Zasady stosowania mandatów karnych przez administrację leśną.

Monitor Polski

M.P.1960.85.389

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 listopada 1960 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 29 lipca 1960 r.
w sprawie zasad stosowania mandatów karnych przez administrację leśną.

Na podstawie § 2 ust. 1 i 2 zarządzenia nr 4 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1952 r. w sprawie nadania niektórym organom władzy uprawnień do nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego (Monitor Polski z 1952 r. Nr A-9, poz. 84 i z 1957 r. Nr 63, poz. 384) zarządza się, co następuje:
Do nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatów karnych uprawniony jest personel organów terenowych przedsiębiorstw lasów państwowych, parków narodowych oraz funkcjonariusze Straży Leśnej.
Nakładanie i ściąganie grzywien w drodze mandatu karnego może być stosowane tylko na podstawie imiennego upoważnienia, wydanego na piśmie przez przełożoną władzę służbową i jedynie za oznaczone w upoważnieniu czyny z zakresu szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody.
Przełożoną władzą służbową uprawnioną do wydawania imiennych upoważnień do nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego jest:
1)
dyrektor okręgowego zarządu lasów państwowych dla podległych sobie pracowników administracji leśnej oraz funkcjonariuszy Straży Leśnej,
2)
Naczelny Konserwator Przyrody dla pracowników parków narodowych.
Nakładanie i ściąganie grzywien w drodze mandatu karnego może być stosowane za czyny następujące w wysokości niżej podanej:
1.
Wykroczenia przeciwko przepisom o szkodnictwie leśnym i polnym:
1)wydobywanie w lesie żywicy lub soku brzozowegomandat w wysokości 30 zł
2)nacinanie w lesie drzew lub ich uszkadzanie w inny sposób(z wyjątkiem przypadków wyrządzenia większej szkody i zachodzącej wobec tego potrzeby dochodzenia odszkodowania)
3)niszczenie w lesie sadzonek lub mrowiskmandat w wysokości 50 zł
4)zdzieranie kory z drzew w lesiemandat w wysokości 20 zł (z wyjątkiem przypadków wymienionych w pkt 1)
5)zwożenie do lasu kamieni, śmieci, nieczystości lub padlinymandat w wysokości od 10 do 20 zł w zależności od stopnia zanieczyszczenia
6)przechodzenie przez las w miejscach zabronionychmandat w wysokości 15 zł
7)przejazd przez las zaprzęgiem konnym i pojazdem mechanicznym w miejscach zabronionychmandat w wysokości 20 zł
8)zbieranie w lesie w miejscach niedozwolonych lub też bez posiadania wymaganego zezwolenia kory, wiórów, darni, trawy, wrzosu, mchu, ściółki, szyszek, grzybów, jagód, owoców lub ziółmandat w wysokości 15 zł

Podstawa prawna: art. 9, 10 i 12 ustawy z dnia 14 kwietnia 1937 r. o szkodnictwie leśnym i polnym (Dz. U. Nr 30, poz. 224).

2.
Wykroczenia przeciwko przepisom o ochronie przeciwpożarowej:
1) porzucanie na terenie lasów, wrzosowisk, suchych łąk i torfowisk oraz w odległości do 100 m od nich nie ugaszonych zapałek i niedopałków papierosówmandat w wysokości 30 zł (z wyjątkiem przypadków spowodowania pożaru i zachodzącej w związku z tym odpowiedzialności)
2) rozniecanie na terenach wymienionych w pkt 1 ognisk, pozostawianie lub przenoszenie palących się lub tlących przedmiotów, korzystanie z płomienia otwartego, jak również spalanie pokrywy gleby i pozostałości roślinnychmandat w wysokości 30 zł (z wyjątkiem przypadków spowodowania pożaru i zachodzącej w związku z tym odpowiedzialności)
3) przejazd przez wymienione w pkt 1 tereny ciągnikiem bez zabezpieczenia rur wydechowych iskrochronamimandat w wysokości 100 zł

Podstawa prawna: art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 1960 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 20, poz. 120) w związku z § 1 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 14 lipca 1951 r. w sprawie zapobiegania powstawaniu i rozszerzaniu się pożarów lasów, łąk, torfowisk i wrzosowisk (Dz. U. Nr 40, poz. 303).

3.
Wykroczenia przeciwko przepisom o ochronie przyrody:
1) nabywanie roślin podlegających ochroniemandat w wysokości 20 zł
2) zanieczyszczanie terenów parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz otoczenia pomników przyrodymandat w wysokości 10 zł
3) uszkadzanie rosnących w stanie dzikim roślin chronionych, nie powodujące ich zniszczeniamandat w wysokości 15 zł
4) niszczenie gniazd ptaków, o ile dokonane zostało jednorazowomandat w wysokości 30 zł (jeżeli wykroczenie dotyczy gatunku na danym terenie wyjątkowo cennego, podlega odpowiedzialności surowszej)
5) przebywanie na terenach objętych ochroną, na których obowiązuje zakazmandat w wysokości 10 zł
6) zrywanie lub usuwanie ze stanowisk (wykopywanie) rosnących w stanie dzikim chronionych roślin, dokonywane sporadyczniemandat w wysokości 15 zł (jeżeli czyn popełniono w celach zarobkowych, wykroczenie podlega odpowiedzialności surowszej)
7) wybieranie jaj z gniazd ptasich dokonywane sporadyczniemandat w wysokości 20 zł (jeżeli czyn posiada cechy procederu lub dotyczy gatunku wyjątkowo cennego na danym terenie, wykroczenie podlega odpowiedzialności surowszej)
8) dokonywanie w obiektach podlegających ochronie (parki narodowe, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody) zmian, jak np.:
a) zrzucanie głazów w górachmandat w wysokości 20 zł
b) niszczenie gleby polegające na zdarciu jej warstwy na powierzchni do 1 m2mandat w wysokości 10 zł
c) nacinanie kory drzew, obłamywanie gałęzimandat w wysokości 30 zł
d) płoszenie zwierzątmandat w wysokości 10 zł
e) zakłócanie ciszy na terenach, na których wprowadzono taki zakaz, na obszarach wysokogórskichmandat w wysokości 20 zł
f) zakłócanie ciszy na terenach, na których wprowadzono taki zakaz, na innych obszarach niż wymienione pod lit. e) mandat w wysokości 10 zł
g) zanieczyszczanie wody, jeżeli nie odbywa się to sposobem przemysłowym na podstawie odpowiednich uprawnieńmandat w wysokości 20 zł
h) niszczenie skał przez robienie znaków lub napisów albo przez odłupywaniemandat w wysokości 30 zł
i) niszczenie w jaskiniach tworów naciekowychmandat w wysokości 30 zł
j) obozowanie poza miejscami do tego przeznaczonymimandat w wysokości 10 zł
k) prowadzenie handlu okrężnego w miejscach objętych takim zakazemmandat w wysokości 20 zł
l) wzniecanie ognia, jeżeli nie spowodowało to szkód uzasadniających odszkodowanie i zachodzącej w związku z tym odpowiedzialnościmandat w wysokości 30 zł
ł) używanie pojazdów mechanicznych i konnych poza drogami wyznaczonymi do tego celumandat w wysokości 20 zł
m) zbiór owoców roślin, runa w miejscach, w których jest to zabronionemandat w wysokości 10 zł

Podstawa prawna: art. 28 i 29 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) w związku z rozporządzeniami, zarządzeniami i orzeczeniami wydanymi na podstawie art. 12-15 i 18 wymienionej ustawy, a także rozporządzeniami i zarządzeniami utrzymanymi w mocy zgodnie z art. 33 tej ustawy.

Wpływy z mandatów karnych okręgowe zarządy lasów państwowych i parki narodowe powinny przekazywać na dochody budżetu terenowego właściwych terytorialnie prezydiów rad narodowych powiatowych, miejskich w miastach stanowiących powiaty lub wyłączonych z województw oraz składać im miesięczne sprawozdania cyfrowe i krótkie sprawozdania opisowe z przebiegu wymierzania kar mandatowych. Sprawozdania obejmować powinny ilość mandatów nałożonych, wykroczenia, za jakie je nałożono, oraz globalną kwotę ściągniętych mandatów.
Traci moc zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 18 września 1952 r. w sprawie zasad stosowania mandatów karnych przez administrację leśną (Monitor Polski z 1952 r. Nr A-86, poz. 1363 i z 1958 r. Nr 43, poz. 254).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.