§ 8. - Zasady organizacji i działania państwowych jednostek projektowania.

Monitor Polski

M.P.1978.24.80

Akt utracił moc
Wersja od: 14 lipca 1978 r.
§  8.
1.
Ministrowie, kierownicy urzędów centralnych oraz wojewodowie lub prezydenci miast stopnia wojewódzkiego:
1)
dostosują na podstawie przepisów, o których mowa w § 7 ust. 1, organizację podległych im państwowych jednostek projektowania oraz zakres ich działania do potrzeb i specjalności tych jednostek,
2)
zastosują środki zapewniające podniesienie jakości dokumentacji projektowej, jak również poprawę efektywności gospodarowania i wykorzystania kadr,
3)
przeanalizują zasadność istnienia, rozmieszczenie i strukturę organizacyjną podległych państwowych jednostek projektowania pod kątem możliwości likwidacji albo połączenia drobnych lub nieefektywnie działających jednostek oraz podejmą odpowiednie decyzje w tej sprawie.
2.
Ministrowie i kierownicy urzędów centralnych zapewnią współpracę podległych państwowych jednostek projektowania z terenowymi organami administracji państwowej stopnia wojewódzkiego w zakresie programowania i planowania rozwoju budownictwa oraz infrastruktury na terenie województwa.