Monitor Polski

M.P.2020.309

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 marca 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 marca 2020 r.
o zatwierdzeniu decyzji w sprawie użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy Policji

Na podstawie art. 18 ust. 6 w związku z art. 18 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360) postanawiam, co następuje:
§  1.  Zatwierdzam decyzję Nr 41/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie użycia oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy Policji (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 52).
§  2.  Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.