§ 4. - Zasady podejmowania pracy przez obywateli polskich za granicą u pracodawców zagranicznych.

Monitor Polski

M.P.1984.23.157

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 listopada 1985 r.
§  4.
1.
Obywateli polskich kieruje do pracy za granicą jednostka organizacyjna, która uzyskała upoważnienie Ministra Handlu Zagranicznego na prowadzenie działalności w zakresie kierowania obywateli polskich do pracy za granicą i zezwolenie dewizowe Ministra Finansów na dokonywanie związanych z tą działalnością czynności obrotu dewizowego, zwana dalej "jednostką kierującą".
2.
Minister Handlu Zagranicznego wydaje upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, na wniosek organu założycielskiego jednostki kierującej lub organu sprawującego nadzór nad jednostką kierującą.