§ 2. - Zasady sporządzania wykazów i zestawień dotyczących zmian w stanie posiadania lokali zajmowanych przez pracowników jednostek organizacyjnych przemysłu węglowego oraz prowadzenie ewidencji tych zmian.

Monitor Polski

M.P.1960.74.342

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 1960 r.
§  2.
1.
Jednostki organizacyjne przemysłu węglowego (§ 1 ust. 2 uchwały) sporządzają w okresach półrocznych wykazy mieszkań określonych w § 1 ust. 1 oraz w § 5 ust. 2 zdanie 2 uchwały odrębnie dla terenu każdego miasta, osiedla i gromady.
2.
Wykazy sporządza się w 2 egzemplarzach według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.