§ 12. - Zasady wynagradzania pracowników zakładów weterynarii. - M.P.1974.23.134 - OpenLEX

§ 12. - Zasady wynagradzania pracowników zakładów weterynarii.

Monitor Polski

M.P.1974.23.134

Akt utracił moc
Wersja od: 19 lipca 1975 r.
§  12.
1.
Lekarzom, technikom i sanitariuszom weterynarii zatrudnionym w zakładach leczniczych dla zwierząt i punktach opieki weterynaryjnej nad hodowlą wielkostadną, położonych na terenie gmin i miast do 5 tysięcy mieszkańców, przysługują bezpłatnie lokale mieszkalne i użytkowe oraz pomieszczenia gospodarcze i inwentarskie w obiektach będących w dyspozycji zakładów weterynarii, agronomówkach lub w innych budynkach mieszkalnych przeznaczonych dla służby rolnej.
2.
Pracownicy wymienieni w ust. 1, mieszkający w rejonie działania zakładu pracy, w którym są zatrudnieni, jeżeli nie otrzymali lokali mieszkalnych, otrzymują ekwiwalent pieniężny w wysokości:
1)
200 zł miesięcznie - dla pracownika samotnego,
2)
400 zł miesięcznie - dla pracownika utrzymującego rodzinę.
3.
Szczegółowe zasady przyznawania ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w ust. 2, określi Minister Rolnictwa w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Rolnych.