Zasady zaliczania w jednostkach gospodarki uspołecznionej środków pracy oraz innych przedmiotów i urządzeń długotrwałego użytkowania do środków trwałych.

Monitor Polski

M.P.1986.11.77 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 15 kwietnia 1986 r.

UCHWAŁA Nr 108
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 listopada 1980 r.
w sprawie zasad zaliczania w jednostkach gospodarki uspołecznionej środków pracy oraz innych przedmiotów i urządzeń długotrwałego użytkowania do środków trwałych.

Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Uchwała dotyczy zaliczania do środków trwałych środków pracy oraz innych przedmiotów i urządzeń długotrwałego użytkowania, przyjętych do eksploatacji po dniu wejścia jej w życie.
2.
Do środków trwałych zalicza się, z zastrzeżeniem przepisów § 2 i 3, poszczególne środki pracy oraz inne przedmioty i urządzenia długotrwałego użytkowania, w tym również nawierzchnie dróg, ulic i placów, uzbrojenie terenu, zasadzenia wieloletnie, melioracje itp., o cenie zakupu lub koszcie wytworzenia wyższym niż 150.000 zł i okresie użytkowania ponad 1 rok.
Nie zalicza się do środków trwałych, określonych w § 1, następujących przedmiotów i urządzeń o wartości ponad 150.000 zł (cena zakupu, koszt wytworzenia):
1)
maszyn, urządzeń oraz innych przedmiotów przeznaczonych do sprzedaży, znajdujących się u ich producentów lub w jednostkach handlowych,
2)
maszyn, urządzeń, środków transportu i innych przedmiotów w przedsiębiorstwach remontowych, przeznaczonych do wymiany za przyjęte do remontu,
3)
budynków i budowli znajdujących się w budowie, tj. nie przejętych do użytkowania,
4)
maszyn i urządzeń, środków transportu i innych przedmiotów, wymagających i nie wymagających montażu lub zainstalowania, stanowiących wyposażenie zakładów, wydziałów i innych obiektów znajdujących się w budowie, tj. nie przejętych do użytkowania,
5)
odzieży specjalnej (roboczej i ochronnej) oraz obuwia specjalnego i sprzętu ochrony osobistej,
6)
książek, dzieł sztuki, eksponatów muzealnych,
7)
środków dydaktycznych służących do nauczania i wychowania, z wyjątkiem środków dydaktycznych w szkołach wyższych, a także maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie warsztatów szkolnych, instrumentów muzycznych stanowiących wyposażenie wyższych szkół artystycznych oraz środków transportu,
8)
inwentarza żywego, zwierząt pociągowych, zwierząt w ogrodach zoologicznych i zwierząt cyrkowych,
9)
czyści zapasowych do maszyn, urządzeń i środków transportu, oprzyrządowania maszyn i urządzeń oraz przyrządów specjalnych (matryc, wykrojników, modeli, sprawdzianów itp.) stosowanych tylko do produkcji określonych wyrobów, z wyjątkiem form bateryjnych używanych do produkcji betonów i prefabrykatów,
10)
kas rejestracyjnych, wag, lodówek, lad chłodniczych, szyldów, w tym także sklepowych wraz z urządzeniami pomocniczymi, nie wbudowanych instrumentów muzycznych (w tym również telewizorów, radioodbiorników), z wyjątkiem instrumentów, o których mowa w pkt 7, mebli i dywanów, stanowiących wyposażenie biur, obiektów socjalno-kulturalnych, handlowych, gastronomicznych, magazynowych i usługowych, a także urządzeń przenośnych służących do sprzedaży, jak: wózki saturatorowe, automaty, stragany,
11)
urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych oraz sprzętu pożarniczego, jak np. agregatów pożarniczych, działek, masztów pionowych, aparatów ochrony dróg oddechowych itp., z wyjątkiem samochodów i statków pożarniczych oraz stałej i półstałej instalacji gaśniczej,
12)
maszyn, urządzeń i środków transportu nabytych w ramach kontraktów eksportowych na wykonanie usług lub budowę obiektów, jeżeli w toku ich realizacji zostały całkowicie zużyte lub rozliczone,
13)
urządzeń rozbieralnych (np. rusztowań, zestawów metalowych, szalunków przestawnych), stanowiących w okresie robót lub remontów budowlano-montażowych wyposażenie placów budowy lub jego zaplecza,
14)
zaplecza produkcyjno-usługowego i socjalno - administracyjnego placów budowy, przeznaczonego do likwidacji po zakończeniu budowy, z wyjątkiem obiektów służących jako zaplecze wielokrotnego użytku (np. barakowozy, kontenery),
15)
aparatury naukowo-badawczej specjalnej, nabytej lub wytworzonej w celu wykonania pracy naukowo-badawczej bądź rozwojowej, w tym również urządzeń prototypowych - do czasu zakończenia tej pracy i przekazania aparatury właściwej jednostce organizacyjnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
1.
Minister Finansów w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego może rozszerzać w uzasadnionych gospodarczo wypadkach, na wniosek właściwych ministrów, wykaz przedmiotów i urządzeń zaliczanych albo nie zaliczanych do środków trwałych bez względu na cenę ich zakupu lub koszt wytworzenia.
2.
Minister Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, Ministrem Finansów i Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego może odrębnie uregulować zasady zaliczania środków pracy oraz innych przedmiotów i urządzeń długotrwałego użytkowania do środków trwałych w uspołecznionych jednostkach rolnych i leśnych.
Traci moc uchwała nr 138 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1970 r. w sprawie zasad zaliczania środków pracy oraz innych przedmiotów i urządzeń długotrwałego użytkowania do środków trwałych (Monitor Polski Nr 33, poz. 261).