w celu realizacji i dofinansowania w ramach dostępnych środków finansowych w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, działań w Województwie w obszarze aktywizacji zawodowej osób młodych do ukończenia 29. roku życia, które pozostają bez pracy lub poszukują zatrudnienia. Działania te będą realizowane na podstawie odrębnego porozumienia zawartego pomiędzy instytucją zarządzającą tym programem a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie, który będzie pełnił rolę instytucji pośredniczącej w ramach tego programu. W porozumieniu tym zostaną określone szczegółowe zasady realizacji działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób młodych do ukończenia 29. roku życia, które pozostają bez pracy lub poszukują zatrudnienia, oraz wysokość środków przeznaczonych na ten cel,
b) Strona samorządowa zobowiązuje się, że w ramach dostępnych środków finansowych w ramach RPO:
- działania w zakresie aktywizacji zawodowej objęte wsparciem finansowym będą uwzględniać specyfikę wewnątrzregionalną,
- preferowane będą grupy docelowe znajdujące się w szczególnej sytuacji na regionalnym rynku pracy,
- działania objęte wsparciem finansowym będą dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektów,
- wsparcie finansowe będzie obejmować instrumenty i usługi rynku pracy wskazane w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz inne instrumenty i usługi rynku pracy, które przyczyniają się do aktywizacji zawodowej,
- wsparcie finansowe będzie obejmować aktywizację zawodową osób opiekujących się dziećmi do 3. roku życia,
- wsparcie finansowe w zakresie przystosowania pracowników i przedsiębiorstw do zmian będzie realizowane zgodnie z podejściem popytowym oraz będzie skierowane wyłącznie do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw;
7) dla celu redukcja poziomu wykluczenia społecznego:
a) Strona rządowa zobowiązuje się, że w ramach dostępnych środków finansowych w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, wsparciem finansowym w formie instrumentów finansowych, o których mowa w rozporządzeniu nr 1303/2013, zostaną objęte podmioty ekonomii społecznej w Województwie,
b) Strona samorządowa zobowiązuje się, że w ramach dostępnych środków finansowych w ramach RPO :
- wsparcie finansowe działań na rzecz osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym będzie ukierunkowane na ich aktywizację społeczno-zawodową, a także reintegrację i rehabilitację społeczno-zawodową i będzie odbywać się z wykorzystaniem m.in. instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym czy zdrowotnym,
- wsparcie finansowe działań na rzecz osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym będzie zindywidualizowane i kompleksowe,
- wsparcie finansowe będzie skoncentrowane na współpracy publicznych i niepublicznych służb oraz integrowaniu oferowanych przez nie usług,
- wsparcie finansowe będzie skoncentrowane na procesie deinstytucjonalizacji,
- preferowane będzie wsparcie finansowe działań dotyczących następujących rodzajów usług: asystenckich i opiekuńczych nad osobami o różnym stopniu niesamodzielności, wsparcia rodzin, usług związanych z pieczą zastępczą, usług w mieszkaniach chronionych i innych formach mieszkań lub domów o charakterze wspomaganym,
- wsparcie finansowe adresowane do sektora ekonomii społecznej będzie ukierunkowane na tworzenie w nim nowych miejsc pracy;
8) dla celu podniesienie poziomu wykształcenia i kompetencji w regionie:
a) Strona rządowa zapewnia, że przedsięwzięcia w zakresie szkolnictwa wyższego odzwierciedlające specyficzne potrzeby regionalne (wynikające z regionalnych inteligentnych specjalizacji) będą wybierane w ramach dostępnych środków finansowych w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, w trybie konkursowym, zapewniającym konkurencyjność międzyregionalną, z zastosowaniem mechanizmu preselekcji projektów na poziomie regionalnym,
b) Strona samorządowa zapewnia, że w ramach dostępnych środków finansowych w ramach RPO:
- wsparcie finansowe w obszarze kształcenia ogólnego będzie obejmować działania ukierunkowane na podniesienie kompetencji kluczowych oraz postaw lub umiejętności niezbędnych na rynku pracy (kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości) uczniów, wykorzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, stworzenia warunków dla nowoczesnego nauczania oraz indywidualizacji podejścia do ucznia,
- wsparcie finansowe działań z zakresu doskonalenia umiejętności i kompetencji nauczycieli będzie ograniczone do wskazanych w tiret pierwsze obszarów interwencji EFS oraz obszarów deficytowych,
- wsparcie finansowe działań na rzecz edukacji przedszkolnej będzie obejmować tworzenie nowych miejsc edukacji przedszkolnej, rozszerzenie oferty ośrodka wychowania o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, a także podnoszenie kompetencji nauczycieli; budowa nowej bazy lokalowej dla ośrodków wychowania przedszkolnego będzie realizowana w ograniczonym zakresie, w przypadkach uzasadnionych specyfiką lokalną,
- wsparcie finansowe działań w obszarze kształcenia zawodowego będzie obejmować działania ukierunkowane na inicjowanie i rozwijanie współpracy szkół zawodowych z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym, organizację praktycznej nauki zawodu, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, wsparcie świadczenia usług doradztwa w szkołach,
- wsparcie finansowe działań w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych będzie skoncentrowane na rozwoju kompetencji kluczowych, w szczególności porozumiewaniu się w językach obcych oraz kompetencjach informatycznych;
9) dla celu podniesienie jakości i dostępności usług w zakresie ochrony zdrowia:
a) Strony uznają, że dostosowanie systemu opieki zdrowotnej do prognozowanych zmian epidemiologicznych i demograficznych wymaga prowadzenia działań zarówno na poziomie krajowym, regionalnym oraz lokalnym,
b) Strony deklarują, że podejmowane w Województwie inwestycje w infrastrukturę podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych będą uwzględniały potrzeby zdrowotne występujące w Województwie,
c) Strony deklarują współpracę przy tworzeniu instrumentów badania potrzeb zdrowotnych,
d) Strony podejmą starania na rzecz uzyskania dodatkowych środków innych niż źródła dostępne w ramach właściwych programów operacyjnych na lata 2014-2020, służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności na finansowanie inwestycji w infrastrukturę podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, w szczególności dostosowanie infrastruktury podmiotów leczniczych do wymogów wynikających z właściwych przepisów,
e) Strona rządowa podejmie starania na rzecz kontynuacji finansowego wsparcia inwestycji w infrastrukturę podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, na zasadach określonych dla właściwych źródeł finansowania, pod warunkiem dostępności środków finansowych w ramach tych źródeł,
f) Strona rządowa deklaruje wsparcie utworzenia centrum symulacji medycznej w Województwie w ramach dostępnych środków finansowych w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności 1 ,
g) Strony zapewniają, że projekty z zakresu ochrony zdrowia finansowane ze środków właściwych programów operacyjnych na lata 2014-2020 służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności będą podlegać ograniczeniom wynikającym z Umowy Partnerstwa, w szczególności, że wsparcie finansowe będzie kierowane na inwestycje z zakresu ochrony zdrowia na zasadach wynikających z Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe Ramy Strategiczne oraz Planu działań;
10) dla celu rozwój miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie oraz miast regionalnych i subregionalnych:
a) Strony ustalają, że na terenie miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie wsparcie ukierunkowane zostanie poprzez instrument Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, zwany dalej "ZIT", realizowanych ze środków RPO i uzupełnianych przez przedsięwzięcia w obszarze niskoemisyjnego transportu publicznego i działań w zakresie efektywności energetycznej ze środków właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, zgodnie z przyjętym podziałem interwencji między programami operacyjnymi na lata 2014 - 2020, służącymi realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności,
b) Strony ustalają, że w przypadku miast regionalnych i subregionalnych:
- miasta: Ciechanów, Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce lub właściwe podmioty z tych miast mogą ubiegać się o wsparcie projektów w obszarze niskoemisyjnego transportu publicznego w ramach konkursu w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, pod warunkiem dostępności środków finansowych w ramach tego źródła,
- Strona samorządowa wesprze miasta z obszaru Województwa poprzez dofinansowanie realizacji projektów tych miast lub właściwych podmiotów z tych miast, wybranych w konkursach w ramach RPO lub poprzez instrumenty terytorialne w RPO, na zasadach realizacji RPO;
11) dla celu kompleksowa rewitalizacja dzielnic i miast o wysokim nasileniu niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych:
a) Strona rządowa będzie dążyć do opracowania narodowego planu rewitalizacji,
b) Strona rządowa podejmie działania na rzecz przygotowania rozwiązań prawnych w zakresie rewitalizacji,
c) Strona samorządowa zapewni odpowiednie mechanizmy finansowania działań z zakresu rewitalizacji w ramach RPO.
Art.  6

[Przedsięwzięcia priorytetowe i warunki ich realizacji]

1. Strony ustalają następujące przedsięwzięcia priorytetowe oraz warunki ich realizacji, w tym przewidywane źródła finansowania poszczególnych przedsięwzięć:
1) przedsięwzięcia podstawowe:
Nazwa przedsięwzięciaWłaściwość Stron (Strona rządowa / Strona samorządowa)Przewidywane źródło finansowaniaWarunki realizacji przedsięwzięcia
S-7 Warszawa - Gdańsk, odcinki: Gdańsk - Elbląg, Olsztynek - Miłomłyn, Nidzica - Płońsk - odcinki na terenie województwa mazowieckiegoStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 2) do Strategii Rozwoju Transportu oraz ujęte w załączniku 5 PBDK na lata 2011-2015.
S-7 Warszawa - Rabka odcinki: Radom - Skarżysko Kamienna, Chęciny - granica województwa, Igołomska - Christo Botewa, Lubień - Rabka - odcinki na terenie województwa mazowieckiegoStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 4) do Strategii Rozwoju Transportu oraz ujęte w załączniku 5 PBDK na lata 2011 - 2015.
S-17 Warszawa - Lublin, odcinek: Zakręt - Kurów - odcinki na terenie województwa mazowieckiegoStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 10) do Strategii Rozwoju Transportu oraz ujęte w załączniku 5 PBDK na lata 2011 - 2015.
S-2 Puławska - LubelskaStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 13) do Strategii Rozwoju Transportu oraz ujęte w załączniku 5 PBDK na lata 2011 - 2015.
S-8 odcinki Radziejowice - Paszków, Wyszków - Zambrów, Wiśniewo - Jeżewo - odcinki na terenie województwa mazowieckiegoStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 3) do Strategii Rozwoju Transportu oraz ujęte w załączniku 5 PBDK na lata 2011 - 2015.
Obwodnica Góry Kalwarii w ciągu DK 50 i 79Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie ujęte w załączniku 6 PBDK na lata 2011 - 2015.
Prace na linii kolejowej Nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Warszawa - Otwock - Dęblin - Lublin - odcinki na terenie województwa mazowieckiegoStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Odcinek ujęty w DI (poz. 7) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym.
Prace na linii kolejowej Nr 8, odcinek Warka - Radom (Lot: C, D, E)Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Odcinek ujęty w DI (poz. 6) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym.
Prace na linii E 75 na odcinku Sadowne - Białystok wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów - Sadowne - odcinki na terenie województwa mazowieckiegoStrona rządowaConnecting Europe Facility (dalej: CEF)Odcinek ujęty w DI (poz. 9) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym.
Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa ZachodniaStrona rządowaCEFOdcinek ujęty w DI (poz. 12) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym.

Realizacja uzależniona od rozstrzygnięć CEF oraz dostępności środków.

Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa - Kutno, etap I: Prace na linii kolejowej Nr 3 na odcinku Warszawa - granica LCS Łowicz - odcinki na terenie województwa mazowieckiegoStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Odcinek ujęty w DI (poz. 20) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym.

Realizacja uzależniona od dostępności środków, finalnych uzgodnień z KE oraz negocjacji właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa Rembertów - Mińsk Mazowiecki, etap I: Prace punktowe na posterunkach ruchu.Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Odcinek ujęty w DI (poz. 26) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym.
Prace na linii obwodowej w Warszawie (odcinek Warszawa Gołąbki / Warszawa Zachodnia - Warszawa Gdańska)Strona rządowaCEFOdcinek ujęty w DI (poz. 27) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym.

W zakresie CEF realizacja uzależniona od rozstrzygnięć w kwestii CEF.

Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa - Poznań - pozostałe roboty, odcinek Sochaczew - Swarzędz - odcinki na terenie województwa mazowieckiegoStrona rządowaCEFOdcinek ujęty w DI (poz. 30) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym.

W zakresie CEF realizacja uzależniona od rozstrzygnięć w kwestii CEF.

Prace na linii kolejowej Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki (linia Nr 447)Strona rządowaCEFOdcinek ujęty w DI (poz. 33) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym.

W zakresie CEF realizacja uzależniona od rozstrzygnięć w kwestii CEF.

Prace na linii kolejowej C-E 20 odcinek Skierniewice -Pilawa - Łuków - odcinki na terenie województwa mazowieckiegoStrona rządowaCEFOdcinek ujęty w DI (poz. 40) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym.

W zakresie CEF realizacja uzależniona od rozstrzygnięć w kwestii CEF.

Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 odcinek Warszawa Rembertów - Mińsk Maz., etap II: Budowa dodatkowej pary torów na odcinku Warszawa Rembertów - Sulejówek Miłosna - odcinki na terenie województwa mazowieckiegoStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Odcinek ujęty w DI (poz. 44) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym.
Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportuStrona rządowa/ Strona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020/ RPO / środki JSTPrzedsięwzięcia realizowane będą przez projekty wynikające ze Strategii ZIT dla miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie (w opracowaniu). Projekty wyłonione zostaną w trybie ustawy wdrożeniowej:

* uzgodnione pomiędzy Związkiem ZIT, Samorządem Województwa a ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego na podstawie opracowanej Strategii ZIT,

* pozytywnie zaopiniowane przez Instytucję Zarządzającą (dalej: IZ) RPO oraz właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014-2020,

* projekt jest przygotowany, a wniosek o dofinansowanie został złożony w terminie wskazanym przez właściwą IZ,

* zakres rzeczowy projektu i wartość dofinansowania ustalone na podstawie prac nad Strategią ZIT,

* w zależności od dostępności alokacji.

Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymiStrona rządowa/ Strona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020/ RPO / środki JST
II linia metra - etap II: odcinek zachodni od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza" oraz odcinek wschodni - północny od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2" wraz z zakupem taboru i infrastrukturą towarzyszącą oraz prace przygotowawcze do etapu IIIStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Projekt do realizacji w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego w trybie pozakonkursowym (PI 7.4)
II linia metra - etap III: kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich" oraz dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego do stacji "Bródno" wraz z zakupem taboruStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Projekt do realizacji w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego w trybie pozakonkursowym (PI 7.4)
Poprawa jakości przewozów pasażerskich Kolei Mazowieckich poprzez zakup i modernizację pojazdów kolejowych wraz z inwestycjami w zaplecza techniczne do utrzymania taboruStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020W miarę dostępnej alokacji przedsięwzięcia będą mogły ubiegać się o wsparcie w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014-2020 (PI 7.4) w konkursie zamkniętym dla projektów wynikających z Kontraktu. Projekty ujęte w Strategii ZIT będą dodatkowo punktowane.

Proponowany projekt obejmuje dwa bloki inwestycyjne:

1. Inwestycje w 3 zaplecza techniczne (Sochaczew, Tłuszcz i Radom) do obsługi taboru wraz z modernizacją 39 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych do przewozów pasażerskich w ruchu regionalnym i w obrębie aglomeracji warszawskiej.

2. Zakup nowego taboru w tym: 55 elektrycznych zespołów trakcyjnych (5 -członowych) i 10 szt. dwuczłonowych oraz 26 nowych wagonów środkowych.

Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w województwie mazowieckimStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Strona rządowa w ramach realizacji właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 dedykuje środki z przeznaczeniem na projekty realizowane w ramach regionalnych agend naukowo-badawczych.

Strona samorządowa może zgłosić propozycję regionalnej agendy naukowo-badawczej, samodzielnie lub wspólnie z innymi województwami, w ramach której będą realizowane projekty badawcze we właściwym krajowym programie operacyjnym na lata 2014 - 2020.

Strona rządowa dokona wyboru regionalnych agend naukowo-badawczych spośród propozycji zgłoszonych w tym zakresie przez zarządy województw.

W ramach wybranych przez Stronę rządową regionalnych agend naukowo-badawczych, w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym wyłaniane będą projekty badawcze, w których liderem (koordynatorem) będzie podmiot z województwa objętego regionalną agendą naukowo-badawczą.

Adaptacja budynku przy ul. Rakowieckiej 21 dla ZPSM Nr 1 w WarszawieStrona rządowaśrodki budżetu państwaProjekt wieloletni realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dalej: MKiDN)
Budowa budynku Akademii Sztuk Pięknych dla Wydziału Rzeźby w Warszawie przy ul. Spokojnej 15 w WarszawieStrona rządowaśrodki budżetu państwaProjekt wieloletni realizowany przez MKiDN
Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie mazowieckimStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 / środki budżetu państwaProjekt wieloletni realizowany przez MKiDN
Utworzenie SOR w Szpitalu Powiatowym w Sokołowie PodlaskimStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie proponowane na listę projektów strategicznych z zakresu zdrowia do realizacji w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020. Realizacja uzależniona od ostatecznego kształtu tego programu w wyniku negocjacji z KE.
Projekt - SOR Powiatowego Centrum Medycznego w GrójcuStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie proponowane na listę projektów strategicznych z zakresu zdrowia do realizacji w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020. Realizacja uzależniona od ostatecznego kształtu tego programu w wyniku negocjacji z KE.
Szpitalny Oddział Ratunkowy w LipskuStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie proponowane na listę projektów strategicznych z zakresu zdrowia do realizacji w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020. Realizacja uzależniona od ostatecznego kształtu tego programu w wyniku negocjacji z KE.
Przebudowa pomieszczeń Izby Przyjęć w budynku "C" dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie.Strona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie proponowane na listę projektów strategicznych z zakresu zdrowia do realizacji w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020. Realizacja uzależniona od ostatecznego kształtu tego programu w wyniku negocjacji z KE.
Powiązanie systemów elektroenergetycznych Polski i LitwyStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie możliwe do realizacji poprzez poszczególne projekty objęte Project pipeline dla sektora energetyki (wybrane odcinki są objęte PP).

Realizacja Project pipeline uzależniona od ostatecznego wyniku prac nad dokumentem oraz finalizacji prac nad właściwym krajowym programem operacyjnym na lata 2014-2020.

Pakiet inwestycji z zakresu infrastruktury gazowniczejStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie możliwe do realizacji poprzez poszczególne projekty objęte Project pipeline dla sektora energetyki (wybrane odcinki są objęte PP).

Realizacja Project pipeline uzależniona od ostatecznego wyniku prac nad dokumentem oraz finalizacji prac nad właściwym krajowym programem operacyjnym na lata 2014 - 2020.

Budowa Elektrociepłowni PruszkówStrona rządowaŚrodki Programu Polskie Inwestycje RozwojoweProjekt możliwy do realizacji w ramach Polskich Inwestycji Rozwojowych. Projekt w fazie szczegółowej analizy.
2) przedsięwzięcia warunkowe, których realizacja jest uzależniona między innymi od dostępności środków finansowych:
Nazwa przedsięwzięciaWłaściwość Stron (Strona rządowa / Strona samorządowa)Przewidywane źródło finansowaniaWarunki realizacji przedsięwzięcia
Przebudowa drogi krajowej Nr 61 (obejście Ostrołęki)Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020W przypadku projektów będących w kompetencji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (dalej: GDDKiA) będzie istniała możliwość współfinansowania ze środków UE w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 pod warunkiem spełnienia kryteriów wyboru projektów oraz ujęcia w PBDK.
Budowa obwodnicy Płocka w układzie dróg krajowychStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020W przypadku projektów będących w kompetencji GDDKiA będzie istniała możliwość współfinansowania ze środków UE w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 pod warunkiem spełnienia kryteriów wyboru projektów oraz ujęcia w PBDK.

W zakresie dróg krajowych w miastach będzie istniała możliwość ubiegania się o środki UE w trybie konkursowym dla miast na prawach powiatu w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Przebudowa drogi krajowej Nr 61 (obejście Pułtuska)Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020W przypadku projektów będących w kompetencji GDDKiA będzie istniała możliwość współfinansowania ze środków UE w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 pod warunkiem spełnienia kryteriów wyboru projektów oraz ujęcia w PBDK.
Przebudowa drogi krajowej Nr 9 - odcinek: Al. Wojska Polskiego i ul. Żółkiewskiego w RadomiuStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020W zakresie dróg krajowych w miastach będzie istniała możliwość ubiegania się o środki UE w trybie konkursowym dla miast na prawach powiatu w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020.
S-19 Białystok - LublinStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 32). Realizacja uzależniona od dostępności środków oraz ujęcia w PBDK.
S-12 Radom - LublinStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 22). Realizacja uzależniona od dostępności środków oraz ujęcia w PBDK.
S-10 Toruń - Bydgoszcz, Płońsk - ToruńStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Przedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 31). Realizacja uzależniona od dostępności środków oraz ujęcia w PBDK.
A2 Mińsk Mazowiecki - SiedlceStrona rządowaInnePrzedsięwzięcie wpisane do DI (poz. 13). Realizacja uzależniona od wpisania do PBDK oraz dostępności środków.
Budowa drogi wojewódzkiej "Paszkowianki" łączącej drogę krajową Nr 8 z autostradą A2, od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 719 do autostrady A2.Strona samorządowaRPORealizacja uzależniona od wyników negocjacji RPO z KE.
Budowa drogi wojewódzkiej Nr 801 po nowym śladzie na odcinku od granic Warszawy do skrzyżowania z DW 721 (odcinek o długości ok. 4 km) oraz rozbudowa drogi na odcinkach o łącznej długości 67,2 kmStrona samorządowaRPORealizacja uzależniona od wyników negocjacji RPO z KE.
Rozbudowa DW 637 na odcinku od gr. Warszawy do m. Stanisławów wraz z budową obwodnicy m. StanisławówStrona samorządowaRPORealizacja uzależniona od wyników negocjacji RPO z KE.
Rozbudowa DW 634 (odcinek od DW 631 do Wołomina)Strona samorządowaRPORealizacja uzależniona od wyników negocjacji RPO z KE.
Budowa nowego przebiegu obwodnicy centrum Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 577 relacji Łąck-Ruszki, na terenie m. GąbinStrona samorządowaRPORealizacja uzależniona od wyników negocjacji RPO z KE.
Budowa obwodnicy m. Sierpc w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 560 / Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej, od drogi wojewódzkiej Nr 560 do drogi krajowej Nr 10Strona samorządowaRPORealizacja uzależniona od wyników negocjacji RPO z KE.
Obwodnica Śródmieścia (Warszawa): Praga Płd. - Targówek, etap I: odcinek od ul. Międzyborskiej do ul. RadzymińskiejStrona samorządowaRPORealizacja uzależniona od wyników negocjacji RPO z KE.
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska, odcinek od ul. Marsa (skrzyżowanie ul. Żołnierska-Rekrucka-Marsa) do granicy miastaStrona samorządowaRPORealizacja uzależniona od wyników negocjacji RPO z KE.
Obwodnica Grodziska Mazowieckiego w ciągu dw 579Strona samorządowaRPORealizacja uzależniona od wyników negocjacji RPO z KE.
Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odcinku od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z trasą S2Strona samorządowaRPO/właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Inwestycja poza DI, w takim przypadku, w zakresie dróg krajowych będzie istniała możliwość ubiegania się o środki UE w trybie konkursowym dla miast na prawach powiatu/węzłów miejskich sieci bazowej TEN-T w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014-2020. Inwestycja dotycząca drogi wojewódzkiej w ramach RPO.
Prace na liniach kolejowych Nr 13, 513 odcinek Krusze / Tłuszcz - Pilawa -Strona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Odcinek ujęty w DI (poz. 58) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym. Realizacja uzależniona od dostępności środków.
Budowa linii kolejowej w relacji Płock-ModlinStrona rządowa / Strona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Odcinek ujęty w DI (poz. 56) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym. Realizacja uzależniona od dostępności środków. Przy aktualizacji DI możliwe będzie rozważenie rozszerzenia zakresu rzeczowego przedsięwzięcia.
Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/ModlinStrona samorządowa/ rządowainneRealizacja uzależniona od zapewnienia środków. Brak możliwości finansowania z programów krajowych. Inwestycja bardzo ważna o wymiarze ponadregionalnym. Realizacja umożliwi bezpośrednie połączenie kolejowe dwóch portów lotniczych (Okęcie i Modlin) obsługujących nie tylko stolicę i aglomerację warszawską (lotniska przyjmują pasażerów z terenu całej Polski.
Rewitalizacja linii kolejowej Nr 33 Kutno - PłockStrona samorządowa/ rządowaRPO/ ew. właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Odcinek ujęty w DI (poz. 55) do Strategii Rozwoju Transportu na liście projektów kolejowych o znaczeniu krajowym.

Projekt zgłoszony przez PLK S.A. samorządowi województwa do sfinansowania w ramach RPO. Realizacja uzależniona od wyników negocjacji RPO z KE.

Prace na linii kolejowej Nr 29 odcinek Mostówka - OstrołękaStrona samorządowaRPOProjekt rekomendowany przez samorząd województwa do sfinansowania w ramach RPO. Realizacja uzależniona od wyników negocjacji RPO z KE i dalszych uzgodnień z PLK S.A.
Prace na linii kolejowej Nr 36 odcinek Ostrołęka - ŚniadowoStrona samorządowaRPOProjekt rekomendowany przez samorząd województwa do sfinansowania w ramach RPO. Realizacja uzależniona od wyników negocjacji RPO z KE i dalszych uzgodnień z PLK S.A.
Modernizacja linii kolejowej Nr 35 na odcinku Ostrołęka-Chorzele oraz budowa linii kolejowej łączącej linię Nr 35 z linią Nr 9 na odcinku Ciechanów-Przasnysz-ChorzeleStrona samorządowaRPOProjekt rekomendowany przez samorząd województwa do sfinansowania w ramach RPO.

Realizacja uzależniona od wyników negocjacji RPO z KE oraz od wyników uzgodnień z PLK S.A.. Strony będą dążyć do zapewnienia finansowania ze środków UE, ewentualne finansowanie w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego 2014-2020 uzależnione od zmiany DI do Strategii Rozwoju Transportu.

Zakup i modernizacja taboru do obsługi kolei metropolitalnej (SKM) wraz z modernizacją Stacji Postojowo-Technicznej SzczęśliwiceStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020W miarę dostępnej alokacji przedsięwzięcia będą mogły ubiegać się o wsparcie w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014-2020 (PI 7.4) w konkursie zamkniętym dla projektów wynikających z Kontraktu. Projekty ujęte w Strategii ZIT będą dodatkowo punktowane.
Polska Platforma Fotoniki ŚwiatłowodowejStrona rządowaRPO (ew. właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym)Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwy do realizacji z RPO jeśli zgodny z tym programem i inteligentnymi specjalizacjami.
Centrum grafenu i innowacyjnych nanotechnologiiStrona rządowaRPO (ew. właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym)Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwy do realizacji z RPO jeśli zgodny z tym programem i inteligentnymi specjalizacjami.
ELI - Extreme Light InfrastructureStrona rządowaRPO (ew. właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym)Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwy do realizacji z RPO jeśli zgodny z tym programem i inteligentnymi specjalizacjami.
EMFL - Europejskie Laboratorium Pól MagnetycznychStrona rządowaRPO (ew. właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym)Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwy do realizacji z RPO jeśli zgodny z tym programem i inteligentnymi specjalizacjami.
NLPQT - Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii KwantowychStrona rządowaRPO (ew. właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym)Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwy do realizacji z RPO jeśli zgodny z tym programem i inteligentnymi specjalizacjami.
Virgo - Obserwatorium fal grawitacyjnychStrona rządowaRPO (ew. właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym)Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwy do realizacji z RPO jeśli zgodny z programem i inteligentnymi specjalizacjami.
PolFEL - Polski Laser na

Swobodnych Elektronach

Strona rządowaRPO (ew. właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014-2020 w trybie konkursowym)Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwy do realizacji z RPO jeśli zgodny z tym programem i inteligentnymi specjalizacjami.
ESS - Europejski Sondaż SpołecznyStrona rządowaRPO (ew. właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym)Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwy do realizacji z RPO jeśli zgodny z tym programem i inteligentnymi specjalizacjami.
CERAD - Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych MolekularnieStrona rządowaRPO (ew. właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym)Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwy do realizacji z RPO jeśli zgodny z tym programem i inteligentnymi specjalizacjami.
ELIXIR - System Informacyjny o Złożonych Systemach BiologicznychStrona rządowaRPO (ew. właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym)Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB Możliwy do realizacji z RPO jeśli zgodny z tym programem i inteligentnymi specjalizacjami.
IBMiK - Infrastruktura Badawcza Molekuł i KomórekStrona rządowaRPO (ew. właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym)Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwy do realizacji z RPO jeśli zgodny z tym programem i inteligentnymi specjalizacjami.
NEBI - Krajowy Ośrodek Badań Obrazowych w naukach biologicznych i biomedycznychStrona rządowaRPO (ew. właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym)Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwy do realizacji z RPO jeśli zgodny z tym programem i inteligentnymi specjalizacjami.
SeCuRe - Centrum Zasobów MikrobiologicznychStrona rządowaRPO (ew. właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym)Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwy do realizacji z RPO jeśli zgodny z tym programem i inteligentnymi specjalizacjami.
NLEJ - Narodowe Laboratorium Energii JądrowejStrona rządowaRPO (ew. właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym)Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwy do realizacji z RPO jeśli zgodny z tym programem i inteligentnymi specjalizacjami.
Infrastruktura do badań inteligentnych robotów autonomicznychStrona rządowaRPO (ew. właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym)Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwy do realizacji z RPO jeśli zgodny z tym programem i inteligentnymi specjalizacjami.
KCIKiS - Krajowe Centrum Inżynierii Kosmicznej i SatelitarnejStrona rządowaRPO (ew. właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym)Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwy do realizacji z RPO jeśli zgodny z tym programem i inteligentnymi specjalizacjami.
Polska Platforma Fotoniki ŚwiatłowodowejStrona rządowaRPO (ew. właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym)Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwy do realizacji z RPO jeśli zgodny z tym programem i inteligentnymi specjalizacjami.
e-infrastruktura Otwartej Nauki i InnowacjiStrona rządowaRPO (ew. właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym)Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwy do realizacji z RPO jeśli zgodny z tym programem i inteligentnymi specjalizacjami.
COPAL - Samolot Troposferyczny o Dużym ZasięguStrona rządowaRPO (ew. właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym)Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwy do realizacji z RPO jeśli zgodny z tym programem i inteligentnymi specjalizacjami.
EPOS - System Obserwacji Płyty EuropejskiejStrona rządowaRPO (ew. właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym)Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwy do realizacji z RPO jeśli zgodny z tym programem i inteligentnymi specjalizacjami.
PolarPOL - Polskie Multidyscyplinarne Laboratorium Badań PolarnychStrona rządowaRPO (ew. właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym)Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwy do realizacji z RPO jeśli zgodny z tym programem i inteligentnymi specjalizacjami.
ESRF Upgrade - Europejski Ośrodek Synchrotronu AtomowegoStrona rządowaRPO (ew. właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 w trybie konkursowym)Przedsięwzięcie ujęte na PMDIB. Możliwy do realizacji z RPO jeśli zgodny z tym programem i inteligentnymi specjalizacjami.
Mazowieckie Centrum Funkcjonalnych Materiałów Hybrydowych i energii (EnPol High-Tech)Strona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dalej: MNiSW) oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (dalej: NCBR) zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
Centrum Nauki im. Marii Skłodowskiej-CurieStrona samorządowaRPO
Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych, Obliczeń Satelitarnych wraz z laboratoriami Testowania/Certyfikacji Produktów GeomatycznychStrona samorządowaRPO
Zaplecze badawcze wytrzymałości i trwałości zmęczeniowej statków powietrznychStrona samorządowaRPO
Centrum Biologii StosowanejStrona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny MNiSW oraz NCBR zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
Utworzenie Laboratorium Edukacyjnego Kopernik działającego w ramach Centrum Nauki KopernikStrona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny MNiSW oraz NCBR zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
Centrum Transferu Technologii na rzecz Obrony i BezpieczeństwaStrona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny MNiSW oraz NCBR zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
Centrum Nanoelektroniki, Mikrosystemów i FotonikiStrona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny MNiSW oraz NCBR zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
Centrum żywności i żywieniaStrona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny MNiSW oraz NCBR zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
Akademickie Centrum Badań Klinicznych z siedzibą w WarszawieStrona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny MNiSW oraz NCBR zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
Zwiększenie innowacyjności Mazowsza dzięki modernizacji i doposażeniu Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej w ICHTJ w WarszawieStrona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny MNiSW oraz NCBR zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
Rozwój gospodarczy Mazowsza poprzez wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego specjalistyczną pracownią symulacji komputerowych wraz z utworzeniem laboratorium naukowo-dydaktycznego służącego identyfikacją zagrożeń bezpieczeństwa regionuStrona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny MNiSW oraz NCBR zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
II etap budowy Kampusu Nowych Technologii Politechniki WarszawskiejStrona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny MNiSW oraz NCBR zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
Utworzenie laboratorium badań zaawansowanych materiałów budowlanych o wysokiej efektywnościStrona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny MNiSW oraz NCBR zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
Centrum Zaawansowanych Technologii EnergetycznychStrona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny MNiSW oraz NCBR zgodnie z aktualną fiszką. Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
Utworzenie w Radomiu Parku Naukowo-Technologicznego na bazie infrastruktury obecnej siedziby Fabryki Broni "Łucznik" Sp. z o.Strona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny MNiSW oraz NCBR zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
Wzmocnienie i transfer mazowieckiego potencjału innowacyjnego do gospodarki - budowa Centrum Nowych Materiałów i Konstrukcji CENOMAK w kampusie Wojskowej Akademii TechnicznejStrona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny MNiSW oraz NCBR zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
Rewitalizacja i wyposażenie Centrum Badawczo-Laboratoryjnego Kierunków Medycznych UTH w RadomiuStrona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny MNiSW oraz NCBR zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
INNOLABStrona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny MNiSW oraz NCBR zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
Prace badawczo rozwojowe nad nowym materiałem kompozytowym ze zintegrowanym elektrycznym i światłowodowym medium transmisyjnym oraz czujnikami, tzw. "poszycie sensoryczno - transmisyjne".Strona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny MNiSW oraz NCBR zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskimStrona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny MNiSW oraz NCBR zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
Technopolis Mazoviae - Centrum Doskonalości Zaawansowanych Technologii Inżynierii Powierzchni KETStrona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny MNiSW oraz NCBR zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
Inteligentny system wspomagania decyzji w zakresie inwestycji infrastrukturalnych i lokalizacji nowych przedsiębiorstw z obszaru czystych technologii i technologii wrażliwych na zanieczyszczenia środowiska w województwie mazowieckim: biotechnologie, nanotechnologie, elektronika, IT, fotonikaStrona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny MNiSW oraz NCBR zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
Identyfikacja potrzeb i możliwości zastosowania Najlepszych Dostępnych i Technik (BAT) w przedsiębiorstwach nie objętych pozwoleniem zintegrowanym w myśl realizacji zasad zrównoważonego rozwojuStrona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny MNiSW oraz NCBR zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
Rozbudowa potencjału badawczo - dydaktycznego województwa mazowieckiego w zakresie doskonalenia wdrażania efektów prac badawczych i rozwojowych w obszarze ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności.Strona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny MNiSW oraz NCBR zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
Centrum Projektowania i Prototypowania Układów Optycznych wspierające rozwój systemów fotonicznych o wysokim potencjale innowacyjności, na potrzeby polskiego przemysłuStrona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny MNiSW oraz NCBR zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
Utworzenie Ośrodka Inteligentnych Specjalizacji w Zakresie Innowacyjnych Technologii Przemysłowych oraz Bezpieczeństwa Technicznego i ŚrodowiskowegoStrona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny MNiSW oraz NCBR zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
Wrota Mokotowa. Zadanie A: Centrum Transferu Technologii SGHStrona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny MNiSW oraz NCBR zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
Laboratorium Środowiskowe w Uniwersytecie Przyrodniczo - Humanistycznym w SiedlcachStrona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny MNiSW oraz NCBR zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
Utworzenie Centrum Prototypowania w Instytucie Technologii Eksploatacji - PIB w RadomiuStrona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny MNiSW oraz NCBR zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
e-WAT Tworzenie i rozwój Informatycznej Infrastruktury Dydaktycznej i Badawczo-Rozwojowej WAT na Potrzeby Rozwoju Kapitału Ludzkiego i Stymulacji Innowacji Na MazowszuStrona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny MNiSW oraz NCBR zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu poprzez rozwój Mazowieckiego Parku Technologicznego Poświętne w Płońsku (MPT)Strona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny MNiSW oraz NCBR zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
Uniwersyteckie Centrum współpracy NAUKA-BIZNESStrona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny MNiSW oraz NCBR zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
Utworzenie Mazowieckiego Centrum Technologii Bezpieczeństwa PublicznegoStrona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny MNiSW oraz NCBR zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
Uniwersytecka platforma współpracy z otoczeniemStrona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny MNiSW oraz NCBR zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
Centrum Innowacyjnych Rozwiązań Społecznych (CIRS) - innowacyjne wsparcie inicjatyw społecznychStrona samorządowaRPOEwentualna rekomendacja i wskazanie do realizacji w ramach RPO uzależnione od pozytywnej oceny MNiSW oraz NCBR zgodnie z aktualną fiszką (według formularzy, które zostały przekazane przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 4 września 2014 r.). Warunkiem jest pozytywna weryfikacja fiszki szczególnie w zakresie źródeł finansowania projektu, wkładu własnego oraz zapewnienia trwałości finansowania po zakończeniu projektu. Realizacja będzie również zależała od zgodności z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalneStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Strona rządowa w ramach realizacji działań w obszarze szkolnictwa wyższego w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 dedykuje środki z przeznaczeniem na działania uwzględniające specyfikę regionalną.

Przedsięwzięcia odzwierciedlające specyficzne potrzeby regionalne (wynikające z regionalnych inteligentnych specjalizacji) będą wyłaniane w trybie konkursowym w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020, zapewniającym konkurencyjność międzyregionalną, z zastosowaniem mechanizmu preselekcji projektów na poziomie regionalnym.

Szczegółowe zasady i sposób zastosowania ww. mechanizmu zostaną zatwierdzone przez komitet monitorujący właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020.

Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznejStrona rządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Realizacja przedsięwzięcia będzie zależała od negocjacji właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 z KE, ostatecznego kształtu programu oraz dostępnej alokacji.
Modernizacja Hali Lekkoatletycznej w AWF WarszawaStrona rządowaŚrodki Funduszu Rozwoju Kultury FizycznejPrzedsięwzięcie potencjalnie możliwe do dofinansowania w części zakresu rzeczowego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w procedurze konkursowej.

Możliwość realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu uzależniona jest od wyniku postępowania konkursowego dokonanego przez Ministra Sportu i Turystyki na podstawie rekomendacji Komisji do spraw inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. Kluczowymi kryteriami oceny projektu będzie ocena merytorycznej zasadności realizacji zadania pod względem faktycznych potrzeb w zakresie ilości, wielkości i rozmieszczenia terytorialnego bazy dla danych sportów, w oparciu o rekomendacje i opinie polskich związków sportowych, stopnia przygotowania zadania do realizacji, stanu technicznego i funkcjonalnego zadania oraz - z uwagi na skalę przedsięwzięcia (bardzo szeroki zakres rzeczowo-finansowy) - dostępność środków w Programie.

Europejskie Centrum Muzyki Sinfonia Varsovia (część dotycząca budynków zabytkowych)Strona samorządowaRPO/ właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Możliwość finansowania ze środków UE uzależniona od wyników negocjacji z KE. Możliwość realizacji w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014-2020 w trybie konkursowym. Przedsięwzięcie wstępnie rekomendowane przez MKiDN do realizacji. Zakres i szczegóły realizacji do uzgodnienia z MKiDN.
Rozwój Muzeum Kolejnictwa i stworzenie Parku Kulturowo-Techniczo-Historycznego-Centrum Cywilizacji i TechnikiStrona samorządowaMożliwości finansowania w tym określenie potencjalnych źródeł będą przedmiotem dalszej analizy po zakończeniu negocjacji programów operacyjnychWarunki realizacji do określenia w zależności od źródeł finansowania.
Tworzenie i rozwój ośrodków onkologicznych (projekt systemowy), w tym Siedleckiego Ośrodka OnkologicznegoStrona samorządowaŚrodki budżetu państwaProjekt w części właściwej zakresu rzeczowego może być zrealizowany w ramach Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych finansowanego z budżetu środków krajowych pozostających w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia (dalej: MZ), realizowanych w drodze konkursu ofert. Realizacja przedsięwzięcia jest uzależniona od wyników postępowania konkursowego i ewentualnego wyboru jako realizatora zgodnie z kryteriami wyboru realizatorów, opisem programu oraz dostępności środków.
Poprawa funkcjonowania i efektywności kosztowej leczenia psychiatrycznego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim DrewnicaStrona samorządowaRPORealizacja przedsięwzięcia będzie uzależniona od finalnego zakresu Policy paper w obszarze zdrowia oraz od rozstrzygnięć Komitetu Sterującego, o którym mowa w Umowie Partnerstwa.
Wsparcie dla Państwowego Ratownictwa Medycznego, w tym również tworzenie i modernizacja SOR.Strona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Możliwość udziału w konkursie właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020. Realizacja uzależniona od finalizacji prac nad programem i dostępności środków.
Poprawa dostępności usług do opieki zdrowotnej poprzez modernizację infrastruktury dla potrzeb Centrum Rehabilitacji i Hospicjum oraz Centralnej Sterylizatorni w Radomskim Szpitalu SpecjalistycznymStrona samorządowaRPOProjekt będzie realizowany w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (dalej: RIT), w zależności od wyników negocjacji RPO z KE. Realizacja przedsięwzięcia będzie uzależniona od finalnego zakresu Policy paper w obszarze zdrowia oraz od rozstrzygnięć Komitetu Sterującego, o którym mowa w Umowie Partnerstwa.
Poprawa dostępności mieszkańców regionu radomskiego do wysokiej jakości usług publicznych w zakresie ochrony zdrowiaStrona samorządowaRPOProjekt kompleksowy będzie realizowany w ramach RIT. Realizacja przedsięwzięcia będzie uzależniona od finalnego zakresu Policy paper w obszarze zdrowia oraz od rozstrzygnięć Komitetu Sterującego, o którym mowa w Umowie Partnerstwa.
Tworzenie i rozwój ośrodków geriatrycznych (projekt systemowy)Strona samorządowaRPORealizacja przedsięwzięcia będzie uzależniona od finalnego zakresu Policy paper w obszarze zdrowia oraz od rozstrzygnięć Komitetu Sterującego, o którym mowa w Umowie Partnerstwa.
Rozbudowa źródeł wytwórczych energii cieplnej i elektrycznej w RadomiuStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020 / RPORealizacja projektu uwarunkowana od wyników negocjacji z KE, spełnienia warunkowości ex-ante oraz uzależniona od dostępności środków.

Możliwość uczestniczenia w konkursie właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 dotyczącego wysokosprawnych źródeł ciepła i energii elektrycznej w ramach PI 4.7 w procedurze konkursowej.

Utworzenie regionalnej Sieci TelemedycynyStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Możliwość uzyskania dodatkowych punktów w konkursie właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014-2020. Warunkiem jest spełnienie kryteriów programu, w tym obecność w konsorcjum z jednostką administracji rządowej.
Pakiet inwestycji z zakresu gospodarki wodnejStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Realizacja poszczególnych przedsięwzięć wchodzących w skład pakietu uwarunkowana od wyników negocjacji z KE, spełnienia warunkowości ex-ante oraz uzależniona od dostępności środków.

Możliwość uczestniczenia w konkursie właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Pakiet inwestycji wodno-kanalizacyjnych na terenie MazowszaStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Zgodnie z derogacją właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020 dla województwa mazowieckiego, Strona Rządowa deklaruje przeznaczyć co najmniej 200 mln EUR na gospodarkę wodno-kanalizacyjną. Możliwość udziału w konkursie właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020.
Pakiet inwestycji z zakresu gospodarowania odpadamiStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Realizacja poszczególnych przedsięwzięć wchodzących w skład pakietu uwarunkowana od wyników negocjacji z KE, spełnienia warunkowości ex-ante oraz uzależniona od dostępności środków.
Praca + Ekologia + Rozwój. Bezpieczna EnergetykaStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Realizacja projektu uwarunkowana od wyników negocjacji z KE, spełnienia warunkowości ex-ante oraz uzależniona od dostępności środków.
Zakup pojazdów niskoemisyjnych na potrzeby transportu zbiorowego w Radomiu wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i systemami zarządzania ruchemStrona samorządowawłaściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Realizacja projektu uwarunkowana od wyników negocjacji z KE, spełnienia warunkowości ex-ante oraz uzależniona od dostępności środków.

Możliwość ubiegania się o środki UE w trybie konkursowym dla miast subregionalnych w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Twierdza Modlin: tworzenie bieguna wzrostu innowacji technologicznych i społecznych w oparciu o ideę SMART CITY i SMART CITIZIENStrona samorządowaRPOMożliwość wsparcia finansowania wkładu własnego z środków budżetu państwa
Rewitalizacja obiektów Fabryki i Pałacyku Briggsów oraz kamienic w MarkachStrona samorządowaRPOMożliwość wsparcia finansowania wkładu własnego z środków budżetu państwa
Budowa centrum logistycznego wraz z drogowo-kolejowym węzłem przesiadkowym, modernizacją dworca kolejowego, infrastrukturą towarzyszącą oraz bocznicą towarową w CiechanowieStrona samorządowaRPO/ właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Projekt będzie realizowany w ramach RIT, w zależności od wyników negocjacji RPO z KE. Projekty z obszaru niskoemisyjności (PI 4.5) realizowane w ramach Strategii RIT, w pierwszej kolejności będą mogły ubiegać się o środki RPO, bez konieczności oczekiwania na ogłoszenie konkursów w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020. W przypadku wyczerpania środków RPO na przedmiotowe działanie, projekty te będą mogły korzystać ze środki w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020.
Budowa Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w SiedlcachStrona samorządowaRPO/ właściwy krajowy program operacyjny na lata 2014 - 2020Projekt będzie realizowany w ramach RIT, w zależności od wyników negocjacji RPO z KE. Projekty z obszaru niskoemisyjności (PI 4.5) realizowane w ramach Strategii RIT, w pierwszej kolejności będą mogły ubiegać się o środki RPO, bez konieczności oczekiwania na ogłoszenie konkursów w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014-2020. W przypadku wyczerpania środków RPO na przedmiotowe działanie, projekty te będą mogły korzystać ze środki w ramach właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014 - 2020.
2. Oczekiwanym rezultatem realizacji przedsięwzięć wskazanych w ust. 1 jest:
1) z zakresu badania i rozwój - zwiększenie nakładów na badania i rozwój oraz wzrost poziomu innowacyjności Województwa;
2) z zakresu infrastruktury transportowej - poprawa dostępności transportowej Województwa w układzie (międzynarodowym/krajowym/regionalnym);
3) z zakresu energetyki - zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Województwa;
4) z zakresu infrastruktury ochrony zdrowia - poprawa dostępności usług zdrowotnych w Województwie;
5) z zakresu działań realizowanych na terenie miasta wojewódzkiego i obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie - zmniejszenie poziomu emisji zanieczyszczeń i zwiększenie dostępności i jakości czystego transportu miejskiego, zwiększenie efektywności energetycznej, wzmocnienie współpracy jednostek samorządu terytorialnego w ramach obszaru ZIT;
6) z zakresu działań skierowanych do miast subregionalnych - zmniejszenie poziomu emisji zanieczyszczeń i zwiększenie dostępności i jakości czystego transportu miejskiego;
7) z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego i regionalnego - poprawa dostępności do dóbr i usług kultury.
3. Podjęcie realizacji przedsięwzięć określonych w ust. 1 będzie uzależnione od:
1) wyników negocjacji programów operacyjnych na lata 2014 - 2020, służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, w ramach których mogą być finansowane przedsięwzięcia priorytetowe;
2) gotowości przedsięwzięć priorytetowych do realizacji;
3) dostępności środków finansowych w ramach wskazanych źródeł finansowania;
4) zgodności z kryteriami właściwymi dla danego źródła lub źródeł finansowania przedsięwzięcia;
5) niewystąpienia okoliczności skutkujących niemożnością finansowania projektów zgodnie z zasadami, w tym uniemożliwiających dofinansowanie przedsięwzięcia zgodnie z zasadami obowiązującymi dla danego źródła lub źródeł finansowania;
6) w przypadku przedsięwzięć wynikających ze Strategii ZIT - wyników dalszych prac nad Strategią ZIT zgodnie z art. 30 ust. 8 pkt 4 ustawy wdrożeniowej, w tym pozytywnej opinii instytucji zarządzającej właściwym krajowym programem operacyjnym na lata 2014 - 2020, służącym realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, lub RPO, oraz od spełnienia przez potencjalnego wnioskodawcę ustalonych warunków przyznania dofinansowania;
7) złożenia przez podmiot realizujący przedsięwzięcie odpowiedniego wniosku do właściwej instytucji albo właściwego dysponenta w terminie i na warunkach wskazanych przez tę instytucję albo tego dysponenta, potwierdzającego gotowość realizacyjną przedsięwzięcia;
8) zdolności podmiotu odpowiedzialnego za realizację przedsięwzięcia do realizacji tego przedsięwzięcia, w szczególności do zapewnienia wkładu własnego;
9) uzgodnienia pomiędzy Stronami szczegółowych warunków realizacji przedsięwzięcia, w tym ostatecznych źródeł jego finansowania;
10) innych niż określone w pkt 1-9 warunków formalnoprawnych niezbędnych do prawidłowej realizacji przedsięwzięcia.
4. Przedsięwzięcia priorytetowe, o których mowa w ust. 1, są realizowane na warunkach określonych w dokumentach właściwych dla danego źródła lub źródeł finansowania, z uwzględnieniem szczegółowych warunków wskazanych w ust. 1.
5. Przyznanie środków finansowych na realizację przedsięwzięć priorytetowych, wskazanych w ust. 1, ich wydatkowanie i rozliczenie następuje na podstawie dokumentów właściwych dla danego źródła lub źródeł finansowania.
Art.  7

[Zakres i tryb sprawozdawczości z realizacji Kontraktu w zakresie celów i przedsięwzięć priorytetowych]

1. W terminie 5 miesięcy od dnia zawarcia Kontraktu, Strony - zgodnie z właściwością wskazaną w art. 6 ust. 1 - przygotują i przekażą sobie nawzajem informacje dotyczące każdego z przedsięwzięć wskazanych w art. 6 ust. 1, z wyłączeniem przedsięwzięć wynikających z DI, PBDK lub WPIK, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1a do Kontraktu. W przypadku, gdy w wyniku zmiany Kontraktu zostaną w nim wskazane dodatkowe przedsięwzięcia priorytetowe, termin na przygotowanie informacji o przedsięwzięciu stosuje się odpowiednio.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, sporządzone zgodnie ze wzorem załącznika nr 1a, określające szczegółowe warunki realizacji poszczególnych przedsięwzięć, po ich zaakceptowaniu przez drugą Stronę, będą stanowić załącznik nr 1b do Kontraktu. Każdorazowa zmiana załącznika nr 1b do Kontraktu wymaga uzgodnienia pomiędzy Stronami.
3. Nieprzygotowanie informacji, o których mowa w ust. 1, może skutkować usunięciem przedsięwzięcia z listy przedsięwzięć priorytetowych wskazanych w Kontrakcie. Usunięcie przedsięwzięcia priorytetowego z listy w Kontrakcie wymaga zgody Stron.
4. Minister występuje w terminie do dnia 15 lutego każdego roku do właściwych instytucji zarządzających krajowymi programami operacyjnymi na lata 2014 - 2020 służącymi realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności z wnioskiem o przekazanie informacji o realizacji Kontraktu w roku poprzednim, w szczególności w zakresie realizowanych w tych programach przedsięwzięć priorytetowych, wskazanych w art. 6 ust. 1. Informacja jest przygotowywana na podstawie informacji przekazanych przez podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięć priorytetowych lub danych i informacji pozyskanych w procesie zarządzania krajowymi programami operacyjnymi na lata 2014 - 2020, służącymi realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności.
5. Minister występuje w terminie do dnia 15 lutego każdego roku do ministrów właściwych ze względu na zakres objęty Kontraktem z wnioskiem o przekazanie informacji o realizacji Kontraktu w roku poprzednim w zakresie celów i przedsięwzięć priorytetowych, wskazanych w art. 6 ust. 1, nieobjętych programami operacyjnymi na lata 2014 - 2020, służącymi realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, realizowanych w nadzorowanych przez nich działach administracji rządowej. Informacja jest przygotowywana na podstawie informacji przekazanych przez podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięć priorytetowych lub danych i informacji pozyskanych w procesie kierowania tym działem.
6. Strona samorządowa w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku przekazuje Ministrowi informację o realizacji Kontraktu w roku poprzednim w zakresie realizowanych w tym RPO celów i przedsięwzięć priorytetowych, wskazanych w art. 6 ust. 1. Informacja jest przygotowywana na podstawie informacji przekazanych przez podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięć priorytetowych lub danych i informacji pozyskanych w procesie zarządzania programem.
7. W terminie do dnia 31 maja każdego roku Minister sporządza i przekazuje do uzgodnienia Stronie samorządowej projekt informacji o realizacji Kontraktu w roku poprzednim w zakresie celów i przedsięwzięć priorytetowych, z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 1 i 2.
8. Strona samorządowa przedstawia Ministrowi uwagi do projektu, o którym mowa w ust. 7, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania tego projektu. W przypadku braku uwag do projektu w tym terminie projekt uznaje się za uzgodniony. Minister rozpatruje uwagi Strony samorządowej i uzgadnia z nią ostateczny zakres informacji.
9. Minister w konsultacji ze Stroną samorządową opracowuje wzory informacji, o których mowa w ust. 4-7. Wzory te nie stanowią elementu Kontraktu.
Art.  8

[Sposób wykonywania przez Ministra monitoringu i kontroli realizacji Kontraktu w zakresie celów rozwojowych i przedsięwzięć priorytetowych]

1. Minister monitoruje realizację Kontraktu w zakresie celów rozwojowych w oparciu o dane statystyki publicznej oraz wyniki analiz lub ewaluacji dotyczących w jakimkolwiek zakresie celów lub przedsięwzięć priorytetowych. Wnioski z monitoringu ujmowane są w projekcie informacji, o którym mowa w art. 7 ust. 7.
2. Minister monitoruje realizację Kontraktu w zakresie przedsięwzięć priorytetowych poprzez monitorowanie postępu w realizacji przedsięwzięć, w szczególności postępu rzeczowego i postępu finansowego, w odniesieniu do informacji dotyczących każdego z przedsięwzięć, przygotowanych przez Strony zgodnie z art. 7 ust. 1. Monitorowanie przedsięwzięć może być prowadzone w szczególności w oparciu o dane statystyki publicznej, dane dotyczące przedsięwzięć dostępne w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 69 ustawy wdrożeniowej, wyniki analiz lub ewaluacji dotyczących w jakimkolwiek zakresie przedsięwzięć priorytetowych.
3. W razie wystąpienia okoliczności lub powzięcia przez Ministra informacji o nieprawidłowej realizacji Kontraktu, Minister może przeprowadzić kontrolę nad jego realizacją sprawdzając dokumenty.
4. W celu przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 3, Minister występuje z wnioskiem o udostępnienie niezbędnych dokumentów do podmiotów odpowiedzialnych za realizację przedsięwzięć, instytucji zarządzających krajowymi programami operacyjnymi na lata 2014 - 2020, służącymi realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, ministrów właściwych ze względu na zakres objęty Kontraktem lub Strony samorządowej.
5. Po zakończeniu kontroli, o której mowa w ust. 3, Minister sporządza informację pokontrolną.
6. Minister przekazuje informację pokontrolną właściwej instytucji zarządzającej krajowym programem operacyjnym na lata 2014 - 2020, służącym realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, instytucji zarządzającej RPO, ministrowi właściwemu ze względu na zakres objęty Kontraktem lub podmiotowi odpowiedzialnemu za realizację przedsięwzięcia, zwanym dalej "podmiotem kontrolowanym".
7. Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, o której mowa w ust. 5, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji.
8. Termin, o którym mowa w ust. 7, może być przedłużony przez Ministra, na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń.
9. Minister ma prawo poprawienia w informacji pokontrolnej, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu.
10. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej rozpatruje Minister w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń. Podjęcie przez instytucję kontrolującą, w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, czynności lub działań, o których mowa w ust. 12, każdorazowo przerywa bieg terminu.
11. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 7, mogą zostać w każdym czasie wycofane. Zastrzeżenia, które zostały wycofane, Minister pozostawia bez rozpatrzenia.
12. W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń Minister ma prawo przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne lub żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie.
13. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń Minister sporządza ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń. Ostateczna informacja pokontrolna jest przekazywana podmiotowi kontrolowanemu.
14. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.
15. W zakresie przedsięwzięć priorytetowych właściwych dla Strony rządowej, zgodnie z właściwością określoną w art. 6 ust. 1, Minister może wystąpić do instytucji zarządzających krajowymi programami operacyjnymi na lata 2014 - 2020, służącymi realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności lub ministrów właściwych ze względu na zakres objęty Kontraktem z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli.
16. W zakresie przedsięwzięć priorytetowych właściwych dla Strony samorządowej, zgodnie z właściwością określoną w art. 6 ust. 1, Minister może wystąpić do Strony samorządowej z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli.
17. Kontrole, o których mowa w ust. 15 i 16, są przeprowadzane w sposób i zgodnie z trybem właściwym dla źródeł finansowania danego przedsięwzięcia priorytetowego.
18. Po zakończeniu kontroli informacja pokontrolna w zakresie przedsięwzięć priorytetowych:
1) właściwych dla Strony rządowej - jest sporządzana przez instytucję zarządzającą krajowym programem operacyjnym na lata 2014 - 2020 służącym realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności lub ministra właściwego ze względu na zakres objęty Kontraktem;
2) właściwych dla Strony samorządowej - jest sporządzana przez Stronę samorządową.
19. Podmioty wskazane w ust. 18 przekazują Ministrowi ostateczną informację pokontrolną niezwłocznie po jej sporządzeniu.
20. Minister dokonuje analizy informacji pokontrolnych sporządzonych lub otrzymanych w roku poprzednim i przekazuje wnioski z tej analizy Stronie samorządowej w terminie do dnia 31 marca. W terminie do dnia 30 kwietnia Strony uzgadniają, czy zasadne jest podjęcie działań naprawczych w celu prawidłowej realizacji Kontraktu, i wskazują właściwy w tym zakresie podmiot.
21. W razie stwierdzenia przez Strony zasadności podjęcia działań naprawczych w celu prawidłowej realizacji Kontraktu, Minister w imieniu Stron przekazuje właściwemu podmiotowi informację w tym zakresie.
Art.  9

[Sposób i warunki weryfikacji realizacji przedsięwzięć priorytetowych]

1. Weryfikację przedsięwzięć priorytetowych, wskazanych w art. 6 ust. 1, przeprowadza:
1) Minister - w przypadku przedsięwzięć realizowanych w ramach właściwych krajowych programów operacyjnych na lata 2014 - 2020, służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności oraz przedsięwzięć realizowanych w ramach innych instrumentów zarządzanych na poziomie krajowym,
2) Strona samorządowa - w przypadku przedsięwzięć realizowanych w ramach RPO oraz przedsięwzięć realizowanych w ramach innych instrumentów zarządzanych na poziomie regionalnym

- co najmniej raz w roku, na podstawie danych zawartych w informacjach, o których mowa w art. 7, lub informacjach pokontrolnych, o których mowa w art. 8 ust. 5.

2. Weryfikacja przedsięwzięć priorytetowych, wskazanych w art. 6 ust. 1, następuje w szczególności, gdy:
1) wyniki oceny oddziaływania na środowisko wskazują, że realizacja danego przedsięwzięcia w ustalonym zakresie rzeczowym i finansowym jest niemożliwa;
2) pojawi się alternatywne, uzasadnione ekonomicznie rozwiązanie w stosunku do ustalonego przedsięwzięcia;
3) środki z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub programów operacyjnych na lata 2014 - 2020 służących realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności są niewystarczające dla zapewnienia skutecznej realizacji danego przedsięwzięcia;
4) wystąpi naruszenie zasad finansowania danego przedsięwzięcia właściwych dla danego źródła finansowania;
5) podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia priorytetowego odstąpi od jego realizacji.
3. W przypadku gdy w wyniku weryfikacji jedna ze Stron stwierdzi nieprawidłowości w przygotowaniu lub realizacji przedsięwzięcia priorytetowego, Strony uzgadniają działania naprawcze niezbędne do podjęcia, okres ich realizacji oraz podmioty odpowiedzialne za ich realizację.
4. Strony podejmują decyzję o wykreśleniu danego przedsięwzięcia z Kontraktu w przypadku uznania przez Strony, że podjęcie działań naprawczych jest niemożliwe lub niecelowe.

ROZDZIAŁ  3

ZMIANY KONTRAKTU ORAZ ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Art.  10

[Warunki zmiany Kontraktu]

1. Kontrakt może zostać zmieniony na uzasadniony wniosek każdej ze Stron.
2. Zmiana Kontraktu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Art.  11

[Warunki i sposób rozwiązania Kontraktu]

1. Każda ze Stron może wypowiedzieć Kontrakt z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wypowiedzenie Kontraktu, o którym mowa w ust. 1, wymaga uzasadnienia, w którym Strona wypowiadająca przekazuje informacje o okolicznościach stanowiących podstawę wypowiedzenia Kontraktu.
Art.  12

[Klauzula salwatoryjna]

Jeżeli którekolwiek z postanowień Kontraktu zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, a Strony zobowiązują się do dokonania odpowiednich zmian w Kontrakcie.

Art.  13

[Rozwiązywanie sporów]

1. Strony zobowiązują się rozwiązywać wszelkie powstałe w związku z realizacją postanowień Kontraktu spory w sposób polubowny bez skierowania sprawy na drogę sądową.
2. Jakiekolwiek ustalenie między Stronami podjęte w trybie ust. 1, wejdzie w życie jedynie wtedy, gdy zostanie sporządzone na piśmie i podpisane przez Strony, pod warunkiem, że do zawarcia rozstrzygnięcia nie jest wymagana zgoda osoby trzeciej. W takim przypadku wejście w życie przyjętych ustaleń jest uzależnione od pisemnej zgody osoby trzeciej.
3. W przypadku, gdy jedna ze Stron naruszy postanowienia Kontraktu, druga Strona może wezwać Stronę naruszającą postanowienia Kontraktu do usunięcia naruszenia. Naruszenie może polegać na działaniu lub na jego zaniechaniu. Wezwanie do usunięcia naruszenia następuje w formie pisemnej.
4. Spory wynikłe z realizacji Kontraktu nierozstrzygnięte w trybie ust. 1 - 3 będą rozstrzygane przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Ministra.
Art.  14

[Postanowienia końcowe]

1. Strona nie może przenieść na jakąkolwiek osobę trzecią praw i zobowiązań wynikających z Kontraktu bez zgody drugiej Strony.
2. Niniejszy Kontrakt ma charakter umowy ramowej i do chwili uzgodnienia pomiędzy Stronami, w formie załącznika nr 1b do Kontraktu, szczegółowych warunków realizacji poszczególnych przedsięwzięć, w tym sposobu ich finansowania, nie stanowi prawnie wiążącego zobowiązania Stron do realizacji poszczególnych przedsięwzięć czy też ich finansowania. W przypadku braku realizacji poszczególnych przedsięwzięć lub zmiany warunków ich realizacji, żadnej ze Stron nie będą w związku z tym przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu, w szczególności roszczenia o charakterze pieniężnym.
3. Ustalenia zawarte w Kontrakcie nie mogą być podstawą do roszczeń przeciwko Stronom, kierowanych przez inne podmioty, w tym podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięć wskazanych w art. 6 ust. 1.
4. Wymiana informacji dotyczących realizacji Kontraktu odbywa się w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, na adresy ustalone w odrębnej korespondencji.
5. Strony oświadczają, że nie są im znane okoliczności, które uniemożliwiają realizację przedsięwzięć priorytetowych.
6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Kontraktu stosuje się właściwe przepisy krajowe i unijne.
7. Kontrakt został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa są przeznaczone dla Strony Samorządowej i dwa egzemplarze dla Ministra.
Art.  15

[Wejście w życie]

Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania przez drugą Stronę.

(podpisy na następnej stronie)

Minister: Marszałek Województwa /

Członek Zarządu Województwa:

_______________________________ _____________________________

Członek Zarządu Województwa:

_____________________________

Załącznik Nr  1a

Wzór szczegółowej informacji dotyczącej przedsięwzięć priorytetowych określonych w art. 6.

1. Nazwa przedsięwzięcia priorytetowego

..........

2. Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia

..........

3. Opis przedsięwzięcia w kontekście proponowanych celów

..........

4. Obszar tematyczny realizacji przedsięwzięcia

..........

5. Obszar realizacji przedsięwzięcia (wskazać właściwe OSI, jeśli przedsięwzięcie je obejmuje)

..........

6. Miejsce realizacji przedsięwzięcia

..........

7. Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji

..........

8. Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia

..........

9. Źródła finansowania przedsięwzięcia

Ogółem

(w zł)

w tym:
2015 r.2016 r.2017 r......
Źródło finansowania AŹródło finansowania BŹródło finansowania C

10. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia

Elementy /EtapyData rozpoczęcia

(A)

mm/rrrr

Data ukończenia

(B)

mm/rrrr

11. Oczekiwane produkty i rezultaty (wskazanie mierzalnych wskaźników i określenie ich wartości bazowej oraz docelowej)

Wskaźnik produktu/rezultatuWartość bazowaOczekiwana wartość docelowa

12. Ewentualne przedsięwzięcia komplementarne

Załącznik Nr  1b

Informacje dotyczące przedsięwzięć priorytetowych określonych w art. 6.

1 Działanie uzależnione od ostatecznego kształtu właściwego krajowego programu operacyjnego na lata 2014-2020, służącego realizacji Umowy Partnerstwa w zakresie polityki spójności, wynikającego z negocjacji z KE.