§ 12. - Zasady organizowania, prowadzenia i finansowania kursowego doszkalania zawodowego.

Monitor Polski

M.P.1954.A-67.849

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 sierpnia 1964 r.
§  12.
W celu stałego podnoszenia jakości kursowego doszkalania zawodowego powinni ministrowie (kierownicy centralnych urzędów):
1)
przeprowadzać ścisłą analizę programów kursowego doszkalania zawodowego, ograniczając do koniecznych potrzeb wykłady o charakterze ogólnokształcącym;
2)
wzmóc kontrolę nad przebiegiem kursowego doszkalania zawodowego w toku trwania poszczególnych kursów;
3)
wzmocnić dyscyplinę w sprawdzaniu wyników nauczania podczas egzaminów;
4)
przeprowadzać systematyczną kontrolę w jakim stopniu kursowe doszkalanie zawodowe wpływa na zwiększenie wydajności pracy produkcyjnej.