Zatwierdzenie cennika nr 6-Z/97 "Paliwa gazowe do dystrybucji".

Monitor Polski

M.P.1996.84.741

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1996 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 12 grudnia 1996 r.
w sprawie zatwierdzenia cennika nr 6-Z/97 "Paliwa gazowe do dystrybucji".

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1993 r. Nr 11, poz. 50, z 1994 r. Nr 111, poz. 536 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496), w związku z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o gospodarce energetycznej (Dz. U. Nr 21, poz. 96, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 14, poz. 89 i Nr 34, poz. 198) oraz w związku z § 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) i pkt 2 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 1995 r. w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe (Dz. U. Nr 100, poz. 492 i z 1996 r. Nr 8, poz. 48), zarządza się, co następuje:
1.
Zatwierdza się cennik nr 6-Z/97 "Paliwa gazowe do dystrybucji".
2.
Cennik, o którym mowa w ust. 1, będzie udostępniony w siedzibie zarządu i oddziałów terenowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA.
Traci moc decyzja nr 24/GN-Z/94 Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 1994 r. w sprawie zatwierdzenia cennika nr 6-Z/95 "Paliwa gazowe do dystrybucji" (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 29, poz. 97, z 1995 r. Nr 11, poz. 45 i z 1996 r. Nr 1, poz. 1).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.