§ 4. - Zasady organizacji i działania państwowych jednostek projektowania.

Monitor Polski

M.P.1978.24.80

Akt utracił moc
Wersja od: 14 lipca 1978 r.
§  4.
1.
Państwowe jednostki projektowania wykonują prace projektowe, a w szczególności założenia techniczno-ekonomiczne inwestycji, projekty techniczne, dokumentację uproszczoną (jednostadiową), sprawują nadzór autorski oraz sporządzają inne opracowania na potrzeby związane z przygotowaniem inwestycji (w tym modernizacji) i remontów, określone w akcie o ich utworzeniu.
2.
Biurom projektów oraz zakładom projektowania mogą być również powierzone inne prace, a w szczególności:
1)
wykonywanie prac badawczych i studialnych,
2)
opracowywanie prognoz oraz programów rozwoju gałęzi przemysłu,
3)
wykonywanie opracowań w zakresie organizacji produkcji i zarządzania,
4)
pełnienie funkcji inwestora zastępczego, generalnego realizatora inwestycji, generalnego dostawcy maszyn i urządzeń,
5)
wykonywanie innych usług związanych z działalnością biura lub zakładu.