§ 6. - Zasady podejmowania pracy przez obywateli polskich za granicą u pracodawców zagranicznych.

Monitor Polski

M.P.1984.23.157

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 listopada 1985 r.
§  6. 6
 
1.
Jednostka kierująca jest obowiązana do:
1)
zbierania i udostępniania Ministrowi Pracy, Płac i Spraw Socjalnych materiałów dotyczących potrzeb, możliwości oraz warunków zatrudnienia i pobytu obywateli polskich w poszczególnych krajach,
2)
zbierania i udostępniania Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej danych dotyczących warunków pracy na konkretnych stanowiskach, niezbędnych do przeprowadzania prawidłowej oceny stanu zdrowia kandydatów i ich przydatności do pracy za granicą,
3)
określenia potrzeb w zakresie szkolenia zawodowego oraz kursów nauczania języków obcych,
4)
ubezpieczenia obywateli polskich od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób tropikalnych za granicą zgodnie z obowiązującymi w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w tym zakresie przepisami,
5)
reprezentowania, w razie potrzeby i w miarę możliwości, interesów obywateli polskich wobec pracodawców zagranicznych,
6)
pouczenia obywatela polskiego skierowanego do pracy za granicą u pracodawcy zagranicznego o obowiązku zgłoszenia w polskim przedstawicielstwie dyplomatycznym, właściwym według siedziby pracodawcy zagranicznego, faktu podjęcia pracy,
7)
powiadomienia wojewódzkiego urzędu spraw wewnętrznych, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu danej osoby, o fakcie skierowania jej do pracy u pracodawcy zagranicznego, przewidywanym okresie zatrudnienia oraz o jego ewentualnym przedłużeniu.
2.
Ze środków, o których mowa w § 5 ust. 6, jednostka kierująca jest obowiązana przekazywać na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu refundacji kosztów świadczeń z ubezpieczenia społecznego miesięcznie kwotę w złotych odpowiadającą 28% średniej płacy z roku poprzedniego w gospodarce uspołecznionej, bez uwzględnienia płac w przemyśle wydobywczym.
3.
Jednostka kierująca jest również obowiązana potwierdzać - dla celów ubezpieczenia społecznego - na podstawie posiadanej dokumentacji okresy zatrudnienia za granicą, za które stosownie do ust. 2 dokonała wpłat na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
6 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały nr 170 z dnia 28 października 1985 r. (M.P.85.35.232) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 28 listopada 1985 r.