Wprowadzenie przejściowego dodatku mieszkaniowego.

Monitor Polski

M.P.1965.43.239

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1976 r.

UCHWAŁA Nr 187
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 lipca 1965 r.
w sprawie wprowadzenia przejściowego dodatku mieszkaniowego. *

W celu zrekompensowania wzrostu kosztów utrzymania z tytułu podwyżki czynszów oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1965 r. w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne (Dz. U. Nr 35, poz. 224) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Wprowadza się do zarobków (wynagrodzeń i uposażeń) osób zatrudnionych i zamieszkałych w lokalach, za które czynsz został podwyższony na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1965 r. w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne (Dz. U. Nr 35, poz. 224), przejściowy dodatek mieszkaniowy, zwany dalej "dodatkiem".
2.
Pełny dodatek, przysługujący na dany lokal mieszkalny, stanowi różnicę pomiędzy czynszem ustalonym zgodnie z tabelą nr 1, stanowiącą załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1965 r. w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne, a opłatami za lokal mieszkalny (czynsz wraz z opłatami za eksploatację i bieżący remont oraz podatkiem od lokali) dotychczas pobieranymi. Kwotę dodatku, przysługującego na dany lokal mieszkalny, dzieli się na równe części pomiędzy wszystkich członków gospodarstwa domowego, uprawnionych do pobierania dodatku.
3.
W razie szczególnych uprawnień pracowniczych istniejących w dniu 1 października 1965 r., przewidzianych w układach zbiorowych pracy lub innych przepisach, w zakresie całkowitego bądź częściowego zwolnienia od opłacania czynszów, podstawę ustalenia dodatku stanowi:
1)
w razie częściowego zwolnienia od opłacania czynszu - różnica pomiędzy wysokością nowego czynszu a faktycznie ponoszonymi przez użytkownika do dnia 1 października 1965 r. opłatami za lokal mieszkalny,
2)
w razie całkowitego zwolnienia od odpłatności - wysokość nowego czynszu.

Przepisy powyższe nie mają zastosowania do wypadków określonych w § 9 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1965 r. w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne.

4.
Dodatek, o którym mowa w ust. 2, ustalany jest przez wynajmującego na podstawie oświadczenia najemcy i wykazywany w karcie lokatorskiej, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. Wysokość dodatku ustala wynajmujący dla każdego uprawnionego do pobierania dodatku przez podzielenie kwoty, o której mowa w ust. 2 i 3, przez liczbę pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym uprawnionych do pobierania tego dodatku.
5.
Jeżeli wynajmującym jest osoba prywatna lub jednostka gospodarki nie uspołecznionej, czynności, o których mowa w ust. 4, wykonuje organ do spraw gospodarki mieszkaniowej prezydium właściwej rady narodowej.
6.
Spory w sprawach dotyczących prawa do dodatku lub wysokości pełnego dodatku (ust. 2 i 3) rozstrzygają organy właściwe do rozstrzygania sporów co do wysokości czynszów najmu.
1.
Za zatrudnionych w rozumieniu przepisów niniejszej uchwały uważa się:
1)
pracujących w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego czasu pracy na podstawie umowy o pracę, mianowania, wyboru, spółdzielczego stosunku pracy i umowy ajencyjnej oraz
2)
chałupników będących jedynymi żywicielami rodzin, gdy przychody ich podlegają opodatkowaniu wyłącznie podatkiem od wynagrodzeń lub są od tego podatku zwolnione,
3)
osoby, których wyłącznym źródłem utrzymania jest zawodowa twórczość lub działalność naukowa, oświatowa, artystyczna, literacka lub publicystyczna,
4)
adwokatów wykonujących zawód w zespole adwokackim,

zwanych dalej "pracującymi".

2.
Gospodarstwo domowe w rozumieniu przepisów niniejszej uchwały tworzą wspólnie zamieszkali członkowie rodziny.
1.
Prawo do pobierania dodatku przysługuje:
1)
pracującym w dniu 1 października 1965 r.:
a)
najemcy (głównemu lokatorowi) niezależnie od liczby miesięcy przepracowanych w ciągu roku,
b)
pozostałym członkom gospodarstwa domowego, jeżeli w okresie 12 miesięcy poprzedzających wprowadzenie nowych czynszów przepracowali co najmniej 9 miesięcy i pracują na podstawie umowy zawartej na czas nie krótszy niż 9 miesięcy,
2)
jedynym żywicielom rodzin podejmującym pracę po dniu 1 października 1965 r. na okres nie krótszy niż 3 miesiące; dotyczy to osób zarejestrowanych we właściwym organie prezydium rady narodowej jako poszukujący pracy. Przepis powyższy nie ma zastosowania do osób podejmujących pracę po raz pierwszy po dniu 1 października 1965 r.
2.
W razie zmiany miejsca pracy i podjęcia pracy w ciągu trzech miesięcy pracujący otrzymuje w nowym zakładzie pracy do końca półrocza kalendarzowego dodatek w wysokości pobieranej w ostatnim okresie przed zmianą miejsca pracy; nie dotyczy to wypadków, o których mowa w § 6.
3.
Na równi z pracującymi traktuje się osoby pobierające zasiłki z ubezpieczenia na wypadek choroby i macierzyństwa.
1.
Poza pracującymi wymienionymi w § 3 ekwiwalent za wzrost czynszu przysługuje renciście, o ile nie zamieszkują z nim osoby uprawnione do pobierania dodatku.
2.
Ekwiwalent, o którym mowa w ust. 1, zwiększa kwotę przysługującego renciście zaopatrzenia emerytalnego.
3.
Podwyższenie renty następuje w stosunku do rencistów:
1)
pobierających zaopatrzenie emerytalne w dniu 1 października 1965 r. - o kwotę stanowiącą różnicę w wysokości czynszu za lokal mieszkalny, określoną w § 1 ust. 2,
2)
przechodzących na zaopatrzenie emerytalne po dniu 1 października 1965 r. - o kwotę równą dodatkowi pobieranemu w ostatnim okresie przed przejściem na zaopatrzenie emerytalne.
4.
Szczegółowe wytyczne w sprawie trybu przyznawania i wypłaty ekwiwalentu do rent oraz przejściowego dodatku mieszkaniowego dla osób pobierających zasiłki z ubezpieczenia na wypadek choroby i macierzyństwa wyda Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac.
5.
Renciście podejmującemu pracę po dniu 1 października 1965 r. nie przysługuje prawo do dodatku w miejscu pracy, niezależnie od tego, czy podjęcie przez niego pracy powoduje czy nie powoduje zawieszenia prawa do renty.
Dodatek nie przysługuje:
1)
pracującym, podnajmującym część mieszkania sublokatorom, z wyjątkiem wypadków, w których sublokatorem jest rencista, nie mający zawieszonego prawa do renty, uczeń i student szkoły dziennej (stacjonarnej) oraz osoba pobierająca stały zasiłek z funduszów pomocy społecznej,
2)
żadnemu z członków gospodarstwa domowego, jeśli którykolwiek, z członków tego gospodarstwa jest płatnikiem podatku obrotowego i dochodowego bądź tylko dochodowego lub gruntowego, z wyjątkiem wypadków, gdy przychodowość z gospodarstwa rolnego nie przekracza 14.500 zł rocznie.
Tracą trwale prawo do dodatku:
1)
osoby, które zostały zwolnione bez wypowiedzenia z winy pracownika bądź dyscyplinarnie lub samowolnie porzuciły pracę, tj. bez rozwiązania umowy o pracę w poprzednim zakładzie pracy w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach,
2)
wszyscy członkowie gospodarstwa domowego, jeśli po dniu 1 października 1965 r. którykolwiek z członków tego gospodarstwa stał się płatnikiem podatku obrotowego. dochodowego bądź tylko dochodowego lub gruntowego, z wyjątkiem wypadków, gdy przychodowość z gospodarstwa rolnego nie przekracza 14.500 zł rocznie.
1.
W razie zmiany mieszkania przez całe gospodarstwo domowe pracującym wypłaca się dodatki w kwocie pobieranej w dniu opuszczenia dotychczas zajmowanego mieszkania, jednak nie wyższej od dodatku przysługującego w nowym mieszkaniu. Przepis ten nie ma zastosowania do wypadku zmiany mieszkań na mieszkania, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 oraz w § 9 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1965 r. w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne.
2.
Jeżeli osoby pobierające dodatek opuszczają mieszkanie, dodatek pobierany przez te osoby przechodzi na pracującego najemcę (głównego, lokatora) lub wskazanego przez niego pracującego członka gospodarstwa domowego. Jeżeli jedynym źródłem utrzymania osób pozostających w danym mieszkaniu jest zaopatrzenie emerytalne, ulega ono podwyższeniu zgodnie z przepisami § 4.
1.
Dodatek wypłacany jest przez zakład pracy wskazany przez pracującego jako główny pracodawca (pierwszy płatnik) w okresach miesięcznych: pracującym pobierającym wynagrodzenie z dołu w terminach ostatecznej wypłaty zarobku za dany miesiąc, począwszy od wypłaty wynagrodzeń za wrzesień 1965 r., a w stosunku do pracujących pobierających wynagrodzenie z góry łącznie z wypłatą za dany miesiąc, począwszy od wypłaty wynagrodzeń za październik 1965 r.
2.
Zakład pracy wypłaca dodatek tylko w razie przepracowania pełnego miesiąca, z wyjątkiem wypadków określanych w § 3 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2. Usprawiedliwione nieobecności w pracy dolicza się do czasu przepracowanego.
3. 1
W jednostkach gospodarki uspołecznionej przejściowy dodatek mieszkaniowy zalicza się do osobowego funduszu płac.
1.
Dodatek ustalony w wysokości określonej w § 1 ust. 4 wypłaca się do końca 1965 r.
2.
Począwszy od stycznia 1966 r. ustalenie wysokości dodatku następuje w okresach półrocznych.
3.
Za podstawę do określenia wysokości dodatku na każde półrocze począwszy od I półrocza 1966 r. przyjmuje się porównanie średniomiesięcznego zarobku netto z poprzedniego półrocza ze średniomiesięcznym zarobkiem netto z okresu od dnia 1 września 1964 r. do dnia 31 sierpnia 1965 r., zwanym dalej "zarobkiem bazowym".
4.1)
Za podstawę ustalania zarobku bazowego, o którym mowa w ust. 3, przyjmuje się wszelkie przychody z pracy, uzyskiwane u głównego pracodawcy (pierwszego płatnika) po potrąceniu podatku od wynagrodzeń, wypłacone z:

- osobowego funduszu płac,

- funduszu honorariów,

- funduszu prowizyjnego,

- tych funduszów nagród regulaminowych, które stanowią część składową systemów płac,

w rozumieniu przepisów uchwały nr 8 Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1965 r. w sprawie składników funduszu płac i pozostałych wynagrodzeń z tytułu pracy w jednostkach gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 2, poz. 5), w odniesieniu zaś do chałupników uprawnionych do pobierania dodatku - przychody bez względu na źródło wypłaty.

2)
W razie awansu lub regulacji płac w okresie od dnia 1 września 1964 r. do dnia 31 sierpnia 1965 r. zarobek bazowy przelicza się, jakby awans lub regulacja płac miały miejsce od dnia 1 września 1964 r.
3)
Prezes Rady Ministrów może w określonych wypadkach ustalić odmienne zasady i terminy przeliczenia zarobku bazowego dla pracowników zakładów pracy, w stosunku do których podjęte zostały decyzje o regulacji płac przed dniem 31 sierpnia 1965 r.
5.
Wzrost zarobku w stosunku do zarobku bazowego (ust. 3) skutkuje obniżenie w następnym półroczu dodatku, o którym mowa w ust. 1, w wysokości 50% uzyskanego wzrostu zarobku netto. Przez wzrost zarobku netto uważa się wzrost zarobku netto wypłacanego z funduszów i źródeł, o których mowa w ust. 4 pkt 1, bez względu na to, jaki składnik zarobku uległ wzrostowi.
6.
W razie uzyskania w danym półroczu zarobku równego zarobkowi bazowemu lub niższego od tego zarobku - pracującemu wypłaca się w następnym półroczu dodatek w wysokości określonej w ust. 1.
7.
Dla porównania zarobku przyjmuje się efektywnie uzyskany zarobek, niezależnie od liczby dni przepracowanych w danym półroczu.
8.
W razie uzyskania w przekroju rocznym średniomiesięcznego wzrostu zarobków w wysokości co najmniej 200% pełnego dodatku, o którym mowa w ust. 1, następuje trwała utrata dodatku, niezależnie od wysokości zarobków uzyskiwanych w późniejszych okresach. W tym celu niezależnie od obliczeń półrocznych dokonuje się rozliczenia zarobków osiągniętych w każdym roku kalendarzowym.
9.
Ustaleń, o których mowa w niniejszym paragrafie, dokonuje płatnik dodatku, biorąc za podstawę obliczeń półrocznych i rocznych wypłaty dokonane w danym okresie, w rozumieniu przepisów o sprawozdawczości Głównego Urzędu Statystycznego, niezależnie od okresów, których wypłaty te dotyczyły.
1.
Przepisy § 8 i § 9 nie mają zastosowania do:
1)
osób, których wyłącznym źródłem utrzymania jest zawodowa twórczość albo działalność naukowa, oświatowa, artystyczna, literacka lub publicystyczna,
2)
adwokatów wykonujących zawód w zespole adwokackim,
3)
pracowników nie uspołecznionych zakładów płacy,
4)
pracujących, przebywających czasowo za granicą.
2.
Do osób wymienionych w ust. 1 stosuje się następujące zasady wypłaty ekwiwalentu z tytułu podwyżki czynszów najmu za lokale mieszkalne:
1)
od dnia 1 października 1965 r. do dnia 30 czerwca 1966 r. wypłaca się ekwiwalent w wysokości różnicy pomiędzy czynszem ustalonym zgodnie z tabelą nr 1, stanowiącą załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1965 r. w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne, a opłatami za lokal mieszkalny (czynsz wraz z opłatami za eksploatację i bieżący remont oraz podatkiem od lokali) dotychczas pobieranymi,
2)
od dnia 1 lipca 1966 r. do dnia 31 grudnia 1966 r. wypłaca się ekwiwalent w wysokości 75%,
3)
od dnia 1 stycznia 1967 r. do dnia 30 czerwca 1967 r. wypłaca się ekwiwalent w wysokości 50%,
4)
od dnia 1 lipca 1967 r. do dnia 31 grudnia 1967 r. wypłaca się ekwiwalent w wysokości 25%,

kwoty określonej w pkt 1.

3.
Szczegółowe zasady i tryb wypłaty ekwiwalentu określi Minister Finansów w porozumieniu z właściwymi ministrami (kierownikami urzędów centralnych).
1.
Dodatek nie podlega opodatkowaniu podatkiem od wynagrodzeń oraz nie jest wliczany do podstawy wymiaru rent (innych świadczeń z ubezpieczeń społecznych) i składek na ubezpieczenia społeczne.
2.
Dodatek przysługujący pracującemu zaokrągla się do 1 złotego w górę.
Wartość czynszu za mieszkania nieodpłatnie użytkowane przez pracujących nadal po dniu 1 października 1965 r., zgodnie z przepisami § 9 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1965 r. w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne, nie podlega zaliczeniu do podstawy wymiaru podatku od wynagrodzeń.
(skreślony).
(skreślony).
Rodzaj, szczegółowy sposób i terminy wypełniania oraz tryb obiegu dokumentacji związanej z przyznawaniem dodatku określą:
1)
dla wynajmujących lokale mieszkalne - Minister Gospodarki Komunalnej,
2)
dla zakładów pracy - Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac.
Zasady wypłaty przejściowego dodatku mieszkaniowego z tytułu wzrostu czynszu członkom gospodarstw domowych, w skład których wchodzą:
1)
żołnierze zawodowi:
a)
zajmujący osobne kwatery stałe (mieszkania):

– w budynkach pozostających pod zarządem organów wojskowych,

– w pomieszczeniach przydzielonych przez prezydia rad narodowych organom wojskowym na zakwaterowanie stałe,

b)
zajmujący jako najemcy lokale mieszkalne przydzielone im na podstawie Prawa lokalowego,
2)
funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej i Służby Więziennej:
a)
zajmujący mieszkania w budynkach pozostających pod zarządem Milicji Obywatelskiej lub Służby Więziennej,
b)
zajmujący jako najemcy lokale mieszkalne w innych budynkach

określą odrębne przepisy.

Zaleca się centralnym organizacjom spółdzielczym wprowadzenie dla pracujących w spółdzielniach i związkach spółdzielczych przejściowego dodatku mieszkaniowego na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
Wykonanie uchwały porucza się ministrom (kierownikom urzędów centralnych) oraz przewodniczącym prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw).
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 1965 r.

ZAŁĄCZNIK 

(strona 1)

KARTA LOKATORSKA*)

1. Adres zamieszkania 2. Najemca-główny lokator

............................. ......................

(ulica, nr domu i nr mieszkania) (imię i nazwisko)

3. Wykaz osób wspólnie zamieszkałych (bez podnajemców)Stosunek do najemcy (stopień pokrewieństwaNazwa i adres zakładu pracy (inne źródła utrzymania - dochodów)Liczba m-cy przepracowanych w okresie 1.964-31.8.65Zawarto umowę o pracę na czas**)Wysokość miesięcznego dodatku mieszkaniowego zł
Lp.Nazwisko i imię
1234567
1najemca
2
3
4
5
6

*) Wypełnia i podpisuje wynajmujący, a w przypadku kart lokatorskich wystawionych osobom zamieszkałym w budynkach prywatnych - organ do spraw gospodarki mieszkaniowej prezydium rady narodowej.

**) Należy podać: nieokreślony bądź określony - jeśli określony, to na jaki okres (od - do).

(strona 2)

4. Dane dotyczące podnajemców (sublokatorów)

Lp.Nazwisko i imięNazwa i adres zakładu pracy (inne źródła utrzymania - dochodów)
123
1
2
3

..............................................................

(pokwitowanie wyciągu(ów) z karty lokatorskiej)

......................... .........................

(miejscowość i data) (podpis najemcy)

5. Dane dotyczące czynszu (miesięcznie zł)

Dotychczasowe opłaty za mieszkanieNowy czynsz za mieszkanie
art. 4 (czynsz wraz z opłatami za eksploatację, remont bieżący oraz podatkiem od lokali)za powierzchnię ponadnormatywnąwg tabeli nr 1za powierzchnię ponadnormatywnąRóżnica między nowym czynszem a dotychczasowymi opłatami (3-1)
12345

Kwota z kolumny 5 wynosi zł .... (słownie zł .................

.............................................................)

......................... .........................

(miejscowość i data) (podpis i pieczęć

wynajmującego)

* Od dnia 1 września 1966 r. przepisy nin. uchwały nie mają zastosowania w zakresie uregulowanym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1966 r. w sprawie ustalenia stanowisk służbowych, kwalifikacji i uposażenia pracowników administracyjnych w okręgowych komisjach arbitrażowych (Dz.U.66.35.216), zgodnie z § 12 ust. 8 rozporządzenia zmieniającego.
1 § 8 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 1 uchwały nr 211 z dnia 12 listopada 1975 r. (M.P.75.36.215) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1976 r.
2 § 13 skreślony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 211 z dnia 12 listopada 1975 r. (M.P.75.36.215) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1976 r.
3 § 14 skreślony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 211 z dnia 12 listopada 1975 r. (M.P.75.36.215) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1976 r.