Zasady planowania, dokonywania wypłat i sprawozdawczości w zakresie przejściowych dodatków mieszkaniowych.

Monitor Polski

M.P.1965.43.242

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 sierpnia 1965 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 6 sierpnia 1965 r.
w sprawie zasad planowania, dokonywania wypłat i sprawozdawczości w zakresie przejściowych dodatków mieszkaniowych.

Na podstawie §§ 13 i 14 uchwały nr 187 Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1965 r. w sprawie wprowadzenia przejściowego dodatku mieszkaniowego (Monitor Polski Nr 43, poz. 239) zarządza się, co następuje:
Zarządzenie dotyczy:
1)
państwowych przedsiębiorstw i zjednoczeń (jednostek równorzędnych) oraz instytutów naukowo-badawczych działających na zasadach rozrachunku gospodarczego,
2)
instytucji finansowych i ubezpieczeniowych,
3)
spółdzielni i ich związków,
4)
jednostek budżetowych,
5)
zakładów budżetowych,
6)
gospodarstw pomocniczych prowadzonych według zasad uproszczonych lub na rozrachunku gospodarczym,
7)
organizacji politycznych i zawodowych oraz organizacji społecznych i ich przedsiębiorstw.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1)
"uchwale" - należy przez to rozumieć uchwałę nr 187 Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1965 r. w sprawie wprowadzenia przejściowego dodatku mieszkaniowego (Monitor Polski Nr 43, poz. 239),
2)
"dodatku" - należy przez to rozumieć przejściowy dodatek mieszkaniowy, wypłacany na podstawie wyżej wymienionej uchwały.
1.
Dodatki należy zaliczać do innych wynagrodzeń nie objętych funduszem płac, stosownie do § 11 uchwały nr 8 Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1965 r. w sprawie składników funduszu płac i pozostałych wynagrodzeń z tytułu pracy w jednostkach gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 2, poz. 5).
2.
Dodatki powinny być wykazane w odrębnej rubryce podstawowej listy płacy.
1.
Wypłata dodatków dla pracujących w zakładach pracy określonych w § 1 pkt 1-3 następuje z kredytów budżetu centralnego z części 63 "Ministerstwo Finansów" z działu 1 "Gospodarka narodowa", z rozdziału 200 "Dodatki mieszkaniowe", z § 45 "Dodatki mieszkaniowe dla pracowników jednostek państwowych i społecznych" lub z § 46 "Dodatki mieszkaniowe dla pracowników spółdzielni i ich związków".
2.
W celu otrzymania środków na wypłatę dodatków zakłady pracy, o których mowa w ust. 1, składają we właściwym oddziale banku równocześnie z czekiem na podjęcie płac notę memoriałową, na podstawie której bank obciąża rachunek wydatków budżetu centralnego wydziału finansowego prezydium właściwej rady narodowej.
3.
Rozliczenia z tytułu wypłaty dodatków dla zakładów pracy wymienionych w ust. 1 przeprowadza wydział finansowy właściwy dla wpłat podatku od wynagrodzeń dokonywanych przez zakład pracy.
1.
Wypłata dodatków dla pracujących w jednostkach budżetowych pokrywana jest z § 45 "Dodatki mieszkaniowe dla pracowników jednostek państwowych i społecznych".
2.
Wypłata dodatków dla pracujących w zakładach pracy określonych w § 1 pkt 5-7 pokrywana jest ze środków tych zakładów. Refundacja dokonanych wypłat następuje w ciężar § 45 "Dodatki mieszkaniowe dla pracowników jednostek państwowych i społecznych" jednostki macierzystej lub nadzorującej dany zakład pracy.
1.
Na rok 1966 i lata następne środki na pokrycie dodatków wprowadzonych uchwałą powinny być corocznie uwzględnione w projektach budżetu centralnego i budżetów terenowych.
2.
Wzrost wydatków w 1965 r. z tytułu wypłaty dodatków w jednostkach budżetowych, zakładach budżetowych, gospodarstwach pomocniczych i organizacjach społecznych zostanie sfinansowany w następujący sposób:
1)
zostaną zwiększone z rezerwy budżetu centralnego kredyty we właściwych częściach tego budżetu na wnioski ministrów (kierowników urzędów centralnych),
2)
zostanie przyznana dotacja celowa dla budżetów terenowych z rezerwy budżetu centralnego na podstawie wniosków prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw).
3.
W roku 1965 na pokrycie wzrostu wydatków z tytułu wypłat dodatków dla pracujących w jednostkach wymienionych w § 1 pkt 1-3 zostaną zwiększone środki z rezerwy budżetu centralnego zgodnie z przepisami § 4.
1.
W zakresie sprawozdawczości finansowej sporządzanej przez ministerstwa (urzędy centralne) i prezydia rad narodowych z realizacji wypłat dodatków mają zastosowanie zasady i terminy ustalone w przepisach o rachunkowości budżetowej, z tym że w roku 1966 należy dodatkowo sporządzić na dzień 31 marca i 30 września sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu z tytułu wypłaconych dodatków za ten okres.
2.
W sprawozdawczości dotyczącej zatrudnienia i funduszu płac przewidzianej w instrukcjach Głównego Urzędu Statystycznego zakłady pracy wypłacające dodatek wykazują w odrębnych pozycjach następujące dane:
1)
liczbę osób objętych przejściowym dodatkiem mieszkaniowym,
2)
kwotę wypłaty przejściowych dodatków mieszkaniowych.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1965 r., z tym że zgodnie z § 8 uchwały do pracowników pobierających wynagrodzenie z dołu ma zastosowanie do wypłat za miesiąc wrzesień 1965 r.