Zasady organizacji i działania państwowych jednostek projektowania.

Monitor Polski

M.P.1978.24.80

Akt utracił moc
Wersja od: 14 lipca 1978 r.

UCHWAŁA Nr 86
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 czerwca 1978 r.
w sprawie zasad organizacji i działania państwowych jednostek projektowania.

W celu usprawnienia działalności państwowych jednostek projektowania Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Państwowymi jednostkami projektowania są:
1)
biura projektów,
2)
zakłady projektowania w kombinatach lub innych państwowych przedsiębiorstwach wielozakładowych,
3)
pracownie projektowe w państwowych jednostkach organizacyjnych nie będących biurami projektów.
2.
Państwowymi jednostkami projektowania są również terenowe zespoły usług projektowych, podległe terenowym organom administracji państwowej.
3.
Przez biura projektów rozumie się również inne jednostki organizacyjne, których podstawowym przedmiotem działania jest wykonywanie prac projektowych na potrzeby związane z przygotowaniem inwestycji (w tym modernizacji) i remontów.
1.
Biura projektów są tworzone jako przedsiębiorstwa na podstawie przepisów dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1960 r. Nr 18, poz. 111).
2.
Biura projektowe mogą być tworzone jako jednostki zarządzane centralnie, podległe właściwym ministrom lub kierownikom urzędów centralnych, albo jako jednostki terenowe, podległe wojewodom lub prezydentom miast stopnia wojewódzkiego.
3.
W zależności od potrzeb gospodarki narodowej biura projektów mogą być zgrupowane w zjednoczeniach budownictwa, przemysłu lub biur projektów.
4.
Biura projektów działają jako:
1)
technologiczne biura projektów, wykonujące prace projektowe na potrzeby określonych gałęzi gospodarki narodowej lub branż,
2)
budowlane biura projektów (budownictwa ogólnego, budownictwa przemysłowego i robót specjalistycznych), wykonujące prace projektowe dotyczące zagadnień wspólnych dla różnych gałęzi gospodarki narodowej lub branż albo poszczególnych rodzajów budownictwa.
5.
Zakłady projektowania mogą być tworzone w kombinatach lub w innych państwowych przedsiębiorstwach wielozakładowych. Zakłady te działają na zasadach pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego.
6.
Pracownie projektowe w państwowych jednostkach organizacyjnych nie będących biurami projektów tworzone są jako komórki organizacyjne tych jednostek działające na wewnętrznym ograniczonym rozrachunku gospodarczym.
1.
Terenowe zespoły usług projektowych tworzone są przez wojewodów lub prezydentów miast stopnia wojewódzkiego wówczas, gdy uspołecznione jednostki projektowania nie zaspokajają zapotrzebowania na prace projektowe na rzecz budownictwa indywidualnego oraz dla drobnych inwestycji i remontów jednostek gospodarki uspołecznionej.
2.
Terenowe zespoły usług projektowych prowadzą gospodarkę finansową na zasadach ustalonych dla zakładów budżetowych.
3.
Terenowy zespół usług projektowych ulega likwidacji, jeżeli uzyskane wpływy nie wystarczają na pokrycie wydatków związanych z jego działalnością lub gdy potrzeby społeczne w zakresie projektowania zostaną zaspokojone przez inne państwowe jednostki projektowania.
1.
Państwowe jednostki projektowania wykonują prace projektowe, a w szczególności założenia techniczno-ekonomiczne inwestycji, projekty techniczne, dokumentację uproszczoną (jednostadiową), sprawują nadzór autorski oraz sporządzają inne opracowania na potrzeby związane z przygotowaniem inwestycji (w tym modernizacji) i remontów, określone w akcie o ich utworzeniu.
2.
Biurom projektów oraz zakładom projektowania mogą być również powierzone inne prace, a w szczególności:
1)
wykonywanie prac badawczych i studialnych,
2)
opracowywanie prognoz oraz programów rozwoju gałęzi przemysłu,
3)
wykonywanie opracowań w zakresie organizacji produkcji i zarządzania,
4)
pełnienie funkcji inwestora zastępczego, generalnego realizatora inwestycji, generalnego dostawcy maszyn i urządzeń,
5)
wykonywanie innych usług związanych z działalnością biura lub zakładu.
1.
Właściwy minister (kierownik urzędu centralnego) tworzy, łączy, przekształca i likwiduje podległe mu biura projektów i zakłady projektowania za zgodą Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz wojewody lub prezydenta miasta stopnia wojewódzkiego.
2.
Tworzenie, łączenie, przekształcanie i likwidowanie biur i zakładów projektowania podległych terenowym organom administracji państwowej wymaga zgody Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, udzielonej w porozumieniu z Ministrem Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
1.
Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych sprawuje międzyresortową koordynację działalności państwowych jednostek projektowania wymienionych w § 1 ust. 1.
2.
Koordynacja, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:
1)
inspirowanie wdrażania postępu technicznego, technologicznego i ekonomicznego, podnoszenia jakości i nowoczesności rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych i technologii produkcji projektowanych obiektów, typizacji i unifikacji rozwiązań projektowych i procesów produkcyjnych, zapewniających efektywne wykorzystanie nakładów inwestycyjnych, materiałów budowlanych, surowców technologicznych, energii i paliw,
2)
dokonywanie ocen całej działalności państwowych jednostek projektowania oraz podejmowanie odpowiednich przedsięwzięć usprawniających tę działalność,
3)
opiniowanie projektów planów rocznych i wieloletnich ministerstw i urzędów centralnych w zakresie biur projektów,
4)
ustalanie ogólnego wskaźnika zatrudnienia i funduszu płac biur projektów podległych właściwym ministrom lub kierownikom urzędów centralnych oraz przez nich nadzorowanych,
5)
prowadzenie polityki w zakresie ustalania cen prac projektowych oraz ich kontrolę.
3.
Przepisu ust. 2 pkt 2 nie stosuje się do państwowych jednostek projektowania podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
1.
Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych ustali wytyczne organizacji i zakres działania państwowych jednostek projektowania wymienionych w § 1 ust. 1.
2.
Ministrowie Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Rolnictwa w porozumieniu z Ministrem Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych określą szczegółowe zasady organizacji, działania i koncentracji terenowych zespołów usług projektowych w terminie do dnia 30 września 1978 r.
1.
Ministrowie, kierownicy urzędów centralnych oraz wojewodowie lub prezydenci miast stopnia wojewódzkiego:
1)
dostosują na podstawie przepisów, o których mowa w § 7 ust. 1, organizację podległych im państwowych jednostek projektowania oraz zakres ich działania do potrzeb i specjalności tych jednostek,
2)
zastosują środki zapewniające podniesienie jakości dokumentacji projektowej, jak również poprawę efektywności gospodarowania i wykorzystania kadr,
3)
przeanalizują zasadność istnienia, rozmieszczenie i strukturę organizacyjną podległych państwowych jednostek projektowania pod kątem możliwości likwidacji albo połączenia drobnych lub nieefektywnie działających jednostek oraz podejmą odpowiednie decyzje w tej sprawie.
2.
Ministrowie i kierownicy urzędów centralnych zapewnią współpracę podległych państwowych jednostek projektowania z terenowymi organami administracji państwowej stopnia wojewódzkiego w zakresie programowania i planowania rozwoju budownictwa oraz infrastruktury na terenie województwa.
Minister Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska sprawuje zwierzchni nadzór nad działalnością jednostek projektowania podległych terenowym organom administracji państwowej.
Zaleca się zarządom centralnych związków spółdzielni i organizacji społecznych odpowiednie stosowanie w podległych jednostkach projektowania przepisów uchwały oraz przepisów, o których mowa w § 7 ust. 1.
1.
Traci moc uchwała nr 126 Rady Ministrów z dnia 15 lipca 1969 r. w sprawie wytycznych co do tworzenia, organizacji i zasad działania państwowych jednostek projektowania (Monitor Polski Nr 32, poz. 239).
2.
Do czasu wydania przepisów wykonawczych, których mowa w § 7 ust. 2, pozostają w mocy dotychczasowe przepisy wykonawcze, wydane na podstawie uchwały wymienionej w ust. 1.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1978 r.