§ 3. - Zasady zaliczania w jednostkach gospodarki uspołecznionej środków pracy oraz innych przedmiotów i urządzeń długotrwałego użytkowania do środków trwałych.

Monitor Polski

M.P.1986.11.77 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 15 kwietnia 1986 r.
§  3.
1.
Minister Finansów w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego może rozszerzać w uzasadnionych gospodarczo wypadkach, na wniosek właściwych ministrów, wykaz przedmiotów i urządzeń zaliczanych albo nie zaliczanych do środków trwałych bez względu na cenę ich zakupu lub koszt wytworzenia.
2.
Minister Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, Ministrem Finansów i Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego może odrębnie uregulować zasady zaliczania środków pracy oraz innych przedmiotów i urządzeń długotrwałego użytkowania do środków trwałych w uspołecznionych jednostkach rolnych i leśnych.