§ 1. - Zasady podziału funduszu zakładowego przeznaczonego na nagrody.

Monitor Polski

M.P.1965.61.322

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 listopada 1965 r.
§  1.
1.
Część funduszu zakładowego, która zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 marca 1958 r. o funduszu zakładowym w przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1960 r. Nr 13, poz. 78) jest przeznaczona uchwałą konferencji samorządu robotniczego na nagrody dla pracowników, podlega podziałowi między poszczególne komórki ruchu i zarządu przedsiębiorstwa.
2.
Podziału funduszu na nagrody, o którym mowa w ust. 1, dokonuje konferencja samorządu robotniczego bądź proporcjonalnie do planowanego funduszu płac poszczególnych komórek organizacyjnych, bądź uzależniając jego wielkość od trudności wykonania zadań przez poszczególne komórki, ich ważności itp.
3.
Przy obliczaniu funduszu na nagrody, przypadającego poszczególnym komórkom organizacyjnym, uwzględnia się stopień realizacji zadań, warunkujących otrzymanie nagród.