Zasady przydzielania pracownikom naukowo-dydaktycznym, pracownikom naukowym i mianowanym pracownikom dydaktycznym dodatkowej powierzchni mieszkalnej.

Monitor Polski

M.P.1983.30.164

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 września 1983 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO l TECHNIKI
z dnia 30 sierpnia 1983 r.
w sprawie zasad przydzielania pracownikom naukowo-dydaktycznym, pracownikom naukowym i mianowanym pracownikom dydaktycznym dodatkowej powierzchni mieszkalnej.

Na podstawie art. 154 ustawy z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 14, poz. 113 i z 1983 r. Nr 5, poz. 33 i Nr 39, poz. 176) zarządza się, co następuje:
1.
Pracownicy naukowo-dydaktyczni, pracownicy naukowi oraz mianowani pracownicy dydaktyczni, zwani dalej "nauczycielami akademickimi", mają prawo do dodatkowej powierzchni mieszkalnej.
2.
Dodatkową powierzchnią mieszkalną w postaci dodatkowej izby jest ta część mieszkania, którą nauczyciel akademicki może zajmować ponad powierzchnię przysługującą mu na podstawie ogólnie obowiązujących norm zaludnienia mieszkań.
W razie zbiegu uprawnień do korzystania z dodatkowej powierzchni mieszkalnej u osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, uprawnienie do dodatkowej powierzchni mieszkalnej przysługuje nauczycielowi akademickiemu niezależnie od uprawnień innych osób.
1.
Nauczyciel akademicki traci prawo do dodatkowej powierzchni mieszkalnej z chwilą rozwiązania stosunku pracy, z wyjątkiem, o którym mowa w ust. 2.
2.
Nauczyciel akademicki zachowuje prawo do dodatkowej powierzchni mieszkalnej także po przejściu na emeryturę.
Rektor szkoły wyższej lub dyrektor samodzielnej placówki naukowo-dydaktycznej zatrudniającej nauczyciela akademickiego wydają zaświadczenia stwierdzające zatrudnienie na stanowisku uprawniającym do dodatkowej powierzchni mieszkalnej. Zaświadczenia te są rejestrowane.
Traci moc zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 16 sierpnia 1972 r. w sprawie zasad i trybu przydzielania nauczycielom akademickim dodatkowej powierzchni mieszkalnej (Monitor Polski Nr 45, poz. 244).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.