§ 2. - Zatwierdzenie cennika nr 6-Z/97 "Paliwa gazowe do dystrybucji".

Monitor Polski

M.P.1996.84.741

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1996 r.
§  2.
Traci moc decyzja nr 24/GN-Z/94 Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 1994 r. w sprawie zatwierdzenia cennika nr 6-Z/95 "Paliwa gazowe do dystrybucji" (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 29, poz. 97, z 1995 r. Nr 11, poz. 45 i z 1996 r. Nr 1, poz. 1).