§ 1. - Zasady wynagradzania za udział w posiedzeniach kolegiów i komisji orzecznictwa do spraw wykroczeń.

Monitor Polski

M.P.1983.31.168

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1988 r.
§  1.
1.
Za udział w posiedzeniu kolegium do spraw wykroczeń przy terenowym organie administracji państwowej, urzędzie morskim, izbie morskiej i urzędzie górniczym, zwanym dalej "kolegium", oraz w posiedzeniu komisji orzecznictwa do spraw wykroczeń przy wojewodzie (prezydencie miasta stopnia wojewódzkiego), przy Ministrze - Kierowniku Urzędu Gospodarki Morskiej i Prezesie Wyższego Urzędu Górniczego, zwanej dalej "komisją", przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
1) 1
przewodniczącemu składu orzekającego - 800 zł,
2) 2
członkom składu orzekającego - 550 zł,
3) 3
protokolantowi - 700 zł.
2.
Osoby pozostające w stosunku pracy mogą otrzymać wynagrodzenie tylko za udział w posiedzeniu odbytym poza godzinami ich pracy zawodowej.
1 § 1 ust. 1 pkt 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 140 z dnia 15 września 1986 r. (M.P.86.28.200) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 października 1986 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 86 z dnia 23 maja 1988 r. (M.P.88.15.127) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 czerwca 1988 r.

2 § 1 ust. 1 pkt 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 140 z dnia 15 września 1986 r. (M.P.86.28.200) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 października 1986 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 86 z dnia 23 maja 1988 r. (M.P.88.15.127) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 czerwca 1988 r.

3 § 1 ust. 1 pkt 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr 140 z dnia 15 września 1986 r. (M.P.86.28.200) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 października 1986 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr 86 z dnia 23 maja 1988 r. (M.P.88.15.127) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 czerwca 1988 r.