Monitor Polski

M.P.1973.23.138

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 maja 1973 r.

UCHWAŁA Nr 104
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 maja 1973 r.
w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w halach maszyn.

Rada Ministrów w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych uchwala, co następuje:
§  1. Przepisy uchwały dotyczą pracowników zatrudnionych w halach maszyn państwowych jednostek organizacyjnych.
§  2.
1. Zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w halach maszyn ustala Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych.
2. Zasady wynagradzania powinny przewidywać:
1) dla maszynistek - poziom wynagrodzeń odpowiadający poziomowi wynagrodzeń pracowników o analogicznych kwalifikacjach, przy uwzględnieniu uciążliwości pracy w tym zawodzie,
2) dla kierowników hal maszyn - wynagrodzenie w odpowiedniej relacji do poziomu wynagrodzeń i liczby maszynistek zatrudnionych w hali maszyn.
3. Przepisy ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do pracowników zatrudnionych w halach maszyn ministerstw i urzędów centralnych (innych państwowych instytucji centralnych), prezydiów rad narodowych oraz instytucji finansowych. Pracownicy ci otrzymują wynagrodzenie określone w przepisach o wynagrodzeniu obowiązujących dla danej grupy pracowniczej oraz wynagrodzenie dodatkowe ustalone na podstawie ust. 4.
4. Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych ustali w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych normy pracy i wynagrodzenie dla maszynistek za prace wykonane ponad obowiązującą normę pracy oraz wysokość dodatku funkcyjnego dla kierowników hal maszyn zatrudnionych w państwowych jednostkach organizacyjnych wymienionych w ust. 3.
§  3. Zasady wynagradzania pracowników zatrudnionych w halach maszyn ustalone na podstawie § 2 niniejszej uchwały mogą być wprowadzone sukcesywnie w ramach planowanego osobowego funduszu płac.
§  4. Wynagrodzenia wypłacane z osobowego funduszu płac pracownikom objętym niniejszą uchwałą, zatrudnionym w halach maszyn, z wyłączeniem wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych wymienionych w § 2 ust. 3, wolne są od podatku od wynagrodzeń i składki na cele emerytalne.
§  5.
1. Pracownikom objętym uchwałą nie przysługują dodatki pobierane dotychczas na podstawie przepisów:
1) § 2 ust. 1 uchwały nr 103 Rady Ministrów z dnia 16 marca 1963 r. w sprawie podwyżki wynagrodzenia za pracę najniżej zarabiających pracowników przedsiębiorstw, instytucji i urzędów oraz obniżenia skali podatku od wynagrodzeń (Monitor Polski Nr 25, poz. 124),
2) uchwały nr 301 Rady Ministrów z dnia 14 września 1963 r. w sprawie wprowadzenia przejściowego dodatku kwartalnego dla pracujących,
3) § 2 uchwały Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie podwyżki najniższych płac, wprowadzenia dodatków do płac dla niektórych grup pracowników, podwyżki zasiłków rodzinnych oraz niektórych emerytur i rent (Monitor Polski Nr 44, poz. 352).
2. Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów włączy do planowanego na 1973 r. funduszu płac państwowych jednostek organizacyjnych, w których zostaną wprowadzone zasady wynagradzania ustalone na podstawie § 2 ust. 1 niniejszej uchwały, kwoty wypłacane dotychczas pracownikom zatrudnionym w halach maszyn zgodnie z § 2 uchwały Rady Ministrów i Centralnej Rady Związków Zawodowych z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie podwyżki najniższych płac, wprowadzenia dodatków do płac dla niektórych grup pracowników, podwyżki zasiłków rodzinnych oraz niektórych emerytur i rent (Monitor Polski Nr 44, poz. 352).
§  6. Zaleca się centralnym organizacjom spółdzielczym oraz organizacjom społecznym wprowadzenie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w halach maszyn ustalonych na podstawie § 2 ust. 1 uchwały.
§  7. Z dniem wejścia w życie zasad wynagradzania określonych uchwałą tracą moc:
1) uchwała Prezydium Rządu z dnia 8 listopada 1950 r. w sprawie premiowania maszynistek (Monitor Polski Nr A-125, poz. 1545),
2) pismo okólne nr 30 Szefa Urzędu Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1953 r. w sprawie tymczasowego regulaminu premiowania maszynistek (Monitor Polski Nr A-106, poz. 1429),
3) zarządzenie nr 56 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1956 r. w sprawie premiowania maszynistek (Monitor Polski Nr 18, poz. 251).
§  8. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.