§ 4. - Zasady wynagradzania pracowników zakładów weterynarii. - M.P.1974.23.134 - OpenLEX

§ 4. - Zasady wynagradzania pracowników zakładów weterynarii.

Monitor Polski

M.P.1974.23.134

Akt utracił moc
Wersja od: 19 lipca 1975 r.
§  4.
1.
Za wykonywanie zleconych dodatkowych zadań nie należących do obowiązków służbowych pracowników zakładów weterynarii może być przyznane niezależnie od dodatków, o których mowa w § 2 pkt 3, wynagrodzenie ryczałtowe ustalone proporcjonalnie do czasu pracy potrzebnego na wykonywanie tych zadań lub do ilości wykonanych zadań.
2.
Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, może być przyznane również osobom nie będącym pracownikami zakładów weterynarii.
3.
Szczegółowe zasady ustalania wysokości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1, oraz rodzaje prac wynagradzanych ryczałtowo określi Minister Rolnictwa w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Rolnych.