§ 3. - Zasady przydzielania pracownikom naukowo-dydaktycznym, pracownikom naukowym i mianowanym pracownikom dydaktycznym dodatkowej powierzchni mieszkalnej.

Monitor Polski

M.P.1983.30.164

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 września 1983 r.
§  3.
1.
Nauczyciel akademicki traci prawo do dodatkowej powierzchni mieszkalnej z chwilą rozwiązania stosunku pracy, z wyjątkiem, o którym mowa w ust. 2.
2.
Nauczyciel akademicki zachowuje prawo do dodatkowej powierzchni mieszkalnej także po przejściu na emeryturę.