Zm.: zarządzenie w sprawie określenia wysokości ryczałtu przysługującego nauczycielom odbywającym studia zaoczne i uczestniczącym w obowiązkowych konsultacjach.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MEN.1988.6.37

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 1988 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 12 lipca 1988 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości ryczałtu przysługującego nauczycielom odbywającym studia zaoczne i uczestniczącym w obowiązkowych konsultacjach

Na podstawie § 11 ust. 3 uchwały Nr 179 Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1982 r. w sprawie zasad udzielania nauczycielom urlopów na kształcenie się, w celach naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem (Monitor Polski nr 22, poz. 189) zarządza się, co następuje:
§  1.
W § 1 ust. 1 zarządzenia Nr 1 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 stycznia 1988 r. w sprawie określenia wysokości ryczałtu przysługującego nauczycielom odbywającym studia zaoczne i uczestniczącym w obowiązkowych konsultacjach (Dz. Urz. MEN Nr 2, poz. 6) tabela stawek ryczałtu na pokrycie kosztów odpłatnego zakwaterowania i wyżywienia otrzymuje brzmienie:
WyszczególnienieW akademiach wychowania fizycznegoW pozostałych szkołach wyższych
1)na pokrycie kosztów wyżywienia (na osobodzień)408 zł383 zł
2)na pokrycie kosztów zakwaterowania (za 1 dobę)170 zł170 zł
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 kwietnia 1988 r.