Zasady udzielania nauczycielom urlopów na kształcenie się, w celach naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulgi i świadczenia związane z tym kształceniem.

Monitor Polski

M.P.1982.22.189

Akt utracił moc
Wersja od: 23 września 1982 r.

UCHWAŁA Nr 179
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 sierpnia 1982 r.
w sprawie zasad udzielania nauczycielom urlopów na kształcenie się, w celach naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem.

Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Przepisy uchwały mają zastosowanie do nauczycieli, którzy odbywają naukę na podstawie skierowania organu bezpośrednio nadzorującego szkołę.
Nauczycielom ubiegającym się o przyjęcie na studia w szkole wyższej przysługuje na podstawie udokumentowanych wniosków płatne zwolnienie od pracy na czas niezbędny do załatwienia formalności związanych z przyjęciem na studia i na przystąpienie do egzaminów wstępnych w wymiarze 6 dni roboczych.
1.
Nauczycielom odbywającym studia wieczorowe lub zaoczne w szkołach wyższych przysługują płatne urlopy szkoleniowe w każdym roku studiów, przeznaczone na udział w obowiązkowych zajęciach oraz na przygotowanie się i przystąpienie do egzaminów w wymiarze:
1)
na studiach zaocznych - 28 dni roboczych,
2)
na studiach wieczorowych - 21 dni roboczych.
2.
W ostatnim roku studiów, niezależnie od urlopów przewidzianych w ust. 1, przysługuje dodatkowo 21 dni roboczych płatnego urlopu na przygotowanie pracy magisterskiej (dyplomowej) oraz przystąpienie do egzaminu magisterskiego (dyplomowego).
3.
Jeżeli ostatni rok studiów w szkole wyższej trwa tylko jeden semestr, płatny urlop szkoleniowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, ulega skróceniu o połowę.
Nauczycielom, którzy przystępują do egzaminów z zakresu programu określonego kierunku studiów wyższych jako eksterniści, przysługują płatne zwolnienia od pracy na czas niezbędny do przystąpienia do tych egzaminów. Na przygotowanie pracy magisterskiej (dyplomowej) nauczycielom tym przysługuje ponadto 10 dni roboczych płatnego urlopu szkoleniowego.
Nauczycielom odbywającym naukę w zaocznych lub wieczorowych studiach nauczycielskich albo studiach wychowania przedszkolnego przysługuje płatny urlop szkoleniowy w wymiarze 21 dni roboczych w każdym roku nauki.
1.
Nauczyciele określeni w § 3 i 5, którzy nie zaliczyli roku studiów, tracą prawo do ulg i świadczeń przewidzianych w uchwale na okres powtarzania roku studiów.
2.
Organ nadzorujący szkołę może przyznać nauczycielowi, o którym mowa w ust. 1, ulgi i świadczenia przewidziane w uchwale, jeżeli nauczyciel powtarza rok z powodu choroby lub innych wypadków losowych.
3.
Nauczyciel powtarzający rok studiów, który nie uzyskał ulg i świadczeń w trybie określonym w ust. 2, ma prawo do bezpłatnych zwolnień od pracy na czas obowiązkowych zajęć i egzaminów.
Jeżeli nauczyciel zachoruje w czasie trwania urlopu szkoleniowego, a jego niezdolność do pracy wskutek choroby trwa nieprzerwanie nie mniej niż 3 dni, należy - w zależności od wniosku nauczyciela - przedłużyć okres urlopu szkoleniowego o okres niezdolności do pracy albo części urlopu szkoleniowego nie wykorzystanej z powodu niezdolności do pracy udzielić w terminie późniejszym.
Nauczyciele otrzymują nagrody z tytułu uzyskiwania dobrych wyników w nauce na zasadach powszechnie obowiązujących.
Nauczycielom odbywającym naukę systemem wieczorowym w szkołach wyższych oraz w szkołach, o których mowa w § 5, dyrektorzy szkół, na wniosek nauczyciela udokumentowany zaświadczeniem stwierdzającym, w jakich dniach tygodnia odbywają się zajęcia na studiach oraz czas ich rozpoczynania, ustalą taki rozkład godzin pracy, aby uczestnictwo w zajęciach w szkole nie powodowało konieczności zwalniania z realizacji obowiązującego wymiaru zajęć.
1.
Nauczycielom odbywającym studia wyższe oraz nauczycielom, o których mowa w § 5, przysługuje zwrot kosztów przejazdu na obowiązkowe zajęcia i egzaminy na zasadach stosowanych przy podróżach służbowych na obszarze kraju.
2.
Zwrot kosztów przejazdu następuje na podstawie przedstawionego przez nauczyciela zaświadczenia o uczestnictwie w obowiązkowych zajęciach w szkole.
1.
Nauczycielom odbywającym zaoczne studia wyższe lub kształcącym się zaocznie w szkołach wymienionych w § 5 przysługuje:
1)
bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie w czasie obowiązkowych sesji zaocznych,
2)
ryczałt na pokrycie kosztów odpłatnego zakwaterowania i wyżywienia w czasie obowiązkowych konsultacji.
2.
Świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zapewniają organizatorzy kształcenia na swój koszt.
3.
Wysokość ryczałtu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 określi Minister Oświaty i Wychowania w porozumieniu z Ministrem Finansów na podstawie norm obowiązujących w domach i stołówkach studenckich.
Świadczenia wymienione w § 10 ust. 1 i § 11 ust. 1 pkt 2 wypłaca organ nadzorujący szkołę lub z jego upoważnienia dyrektor szkoły.
1.
Nauczyciele obowiązani są do systematycznej nauki i ukończenia studiów w terminie ustalonym w organizacji studiów oraz przestrzegania regulaminu studiów.
2.
Nauczyciele obowiązani są również do informowania dyrektora szkoły (placówki), w której są zatrudnieni o przebiegu studiów.
Organy nadzorujące szkoły oraz dyrektorzy szkół obowiązani są do udzielania pomocy nauczycielom kształcącym się, a w szczególności do wyposażania bibliotek szkolnych i pedagogicznych w niezbędne publikacje, skrypty i inne pomoce naukowe.
Szkoły wyższe prowadzące studia dla pracujących nauczycieli powinny organizować zajęcia w takich okresach i terminach, aby nauczyciele mogli uczestniczyć w tych zajęciach bez oderwania od pracy w szkole, oraz otoczyć ich opieką dydaktyczną.
Urlopy płatne w celach naukowych, artystycznych lub oświatowych mogą być udzielane nauczycielom w wymiarze do miesiąca na opracowanie środków dydaktycznych, ważnych problemów z zakresu teorii lub praktyki pedagogicznej albo innych problemów z zakresu oświaty i wychowania, które mogą mieć istotne znaczenie w unowocześnianiu i doskonaleniu procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz systemu oświaty i wychowania, jeżeli z tego tytułu nauczyciel nie otrzymuje wynagrodzenia.
Nauczyciele mogą otrzymać na umotywowany wniosek urlop bezpłatny w celach naukowych, oświatowych, artystycznych albo z innych ważnych przyczyn. Urlopy te mogą być udzielane wyłącznie na czas określony i pod warunkiem, że nie spowoduje to zakłócenia toku pracy szkoły.
Uprawnienia nauczycieli skierowanych na studia doktoranckie lub podnoszących kwalifikacje w formach pozaszkolnych albo skierowanych na kształcenie za granicę regulują odrębne przepisy.
Za czas urlopu szkoleniowego oraz płatnego zwolnienia od pracy nauczyciele zachowują prawo do wynagrodzenia jak za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, przydzielone nauczycielowi w planie organizacyjnym szkoły, przypadające do realizacji w okresie urlopu szkoleniowego, wypłaca się jak za czas usprawiedliwionego nieodbycia zajęć.
Świadczenia wymienione w § 2-7 i 9 udzielane są przez dyrektora szkoły (placówki) na podstawie wydanego nauczycielowi skierowania oraz dokumentacji dotyczącej przebiegu studiów. Pozostałe świadczenia udzielane są przez organ nadzorujący szkołę, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Traci moc uchwała nr 434 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1960 r. w sprawie pokrywania kosztów zakwaterowania i wyżywienia czynnych nauczycieli studiujących zaocznie (Monitor Polski z 1961 r. Nr 2, poz. 13).
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.