§ 5. - Zasady wynagradzania pracowników zakładów weterynarii. - M.P.1974.23.134 - OpenLEX

§ 5. - Zasady wynagradzania pracowników zakładów weterynarii.

Monitor Polski

M.P.1974.23.134

Akt utracił moc
Wersja od: 19 lipca 1975 r.
§  5.
1.
Pracownicy działalności podstawowej za wykonanie zadań profilaktycznych, profilaktyczno-hodowlanych oraz profilaktyczno-leczniczych i przeprowadzanie badań mięsa w terenowych obwodach urzędowego badania zwierząt rzeźnych i mięsa otrzymują premię, której wysokość uzależniona jest od zakresu wykonywanych zadań.
2.
Pracownicy techniczni, ekonomiczni, administracyjni oraz pracownicy obsługi za terminowe i staranne wykonanie zadań wyznaczonych pracownikom poszczególnych komórek organizacyjnych lub stanowisk pracy mogą otrzymać premię z funduszu premiowego, którego wysokość ustala się w granicach do 15% funduszu płac zasadniczych tej grupy pracowników.
3.
Szczegółowe zasady wypłaty premii, o której mowa w ust. 1 i 2, ustali Minister Rolnictwa w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Rolnych.