Zasady podziału funduszu zakładowego przeznaczonego na nagrody.

Monitor Polski

M.P.1965.61.322

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 listopada 1965 r.

UCHWAŁA
RADY MINISTRÓW I CENTRALNEJ RADY ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
z dnia 28 października 1965 r.
w sprawie zasad podziału funduszu zakładowego przeznaczonego na nagrody.

W celu wzmocnienia oddziaływania funduszu zakładowego na poprawę gospodarki przedsiębiorstw przemysłowych Rada Ministrów i Centralna Rada Związków Zawodowych uchwalają, co następuje:
1.
Część funduszu zakładowego, która zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 marca 1958 r. o funduszu zakładowym w przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1960 r. Nr 13, poz. 78) jest przeznaczona uchwałą konferencji samorządu robotniczego na nagrody dla pracowników, podlega podziałowi między poszczególne komórki ruchu i zarządu przedsiębiorstwa.
2.
Podziału funduszu na nagrody, o którym mowa w ust. 1, dokonuje konferencja samorządu robotniczego bądź proporcjonalnie do planowanego funduszu płac poszczególnych komórek organizacyjnych, bądź uzależniając jego wielkość od trudności wykonania zadań przez poszczególne komórki, ich ważności itp.
3.
Przy obliczaniu funduszu na nagrody, przypadającego poszczególnym komórkom organizacyjnym, uwzględnia się stopień realizacji zadań, warunkujących otrzymanie nagród.
1.
Zadania, o których mowa w § 1 ust. 3, wyznacza poszczególnym komórkom organizacyjnym konferencja samorządu robotniczego na wniosek dyrektora przedsiębiorstwa. Łączna ilość zadań wyznaczonych dla komórki organizacyjnej nie może być wyższa od trzech.
2.
Ustalone zadania powinny:
1)
dotyczyć głównych i istotnych problemów stojących do rozwiązania przed daną komórką w realizacji planowych zadań przedsiębiorstwa;
2)
zapewnić wykonanie zadań wyznaczonych dla przedsiębiorstwa przez jednostkę nadrzędną.
3.
Przy ustalaniu zadań należy dążyć do uzyskania ich zbieżności z zadaniami obowiązującymi przy premiowaniu pracowników umysłowych.
4.
Zadania powinny być ustalone w taki sposób, by mobilizowały załogę danej komórki organizacyjnej do wykonania i przekroczenia zadań produkcyjnych, wprowadzania nowych wyrobów i unowocześnienia produkcji, poprawy wyników ekonomicznych itp. Przy ustalaniu zadań należy uwzględnić warunki pracy i możliwości każdej komórki organizacyjnej, tak by zadania te stwarzały dla kolektywów pracowniczych tych komórek równą szansę wypracowania udziału w części funduszu zakładowego przeznaczonej na nagrody.
Poszczególne komórki ruchu i zarządu przedsiębiorstwa powinny być na początku roku powiadomione:
1)
o warunkach, od których spełnienia zależy utworzenie funduszu zakładowego w całym przedsiębiorstwie;
2)
o zadaniach, od których wykonania będzie uzależniona wypłata nagród pracownikom danej komórki przedsiębiorstwa, o ile przedsiębiorstwo jako całość utworzy fundusz zakładowy;
3)
o zasadach przyznawania nagród indywidualnych wynikających z uchwalonego regulaminu.
Zainteresowani ministrowie wspólnie z zarządami głównymi związków zawodowych określą tryb postępowania przy ustalaniu zadań, o których mowa w § 1 ust. 3 i w § 2, w przedsiębiorstwach o bezwydziałowej strukturze organizacyjnej lub w których ze względów organizacyjno-technicznych nie jest wskazane ustalanie zadań dla określonych komórek przedsiębiorstwa.
1.
W celu obliczenia funduszu na nagrody, przypadającego danej komórce organizacyjnej za realizację własnych zadań z funduszu wygospodarowanego przez przedsiębiorstwo, sumę wyznaczonych tej komórce zadań określa się na 100 punktów.
2.
Konferencja samorządu robotniczego ustala na wniosek dyrektora przedsiębiorstwa dla każdego zadania określoną ilość punktów; przy ustalaniu ilości punktów dla danego zadania należy uwzględnić wagę zadania i trudność jego wykonania, jak również związaną z tym konieczność preferowania tego zadania w danym okresie czasu.
3.
Ilość punktów, przypadająca za pełne wykonanie zadania na poziomie co najmniej wynikającym ze wskaźników dyrektywnych dla planu techniczno-ekonomicznego, nie może być niższa od dwudziestu.
4.
W razie niewykonania w pełni któregokolwiek z wyznaczonych zadań, wysokość funduszu zakładowego na nagrody dla danej komórki organizacyjnej za wykonanie danego zadania ulega zmniejszeniu według zasad, które określi w regulaminie konferencja samorządu robotniczego.
5.
Regulamin uchwalony przez konferencję samorządu robotniczego powinien przewidywać, że za każdy procent niewykonania zadania kwota nagrody przypadająca za to zadanie ulega zmniejszeniu o 5 do 10% w zależności od ważności zadania. W wyniku zmniejszeń funduszu zakładowego na nagrody fundusz ten może być obniżony tylko do 50% kwoty przypadającej danej komórce organizacyjnej za wykonanie w pełni wszystkich zadań.
1.
Fundusz zakładowy w części przypadającej na nagrody, potrącony komórkom organizacyjnym, które nie wykonały w 100% wyznaczonych zadań – może być przeznaczony na zwiększenie funduszu na nagrody tym komórkom, które wykonały swoje zadania w stopniu większym od wyznaczonego.
2.
Decyzje o podwyższeniu funduszu nagród tym komórkom organizacyjnym, które lepiej wykonały wyznaczone zadania, podejmuje konferencja samorządu robotniczego na wniosek dyrektora przedsiębiorstwa.
3.
Konferencja samorządu robotniczego zamiast rozdzielenia między inne komórki organizacyjne funduszu na nagrody, o którym mowa w ust. 1, może go przeznaczyć na budownictwo mieszkaniowe dla pracowników i inne cele służące potrzebom załogi.
Przepisy uchwały stosuje się również do podziału części funduszu zakładowego przeznaczonego na nagrody między poszczególne komórki organizacyjne w przedsiębiorstwach przemysłowych wymienionych w § 18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 października 1965 r. w sprawie funduszu zakładowego w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych (Dz. U. Nr 45, poz. 279).
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1966 r. Podział części funduszu zakładowego, przeznaczonego na nagrody z funduszu zakładowego wygospodarowanego za 1965 r., nastąpi według zasad obowiązujących do dnia 31 grudnia 1965 r.